920/2020

Helsingfors den 3 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (728/2020) 4 och 5 §, av dem 5 § sådan den lyder i förordning 825/2020, som följer:

4 §
Begränsning av kundantalet

Inne i eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse belägen i landskapet Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, eller Kajanaland, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (23/2006), får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap som nämns ovan får det vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

5 §
Begränsning av serverings- och öppettider

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Norra Österbotten, ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 22, och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 23.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Södra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Kajanaland, ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 22. I sådana förplägnadsrörelser som är belägna i de landskap som nämns ovan i detta moment, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen, får rörelsen hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 24 till klockan 23 och i andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser får rörelsen hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 1 till klockan 24.

I en sådan förplägnadsrörelse belägen i något annat landskap än ett landskap som nämns i 1 eller 2 mom., vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen, ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 24, och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 2 till klockan 1. I andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser som är belägna i något annat landskap än ett landskap som nämns i 1 eller 2 mom. ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 24.

Serveringen av alkoholdrycker får i alla landskap inledas tidigast klockan 7 enligt vad som därom föreskrivs särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 5 december 2020.

Helsingfors den 3 december 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.