854/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av förvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förvaltningslagen (434/2003) 12 § 3 mom., 40 § 3 mom., 49 b § 3 mom. och 66 §,

av dem 40 § 3 mom. sådant det lyder i lag 801/2015 och 49 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 893/2015, som följer:

12 §
Ombud och biträde

Ändring i en myndighets beslut om förbud att uppträda får sökas särskilt genom besvär hos den myndighet som är behörig att behandla en ansökan om ändring av avgörandet i ärendet. Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Behandlingen av ärendet kan fortsätta trots ändringssökande som gäller förbudet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

40 §
Muntlig bevisning

I fråga om vittnesjäv samt ett vittnes rätt att vägra vittna tillämpas bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

49  b §
Omprövningsbegäran och besvärsförbud

Vid sökande av ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.

66 §
Tvist om förvaltningsavtal

Tvister som gäller förvaltningsavtal ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om förfarandet i förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020
LaUB 10/2020
RSv 136/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.