983/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 7 § och 48 § 1 och 2 mom. som följer:

7 §
Annat offentligt stöd

Ett villkor för att stöd enligt denna lag ska beviljas är att det för det arbete eller den åtgärd som ska finansieras inte har beviljats andra förmåner av offentliga medel.

Stöd som har beviljats med stöd av denna lag återkrävs om det efter att stödet har betalats ut framgår att det för arbetet eller åtgärden har beviljats andra förmåner av offentliga medel.

48 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Denna lag är i kraft till och med den 31 december 2023.

Andra bestämmelser i denna lag än de som gäller beviljande av stöd tillämpas dock på med stöd av denna lag beviljat stöd efter det att lagens giltighetstid har gått ut. Stöd som beviljas med stöd av denna lag ska betalas ut senast den 31 december 2026.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2020.

RP 151/2020
JsUB 9/2020
RSv 149/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.