883/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om temporär ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till kommunallagen (410/2015) en ny 110 a § som följer:

110 a §
Förlängning av tidsfristen för täckande av underskott på grund av ekonomiska svårigheter till följd av covid-19-epidemin

Om kommunen på grund av exceptionella och tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter till följd av covid-19-epidemin inte förmår täcka ett underskott i sin balansräkning inom den tidsfrist som anges i 110 § 3 mom., kan finansministeriet på ansökan av kommunen besluta att underskottet ska täckas inom sex år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Härvid kan det i 118 § avsedda utvärderingsförfarandet i fråga om kommunen och det i 119 § avsedda utvärderingsförfarandet i en samkommun med avvikelse från vad som föreskrivs i 118 § 2 mom. och i 119 § 1 mom. inledas först när den tidsfrist som avses i detta moment löpt ut.

Kommunen får göra en i 1 mom. avsedd ansökan tidigast i juni året före utgången av den tidsfrist för täckande av underskott som avses i 110 § 3 mom. och ansökan ska göras före utgången av augusti det år under vilket tidsfristen för täckande av underskott löper ut. Om tidsfristen för täckande av underskott löper ut 2020, ska ansökan dock göras inom 2020. Till ansökan ska det fogas en redogörelse för konsekvenserna av covid-19-epidemin för kommunen och en plan för åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin.

Kommunen ska göra upp sin budget och ekonomiplan så att fullmäktiges beslut om åtgärder för att täcka underskottet inom den tidsfrist för täckande av underskott som avses i 1 mom. blir verkställda. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en redogörelse för genomförandet och tillräckligheten av åtgärderna under räkenskapsperioden. Kommunen ska lämna finansministeriet redogörelsen senast vid utgången av juni året efter räkenskapsperioden.

Vad som i 1–3 mom. föreskrivs om kommuner tillämpas också på samkommuner.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2020 och gäller till och med den 31 december 2025.

RP 159/2020
RvUB 19/2020
RSv 152/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.