843/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 11 § som följer:

11 §
Sökande av ändring i en avgift

Omprövning av ett beslut om att en avgift påförs får begäras hos den tjänsteman eller myndighet som har påfört avgiften inom sex månader från det att avgiften påfördes. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt förvaltningslagen. Beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets myndigheten i fråga har sitt verksamhetsställe. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

I avgöranden enligt 7 § 2 mom. får dock omprövning inte begäras eller ändring sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 109/2020
LaUB 10/2020
RSv 136/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.