861/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av 20 kap. i fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fängelselagen (767/2005) 20 kap. 6 §, sådan den lyder i lag 393/2015, och

ändras 20 kap. 4 §, sådan den lyder i lagarna 393/2015 och 819/2019, som följer:

20 kap.

Ändringssökande

4 §
Besvär hos förvaltningsdomstolen

Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär över ett beslut av en regiondirektör ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut som fattats av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet eller verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020
LaUB 10/2020
RSv 136/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.