967/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) lagens rubrik, 1 och 2 §, 3 § 2 mom., 4–10 §, 12 § 2 och 3 mom., 16 och 19 §, det inledande stycket i 22 § 1 mom. och 22 § 1 mom. 4 punkten, 23 och 24 §, 25 § 1 mom. 1 punkten, 30 §, 31 § 1 och 2 mom. samt 32, 34, 36 och 39 §,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 420/2019, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 388/2017 samt 6 § och 31 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 388/2017, och

fogas till lagen nya 2 a, 2 b, 5 a, 6 a och 10 a § som följer:

Lag

om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om de krav som ska ställas på biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen och om hur överensstämmelsen med kraven ska visas.

2 §
Lagens samband med annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007), lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010), lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (170/2018) och lagen om främjande av användningen av biobrännolja (418/2019).

Denna lag tillämpas också på sådana biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen vilkas användning och produktion omfattas av ett investeringsprojekt för vilket statsunderstöd har beviljats enligt statsunderstödslagen (688/2001) eller någon annan lag. I beslutet om statsunderstöd kan det bestämmas närmare om hur 12–25 § i denna lag, som gäller visande av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda, ska tillämpas på det investeringsprojekt som understöds och om stödmottagarens skyldighet att rapportera till den som beviljar stödet hur uppfyllandet av hållbarhetskriterierna har visats.

Denna lag tillämpas dock inte på den i 2 mom. avsedda stödmottagaren, om biomassabränslen används i en anläggning som producerar el, värme eller kyla med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mindre än

1) 20 megawatt när det gäller fasta biomassabränslen, och

2) 2 megawatt när det gäller gasformiga biomassabränslen.

2 a §
Skyldighet att påvisa biomassabränslens hållbarhet

Om verksamhetsutövaren inte enligt annan lagstiftning eller beslutet om statsunderstöd är skyldig att visa biomassabränslens hållbarhet, ska verksamhetsutövaren dock visa att biomassabränslena uppfyller hållbarhetskriterierna enligt denna lag, om den använder sådana i en anläggning som producerar el, värme eller kyla med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst

1) 20 megawatt när det gäller fasta biomassabränslen, och

2) 2 megawatt när det gäller gasformiga biomassabränslen.

Närmare bestämmelser om sammanlagd installerad tillförd effekt i anläggningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 b §
Rätt att påvisa hållbarhet

Försörjningsberedskapscentralen kan visa att de biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som den skaffar uppfyller hållbarhetskriterierna enligt denna lag.

3 §
Myndigheter och deras uppgifter

Energimyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och sköter andra uppgifter som ankommer på myndigheten enligt denna lag. Dessutom utövar Energimyndigheten tillsyn över certifieringsorgan för de frivilliga nationella och internationella system som Europeiska kommissionen har erkänt.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) avfall avfall enligt 5 § i avfallslagen (646/2011), med undantag av ämnen som avsiktligt har ändrats för att räknas som avfall,

2) restprodukt ett ämne som uppstår i eller är slutprodukten i en sådan produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera ämnet och som inte avsiktligt har ändrats för att producera det,

3) restprodukter som kommer direkt från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk restprodukter som direkt genereras inom jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk; restprodukter från relaterad industri eller bearbetning inbegrips inte,

4) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk eller därmed förknippad industri eller från fiske eller vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

5) biodrivmedel vätskeformiga bränslen som framställts av biomassa och som används för transportändamål,

6) flytande biobränsle vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än för transportändamål, som framställs av biomassa,

7) biomassabränsle gasformiga och fasta bränslen som framställts av biomassa,

8) biogas gasformiga bränslen som framställs av biomassa,

9) råvara biomassa som används för produktion eller framställning av biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen,

10) agrobiomassa biomassa som produceras inom jordbruket,

11) skogsbiomassa biomassa som produceras inom skogsbruket,

12) frisläppande för konsumtion sådant frisläppande för konsumtion som avses i 8 § i punktskattelagen (182/2010),

13) verksamhetsutövare en juridisk eller fysisk person som producerar, framställer, förvärvar, importerar, frisläpper för konsumtion eller använder råvaror, biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller bränslen som innehåller sådana, eller en juridisk eller fysisk person som har den faktiska bestämmanderätten över verksamheten i fråga och på vilken lagen tillämpas enligt 2, 2 a eller 2 b §,

14) hållbarhetskriterier i 5 a § 2 mom., 6, 6 a, 7–10 och 10 a § föreskrivna krav som ställs på biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen,

15) ursprungsområde ett geografiskt avgränsat område om vilket det finns tillförlitlig och oberoende information och där förhållandena är tillräckligt homogena för att riskerna i fråga om skogsbiomassans hållbarhet och lagenlighet ska kunna bedömas.

5 §
Tillämpning av hållbarhetskriterierna

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen ska uppfylla hållbarhetskriteriet enligt 6 § oberoende av om råvaran är producerad inom Europeiska unionen eller utanför den.

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från agrobiomassa ska uppfylla hållbarhetskriterierna enligt 7–9 § oberoende av om råvaran är producerad inom Europeiska unionen eller utanför den.

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa ska uppfylla kriterierna enligt 10 och 10 a § oberoende av om råvaran är producerad inom Europeiska unionen eller utanför den.

5 a §
Avfall och restprodukter

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställts av avfall och restprodukter, utom restprodukter som kommer direkt från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, behöver endast uppfylla det i 6 § föreskrivna hållbarhetskriteriet.

För biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställts av avfall och restprodukter som kommer från jordbruksmark ska verksamhetsutövaren ha övervaknings- eller förvaltningsplaner för att hantera påverkan på jordbeskaffenheten och markens kollager.

6 §
Minskning av växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläppen under hela livscykeln från biodrivmedel, biogas som konsumeras inom transportsektorn och flytande biobränslen ska vara

1) minst 50 procent mindre i anläggningar som var i drift den 5 oktober 2015 eller tidigare, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts,

2) minst 60 procent mindre i anläggningar där driften inleddes under perioden den 6 oktober 2015 till den 31 december 2020, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts, och

3) minst 65 procent mindre i anläggningar där driften inleds den 1 januari 2021 eller därefter, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts.

Växthusgasutsläppen under hela livscykeln från el, värme och kyla producerad från biomassabränslen ska vara

1) minst 70 procent mindre i anläggningar där driften inleds under perioden den 1 januari 2021 till den 31 december 2025, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts, och

2) minst 80 procent mindre i anläggningar där driften inleds den 1 januari 2026 eller därefter, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts.

Avfall och restprodukter anses inte ge upphov till växthusgasutsläpp under livscykeln innan de samlas in.

6 a §
Övriga krav på el som produceras från biomassabränslen

Om el från biomassabränslen produceras i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 50 och högst 100 megawatt, ska elproduktionen i anläggningen uppfylla minst ett av följande krav:

1) i produktionen tillämpas högeffektiv kraftvärmeteknik,

2) i produktionen uppfylls de verkningsgrader som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt definitionen i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU, eller

3) i produktionen tillämpas avskiljning och lagring av koldioxid från biomassa.

Om el från biomassabränslen produceras i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mer än 100 megawatt, ska elproduktionen i anläggningen uppfylla minst ett av följande krav:

1) i produktionen tillämpas högeffektiv kraftvärmeteknik,

2) i produktionen uppnås en elverkningsgrad netto på minst 36 procent, eller

3) i produktionen tillämpas avskiljning och lagring av koldioxid från biomassa.

Kraven i 1 och 2 mom. tillämpas på anläggningar som tas i drift eller ställs om till användning av biomassabränslen efter den 25 december 2021.

Biomassabränsle som används i en anläggning som tillämpar högeffektiv kraftvärmeteknik kan dock inte visas vara hållbart, om

1) anläggningen använder fossila bränslen som huvudsakligt bränsle, och

2) det finns en kostnadseffektiv potential för tillämpning av högeffektiv kraftvärmeteknik enligt den bedömning som gjorts i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

7 §
Biologisk mångfald

Agrobiomassan får inte komma från mark som i januari 2008 eller därefter har varit

1) naturskog eller annan trädbevuxen mark där det inte finns några klart synliga tecken på mänsklig verksamhet och där de ekologiska processerna inte störts i betydande utsträckning,

2) skog eller annan trädbevuxen mark med stor biologisk mångfald som är rik på arter och inte skadad eller som den behöriga myndigheten har konstaterat ha stor biologisk mångfald, om det inte finns belägg för att råvaruproduktionen inte påverkar naturskyddsändamålet,

3) naturskyddsområde, om det inte kan visas att produktionen av råvaran inte påverkar skyddsändamålet för området, eller

4) gräsmark med stor biologisk mångfald, omfattande mer än en hektar.

8 §
Ändrad markanvändning

Agrobiomassan får inte komma från mark vars användningsform har ändrats permanent efter januari 2008, om området har varit

1) våtmark,

2) ett kontinuerligt beskogat område, eller

3) skog vars krontak täcker mellan 10 och 30 procent av ytan, om det inte kan visas att växthusgasutsläppen minskar på det sätt som föreskrivs i 6 § trots de förändringar i kollagret som den ändrade markanvändningsformen ger upphov till.

9 §
Dränering av torvmarker

Agrobiomassan får inte komma från torvmark som tidigare varit odikad och som dränerats efter januari 2008.

10 §
Kriterier för skogsbiomassa

Skogsbiomassa ska komma från en stat där det med nationell lagstiftning samt övervaknings- och kontrollsystem säkerställs att

1) skördeverksamheten sker på ett lagenligt sätt,

2) skogsföryngring sker på skördade arealer,

3) arealer som avsatts för naturskyddsändamål är skyddade,

4) jordbeskaffenhet och biologisk mångfald bevaras vid skörden, och

5) skogens produktionskapacitet på lång sikt upprätthålls eller förbättras.

Om det inte från en i 1 mom. avsedd stat finns bevis för att kriterierna enligt 1 mom. är uppfyllda, kan skogsbiomassans hållbarhet visas på ursprungsområdesnivå. Då ska det visas att det inom ursprungsområdet finns förvaltningssystem genom vilka det säkerställs att kriterierna enligt 1 mom. är uppfyllda i ursprungsområdet.

10 a §
Krav som gäller markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa uppfyller de krav som gäller markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk, om biomassan har sitt ursprung i en stat eller en regional organisation för ekonomisk integration som

1) är part i Parisavtalet (FördrS 76/2016) till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och

2) har lagt fram ett nationellt fastställt bidrag för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (FördrS 61/1994), eller

3) tillämpar nationell lagstiftning för att bevara och stärka kollager och kolsänkor.

Om det inte finns bevis för att kraven enligt 1 mom. är uppfyllda, kan uppfyllandet av de krav som gäller markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk visas på ursprungsområdesnivå. Då ska det visas att det inom ursprungsområdet finns förvaltningssystem genom vilka det säkerställs att kollager och kolsänkor i skogen bibehålls eller förbättras på lång sikt.

12 §
Krav som gäller verksamhetsutövares hållbarhetssystem

Utifrån verksamhetsutövares hållbarhetssystem

1) beräknas den minskning av växthusgasutsläpp som användning av partiet med biodrivmedel, flytande biobränsle eller biomassabränsle medför och visas att partiet uppfyller hållbarhetskriteriet i 6 §, eller beräknas växthusgasutsläppen för råvarupartiet,

2) visas att råvarupartiet till sitt ursprung uppfyller hållbarhetskriterierna i 5 a § 2 mom. samt i 7–10 och 10 a §,

3) visas att de i 6 a § föreskrivna övriga kraven på el som produceras från biomassabränslen är uppfyllda.

I verksamhetsutövares hållbarhetssystem ingår en massbalans. I den bokförs alla uppgifter om sådana partier biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller råvaror med avvikande egenskaper som kan påverka tillämpningen av hållbarhetskriterierna (hållbarhetsegenskaper) och som tas från eller tillförs blandningen. Vid anläggningar som använder flytande biobränslen eller biomassabränslen övervakas med hjälp av massbalansen dessutom mängderna el, värme och kyla som producerats med partier av flytande biobränsle och biomassabränsle. I massbalansen ska hållbarhetsegenskaperna hos och mängderna av de partier som tas från eller tillförs blandningen motsvara varandra.


16 §
Hur beslut om godkännande upphör att gälla

Energimyndigheten kan besluta att ett godkännande upphör att gälla, om produktionen, framställningen, importen, frisläppandet för konsumtion eller användningen av biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller råvaror, eller av bränslen som innehåller sådana, kontinuerligt har varit avbruten i minst ett år av orsaker som beror på verksamhetsutövaren, om inte verksamhetsutövarens hållbarhetssystem fortfarande behövs med hänsyn till ett sådant beslut om statsunderstöd som avses i 2 § 2 mom.

Energimyndigheten ska besluta att beslutet om godkännande upphör att gälla, om verksamhetsutövaren ansöker om det.

19 §
Överföring av beslut om godkännande

Om en verksamhetsutövares hållbarhetssystem i dess helhet överförs på en ny verksamhetsutövare, ska Energimyndigheten överföra beslutet om godkännande på den nya verksamhetsutövaren. För överföringen ska verksamhetsutövaren då skriftligt underrätta Energimyndigheten om att hållbarhetssystemet överförs och lämna de uppgifter som behövs om övertagaren samt dennes samtycke till överföringen.

Övertagaren ska svara för verksamhetsutövarens skyldigheter enligt denna lag och har rätt att utfärda hållbarhetsintyg med stöd av 23 § från och med den dag då beslutet om godkännande överfördes.

Om orsaken till överföringen är en fusion, svarar övertagaren för skyldigheterna enligt denna lag och har rätt att utfärda hållbarhetsintyg med stöd av 23 § från den dag då fusionen verkställs.

När Energimyndigheten beslutar om överföring av beslutet om godkännande ska den samtidigt se över beslutet när det gäller de omständigheter som avses i 14 § 2 mom.

Närmare bestämmelser om den anmälan som gäller överföring får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Verksamhetsutövares anmälningsskyldighet

En verksamhetsutövare ska utan dröjsmål anmäla följande omständigheter till Energimyndigheten:


4) avbrott som pågår längre än ett år i produktionen, framställningen, importen, frisläppandet för konsumtion eller användningen av i hållbarhetssystemet avsedda biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller råvaror, eller bränslen som innehåller sådana.


23 §
Hållbarhetsintyg

En verksamhetsutövare vars hållbarhetssystem är godkänt genom ett lagakraftvunnet beslut på det sätt som anges i detta kapitel och som iakttar kraven i detta kapitel och bestämmelserna i beslutet om godkännande, får utfärda ett hållbarhetsintyg för ett parti biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle eller råvara som bevis på att partiet uppfyller hållbarhetskriterierna.

Verksamhetsutövaren får utfärda ett hållbarhetsintyg för ett parti biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle och råvaror som den producerat, framställt, förvärvat, importerat, frisläppt för konsumtion eller använt efter inlämnandet av en ansökan enligt 13 § eller en ändringsansökan enligt 17 §, om verksamhetsutövaren kan visa att den har tillämpat lämpliga förfaranden för att säkerställa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda och att partiet har redovisats i massbalansen på ett tillförlitligt sätt.

Närmare bestämmelser om hållbarhetsintyget får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Frivilliga system

En verksamhetsutövare som är certifierad eller godkänd i enlighet med ett frivilligt nationellt eller internationellt system som Europeiska kommissionen har erkänt, får utfärda intyg över eller informera om att partier med biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle eller råvaror uppfyller hållbarhetskriterierna enligt systemet, till den del som kommissionen har ansett att systemet omfattar noggranna uppgifter med tanke på tillämpningen av 6 § eller visar att partiet med biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle eller råvaror uppfyller hållbarhetskriterierna i 5 a § 2 mom., 7–10 och 10 a § och till övriga delar enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

25 §
Bevarande av uppgifter för tillsynen

Ett hållbarhetsintyg godkänns som bevis på att hållbarhetskriterierna är uppfyllda, om verksamhetsutövaren bevarar

1) det material om partier med biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle och råvaror som hänför sig till verksamhetsutövarens hållbarhetssystem samt de uppgifter som gäller utfärdade hållbarhetsintyg till dess att fem år förflutit från det att partiet med biodrivmedel, flytande biobränsle eller biomassabränsle användes eller frisläpptes för konsumtion eller från det att råvarupartiet överläts, samt


30 §
Ändring och återkallelse av beslut om godkännande som kontrollör

Energimyndigheten kan ändra det kompetensområde som angetts i myndighetens beslut om godkännande som kontrollör. På ändringar av kompetensområdet tillämpas vad som i 26 § och 27 § 1 mom. föreskrivs om godkännande som kontrollör och förutsättningarna för att bli godkänd. Energimyndigheten kan också ändra en bestämmelse i beslutet om godkännande, om det behövs för att säkerställa att kontrollörsuppgifterna utförs på behörigt sätt. Vid ändring av en bestämmelse tillämpas 27 § 2 mom. Ändringen av kompetensområdet eller en bestämmelse kan också initieras på ansökan av kontrollören.

Om en kontrollör inte uppfyller förutsättningarna enligt 26 eller 27 § eller handlar väsentligt i strid med denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller villkoren i beslutet om godkännande, kan Energimyndigheten ge kontrollören en anmärkning eller en varning.

Energimyndigheten kan återkalla ett beslut om godkännande som kontrollör, om

1) det i ansökan eller någon bilaga till den har lämnats felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat prövningen av beslutet,

2) kontrollören inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande eller kontrollören på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en begränsning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

Energimyndigheten ska återkalla ett beslut om godkännande av en kontrollör, om kontrollören ansöker om detta.

31 §
Rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Verksamhetsutövaren ska sammanställa en rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna i fråga om de partier med biodrivmedel, flytande biobränsle och biomassabränsle som verksamhetsutövaren har producerat, framställt, frisläppt för konsumtion eller använt i Finland under ett kalenderår (rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna) och lämna rapporten till Energimyndigheten före utgången av mars månad året efter det aktuella kalenderåret.

Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska innehålla information om råvarorna i de partier med biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som avses i 1 mom., uppgift om mängderna biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen i dessa partier och uppgift om hur det har visats att hållbarhetskriterierna för partierna är uppfyllda. Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska dessutom innehålla uppgift om mängderna el, värme och kyla som producerats från flytande biobränslen och biomassabränslen. En kopia av granskningsrapporten eller motsvarande uppgifter om granskningen ska fogas till rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna.


32 §
Rätt att få uppgifter

Energimyndigheten har rätt att av verksamhetsutövarna få de uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

Av övriga myndigheter och andra som utför offentliga förvaltningsuppgifter har Energimyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag få nödvändiga uppgifter om sådana omständigheter som gäller en verksamhetsutövare och som är av väsentlig betydelse för bedömningen av förutsättningarna för att godkänna och för godkännandet av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem och för bedömningen av den information som lämnats i rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna.

Kontrollörerna är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna varandra uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och att lämna Energimyndigheten de uppgifter som behövs för tillsynen.

Energimyndigheten har rätt att av certifieringsorganen för de frivilliga nationella och internationella system som Europeiska kommissionen har erkänt få de uppgifter som behövs för tillsynen.

34 §
Energimyndighetens inspektionsrätt

Energimyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler och områden som verksamhetsutövaren besitter eller där biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller råvaror produceras, framställs eller används, om detta behövs för tillsynen enligt denna lag, samt att göra inspektioner där och vidta andra åtgärder som föranleds av tillsynen. Vid inspektionen ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen iakttas. Även företrädare för andra myndigheter får vara närvarande vid inspektionen.

Tillsynsåtgärder får vidtas i utrymmen som är avsedda för boende av permanent natur bara om det finns anledning att misstänka att ett brott enligt 16 kap. 8 §, 30 kap. 1 § eller 33 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) har begåtts och inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som är föremål för inspektionen.

Verksamhetsutövaren och andra som är föremål för en inspektion ska bistå Energimyndigheten vid inspektionen.

Vid en inspektion har Energimyndigheten rätt att omhänderta handlingar som gäller verksamhetsutövarens hållbarhetssystem eller kopior av dem, material som gäller biodrivmedlens, de flytande biobränslenas och biomassabränslenas samt råvarornas uppfyllande av hållbarhetskriterierna eller kopior av materialet samt annat material som ska inspekteras, om det är nödvändigt för att målen för inspektionen ska nås. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för inspektionen.

36 §
Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i polislagen (872/2011). Inom sitt ansvarsområde är tullmyndigheterna skyldiga att ge handräckning för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som har utfärdats och föreskrifter som har meddelats med stöd av den.

39 §
Ändringssökande

Omprövning av Energimyndighetens beslut enligt 14 §, 15 § 2 mom., 16, 17, 19 och 27 § samt 30 § 1 mom. och 38 § får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

I beslut av Energimyndigheten om att inte ge förhandsbesked får emellertid ändring inte sökas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Trots 23 § i denna lag kan verksamhetsutövaren redan innan inlämnandet av en ansökan om godkännande enligt 13 § eller en ändringsansökan enligt 17 § påvisa hållbarheten hos partier med biomassabränsle och råvaror som producerats, framställts eller använts under år 2021, om verksamhetsutövaren lämnar in ansökan till Energimyndigheten senast den 30 juni 2021 och kan visa att den har tillämpat lämpliga förfaranden för att säkerställa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda och att partiet har redovisats i massbalansen på ett tillförlitligt sätt. Verksamhetsutövaren har dock kunnat förvärva eller importera de ifrågavarande partierna med biomassabränslen eller råvaror redan före år 2021.

En verksamhetsutövare som när denna lag träder i kraft har ett av Energimyndigheten godkänt hållbarhetssystem ska till och med den 30 juni 2021 följa de bestämmelser om påvisande av hållbarhet som gällde vid lagens ikraftträdande. Verksamhetsutövaren kan dock från och med lagens ikraftträdande lämna Energimyndigheten en ändringsansökan enligt 17 §.

Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska första gången lämnas till Energimyndigheten för partier med biomassabränslen som använts för produktion av el, värme och kyla under 2021.

RP 70/2020
EkUB 30/2020
RSv 146/2020
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.