926/2020

Helsingfors den 25 november 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av en engångsersättning som betalas i stället för en fortlöpande ersättning från patientförsäkringen på grund av en personskada

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 5 mom. i patientförsäkringslagen (948/2019):

1 §
Kapitalvärde

Om ersättningstagaren inte har uppnått åldern för ålderspension före den tidpunkt då en fortlöpande ersättning ändras till en engångsersättning, beaktas vid beräkningen av det kapitalvärde som avses i 24 § 4 mom. i patientförsäkringslagen det årliga grundbeloppet för den fortlöpande ersättningen före det att ersättningstagaren uppnått åldern för ålderspension och det årliga grundbeloppet för den fortlöpande ersättningen efter det att åldern för ålderspension har uppnåtts. Om ersättningstagaren har uppnått åldern för ålderspension, beaktas vid beräkningen av kapitalvärdet det årliga grundbeloppet för den fortlöpande ersättning som ersättningstagaren får. Utöver grundbeloppen beaktas de höjningar som gjorts i grundbeloppet med stöd av lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån (255/1987) och 28 § i patientförsäkringslagen på det sätt som anges i bilaga 1.

Om ersättningstagaren inte har uppnått åldern för ålderspension före den tidpunkt då en ersättning som betalats fortlöpande ändras till en engångsersättning, beräknas det kapitalvärde som avses i 24 § 4 mom. i patientförsäkringslagen enligt formel (9) i bilaga 1. Om ersättningstagaren har uppnått åldern för ålderspension, beräknas det kapitalvärde som avses i 24 § 4 mom. i patientförsäkringslagen enligt formel (10) i bilaga 1.

2 §
Räntesats

Den räntesats som används vid beräkningen är 2 procent.

3 §
Dödlighet och omgiftesfrekvens

Den modell som används vid beräkningen av dödlighet och den efterlevande makens omgiftesfrekvens anges i bilaga 1.

4 §
Kapitalkoefficient

De kapitalkoefficienter som används vid beräkningen av en engångsersättning grundar sig på den prestation som månatligen betalas i förskott fram till personens död.

Om ersättningstagaren inte har uppnått ådern för ålderspension före den tidpunkt då en engångsersättning ändras till en fortlöpande ersättning, beräknas två kapitalkoefficienter. Den ena kapitalkoefficienten beräknas utifrån den ålder då en fortlöpande ersättning ändras till en engångsersättning, och den andra kapitalkoefficienten utifrån den ålder då ersättningstagaren uppnår åldern för ålderspension.

Om ersättningstagaren har uppnått åldern för ålderspension, beräknas kapitalkoefficienten utifrån den ålder då den fortlöpande ersättningen ändras till en engångsersättning.

Kapitalkoefficienterna beräknas enligt formel (6) i bilaga 1.

5 §
Andel av engångsersättning som ska hänföras till fördelningssystemet

Den andel av det i 1 § avsedda kapitalvärdet som ska allokeras till det fördelningssystem som avses i 48 § i patientförsäkringslagen fås med formel (11) i bilaga 1.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Denna förordning tillämpas på sådana ersättningar enligt 24 § 4 mom. i patientförsäkringslagen som ändras från en fortlöpande ersättning till en engångsersättning den 1 januari 2021 eller därefter.

Helsingfors den 25 november 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Bilaga 1: SHMf om grunderna för beräkning av en engångsersättning som betalas i stället för en fortlöpande ersättning från patientförsäkringen på grund av en personskada

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.