866/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av 19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1169/2011) 19 § som följer:

19 §
Ändringssökande

Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet eller justitieministeriet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Vid sökande av ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 5 § tillämpas vad som i tvångsmedelslagen föreskrivs om sökande av ändring i ett domstolsbeslut i ett ärende som gäller häktning eller reseförbud.

Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 7 § söks hos hovrätten genom besvär. På ändringssökandet tillämpas vad som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgöranden.

Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 13 § söks hos högsta domstolen genom besvär. På ändringssökandet tillämpas vad som i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgörande i ett utlämningsärende.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020
LaUB 10/2020
RSv 136/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.