947/2020

Helsingfors den 10 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (564/2013) 1 § 2 och 5 mom., 3 § 1, 2 och 5 mom., 4 § 1 mom., 5 §, 6 § 2 mom., 7 § 4 mom., 11 § 1 mom. 2 punkten, 12 § 2 mom., 18 § 1 mom. 2, 4 och 10 punkten, 21 § 2 mom., 28 § 2 mom., 29 § 1 mom. 6 punkten samt 2 kap. 6 punkten i bilaga 1 och 3 punkten i bilaga 2 och

fogas till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Krav på anläggningar

Vid en anläggning ska det finnas tillräckliga och lämpliga serviceutrymmen för förvaring, rengöring och underhåll av anordningar och redskap samt för förvaring av foder, strö och andra ämnen samt döda djur och avfall. Bestämmelser om bortskaffande av döda djur och avfall finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 och i lagen om animaliska biprodukter (517/2015).


Anläggningarna ska vara utformade och skötas så att obehöriga personer inte kan få tillträde och djur förhindras att ta sig in eller ut. Anläggningen ska ha en plan för service och underhåll av djurutrymmen och den utrustning som finns i dem. Anläggningen ska också ha behövlig räddnings- och brandbekämpningsutrustning.

3 §
Förhållandena i djurutrymmen

Djurutrymmet ska ha en sådan isolering, värme och ventilation att luftens strömningshastighet och fuktighet är lämplig för djuren och mängden damm eller halten av skadliga gaser inte äventyrar djurets välbefinnande. Temperaturen i djurutrymmet ska vara lämplig för djuren. Temperaturen i djurutrymmet ska mätas och registreras dagligen. Djur får inte vara hänvisade till utomhusutrymmen under väderförhållanden som kan orsaka dem lidande eller obehag.

Syrehalten, kvaliteten, omsättningen och strömningshastigheten hos vattnet på en djurhållningsplats för fiskar, bläckfiskar, kräldjur och groddjur ska lämpa sig för dessa djur.


I djurutrymmen som är beroende av elektrisk eller mekanisk utrustning för reglering och skydd av miljön ska det finnas möjlighet att upprätthålla de servicefunktioner som är väsentliga för djurens välbefinnande samt nödbelysning och möjlighet att säkerställa att larmsystemen fungerar korrekt även under störningar i den utrustningens funktion. Maskinella värme-, ventilations- och vattenförsörjningssystem ska vara försedda med övervakningsutrustning och larm, om djurens välbefinnande är beroende av att dessa system fungerar. Anvisningarna om åtgärder i särskilda situationer ska finnas på en väl synlig plats.

4 §
Stimulans och strö

Djuren ska ha tillgång till ett tillräckligt komplext utrymme för att de ska kunna tillfredsställa sina olika beteendebehov. Djuren ska kunna kontrollera och välja sin miljö. Djuren ska ha tillgång till miljöberikning som är anpassad efter djurarten och djurindividen. Anläggningarna ska dessutom använda sig av berikningsmetoder som gör det möjligt för djuren att utföra arttypiska aktiviteter av olika slag. Praxis för att stimulera djuren ska regelbundet ses över och uppdateras. 


5 §
Övervakning av djurens välbefinnande

En kompetent person ska kontrollera djurens välbefinnande och förhållanden minst en gång om dagen. Det ska fästas särskild vikt vid kontrollen när det sker betydande förändringar i skötseln av djuren eller i deras förhållanden eller när det utförs sådana försök på djuren som kan störa eller förändra deras normala livsfunktioner.

Vid kontrollen ska det säkerställas att sjuka, skadade eller lidande djur identifieras. Om oförutsedda störningar uppträder i djurens hälsotillstånd eller välbefinnande eller i förhållandena i djurutrymmet, ska behövliga åtgärder omedelbart vidtas för att undanröja störningarna. I fråga om djur som deltar i ett projekt ska dessutom den som ansvarar för genomförandet av projektet omedelbart underrättas.

6 §
Hantering och behandling

Djur som inte är naturligt solitära ska hållas i stabila sociala grupper av kompatibla individer. Om djur får hållas individuellt med stöd av 9 § 1 mom., ska tidsperioden begränsas till den kortaste möjliga, och djuret ska ha syn-, hörsel-, lukt- eller känselkontakt till andra djur av samma art.


7 §
Vattning och utfodring

Djuren ska hela tiden ha tillgång till rent dricksvatten. Automatiska dricksvattensystem ska regelbundet kontrolleras, underhållas och spolas igenom. Om burar med hel botten används, ska det ses till att skadliga mängder vatten inte kan samlas på burens botten.

9 §
Undantag från krav som gäller hållande eller skötsel av djur

Undantag från krav ska genomföras så att tillgodoseendet av djurens fysiologiska behov och beteendemässiga behov begränsas så lite som möjligt. Från det i 5 § avsedda kravet på övervakning av djurens välbefinnande får dock inte avvikas.

11 §
Icke-mänskliga primater

Icke-mänskliga primater får användas i försök endast om det finns vetenskapliga skäl som innebär att syftet med projektet inte kan uppnås om man använder andra arter än icke-mänskliga primater, och


2) syftet med projektet är att uppnå det syfte som avses i 12 § 2 punkten underpunkt a eller 12 § 3 punkten i den i 1 punkten i detta moment nämnda lagen och projektet genomförs för att undvika, förebygga, diagnostisera eller behandla sådant kliniskt tillstånd som orsakar nedsättning av en persons normala fysiska eller psykiska funktionsförmåga eller som är potentiellt livshotande hos människor.


12 §
Djur som fångats i naturen

När det gäller användning i projekt av icke-mänskliga primater som fångats i naturen iakttas dessutom vad som föreskrivs i artikel 10.1 andra och tredje stycket samt artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Nämnden för projektgodkännanden är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 10.3.

18 §
Krav på personalens kompetens

Personer som planerar projekt, utför försök på djur eller sköter eller avlivar djur ska ha behövliga kunskaper och färdigheter på följande områden:


2) etik i samband med förhållandet mellan människa och djur, livets inneboende värde och argument för och emot användningen av djur för vetenskapliga ändamål,


4) djurens anatomi, fysiologiska egenskaper, reproduktionsbiologi, reproduktion, genetik, genteknik, uppfödning och behövlig artspecifik biologi,


10) grunder för avlivning av djur, avlägsnande från projekt eller avbrytande av ett försök under projektets gång (humana slutpunkter), samt


21 §
Ansvarig för genomförande av projekt

Den person som ansvarar för genomförandet av ett projekt ska se till att

1) projekten genomförs i enlighet med projektgodkännandet och att de krav som föreskrivits och bestämts för projektet iakttas vid genomförandet,

2) all onödig smärta, lidande, ångest eller bestående men som tillfogas ett djur inom ramen för ett försök stoppas,

3) det vid behov vidtas korrigerande åtgärder och att dessa åtgärder registreras,

4) de läkemedel som djuren behandlats med i forskningssyfte antecknas i den journal som avses i 26 §.

28 §
Ansökan om projektgodkännande

Av det projektförslag som avses i 1 mom. 4 punkten ska det åtminstone framgå följande omständigheter, inklusive motivering:

1) användning av djur i projektet, vid behov motivering till att ett försök dubbleras och en uppskattning av den förväntade nyttan av projektet,

2) en redogörelse för möjligheterna att i projektet använda metoder som ersätter, begränsar eller förfinar användningen av djur,

3) en redogörelse för hur de planerade försöken ska genomföras så att det genom försöksarrangemang och utformning av statistik säkerställs att antalet djur som används samt den negativa inverkan på välbefinnandet som försöken eller miljöfaktorerna föranleder kan minimeras,

4) en redogörelse för de djurarter som används, djurindividernas ursprung, ålder eller utvecklingsstadium, den negativa inverkan på välbefinnandet som djurbeståndens eller djurstammarnas genom föranleder, försök som tidigare utförts på de djur som ska användas samt djurens uppfödnings-, inhysnings- och skötselförhållanden, 

5) en redogörelse för de försök som ska utföras på djuren och hur dessa ska genomföras,

6) en uppskattning av antalet djur som ska användas i försöket enligt djurart och försök,

7) en beskrivning av de men djuren orsakas och ett förslag till klassificering av försökens svårhetsgrad, vid behov även med beaktande av användning av djur på nytt och djurets andra erfarenheter under dess livstid,

8) en redogörelse för de metoder som används för bedövning, sedering och smärtlindring,

9) en redogörelse för uppföljningen av djurens välbefinnande under projektet,

10) en redogörelse för sådana åtgärder i anslutning till projektet genom vilka man strävar efter att undvika eller lindra smärta, lidande, ångest och bestående men som djuren orsakas,  

11) de humana slutpunkter som tillämpas inom projektet,

12) uppgifter om avlivning av djur och avlivningsmetoder eller utplacering eller återförande av djur i ett lämpligt djurhållningssystem eller frisläppande av djur som fångats i naturen,

13) vid behov en redogörelse för genomförandet av projektet någon annanstans än i användarens anläggning.


29 §
Individuella journaler

Verksamhetsutövaren ska föra individuella journaler över samtliga hundar, katter och icke-mänskliga primater som verksamhetsutövaren innehar. Journalföringen ska inledas så snart som möjligt efter djurets födelse och journalen ska innehålla


6) uppgifter om djurindividens sociala egenskaper, ochDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (32010L0063); EUT L 276, 20.10.2010, s.33

Helsingfors den 10 december 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Tiina Pullola

Bilaga 1

DJURARTSSPECIFIKA KRAV PÅ DJURHÅLLNINGSPLATSER OCH SKÖTSEL AV DJUR

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 kap.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6. Kaniner

Inom djurutrymmet ska det finnas ett upphöjt område. Djuren ska kunna ligga, sitta på och utan svårighet röra sig under det upphöjda området. Det upphöjda områdets minimimått anges i punkt 6.4. Det får dock inte täcka mer än 40 procent av golvytan. Om det finns vetenskapliga eller veterinärmedicinska skäl för att inte använda ett upphöjt område, ska djurutrymmet vara 33 procent större för en ensam kanin och 60 procent större för två kaniner. Om kaniner under 10 veckors ålder ges tillgång till ett upphöjt område, ska det upphöjda områdets mått vara minst 55 cm × 25 cm, och höjden över golvet ska vara tillräcklig för att djuren ska kunna utnyttja den.

6.1 Kaniner över 10 veckors ålder

Tabell 6.1 gäller både burar och lösdriftsutrymmen.

Slutlig kroppsvikt (kg) Minsta golvyta för ett eller två socialt harmoniska djur (cm2) Krav på extra golvyta/djur, när antalet djur är 3–6 (cm²) Krav på extra golvyta/djur, när antalet djur överskrider 6 (cm²) Minsta höjd (cm)
under 33-5över 5 3 5004 2005 400 3 0003 0003 000 2 5002 5002 500 454560

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6.4 Storleken på det upphöjda området för kaniner över 10 veckors ålder

Slutlig kroppsvikt (kg) Minsta yta (cm x cm) Minsta höjd från djurutrymmets golv (cm)
under 33-5över 5 55 x 2555 x 3060 x 35 252530

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bilaga 2

AVLIVNINGSMETODER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. Tabell

Djur -anmärkningar/metoder Fiskar Groddjur Kräldjur Fåglar Gnagare Kaniner Hundar,Katter,illrar och rävar Stora däggdjur Ickemänskliga primater
Anestetisköverdos x1) x1) x1) x1) x1) x1) x1) x1) x1)
Bultpistol x2) x x
Koldioxid x x3)
Halsdislokation x4) x5) x6)
Kraftigt slag mot huvudet x x x x7) x8) x9) x10)
Dekapitering x11) x12)
Elstöt x13,14) x14) x14)
Inerta gaser (Ar, N2) x x x15)
Skott med skarp ammunition med lämpligt gevär, handeldvapen och ammunition x16) x17) x16)

1) Ska vid behov användas med föregående sedering.

2) Ska endast användas på stora kräldjur.

3) Ska endast användas med gradvis påfyllning. Får inte användas på foster och nyfödda gnagare.

Ska endast användas på fåglar under 1 kg. Fåglar över 250 g ska sederas.

5) Ska endast användas på gnagare under 1 kg. Gnagare över 150 g ska sederas.

6) Ska endast användas på kaniner under 1 kg. Kaniner över 150 g ska sederas.

7) Ska endast användas på fåglar under 5 kg.

8) Ska endast användas på gnagare under 1 kg.

9) Ska endast användas på kaniner under 5 kg.

10) Ska endast användas på nyfödda djur.

11) Ska endast användas på fåglar under 250 g.

12) Ska endast användas om andra metoder inte är möjliga att använda.

13) Ska endast användas på groddjur under 40 g.

14) Specialutrustning krävs.

15) Ska endast användas på grisar.

16) Ska endast användas under fältbetingelser av erfarna skyttar.

17) Ska endast användas under fältbetingelser av erfarna skyttar när andra metoder inte är

möjliga.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.