828/2020

Helsingfors den 19 november 2020

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 58 §, sådan den lyder i förordningarna 326/2010 och 842/2012,

ändras 7 § 12 och 14 punkten, 10 § 9 punkten, 11 § 7 a-punkten, 39 § 1 mom., 50 § 3 mom., 50 a § 4 mom. och 52 § 2 mom. 9 punkten,

sådana de lyder, 7 § 12 och 14 punkten i förordning 396/2017, 10 § 9 punkten och 11 § 7 a-punkten i förordning 1459/2019, 39 § 1 mom. och 50 § 3 mom. i förordning 184/2017, 50 a § 4 mom. i förordning 367/2019 och 52 § 2 mom. 9 punkten i förordning 1271/2011, samt

fogas till 52 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1271/2011, en ny 10 punkt och till 53 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1271/2011, ett nytt 3 mom. som följer:

7 §
Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen bereder ärenden som gäller


12) frågor som anknyter till HAUS Kehittämiskeskus Oy:s verksamhetsmiljö och verksamhetsområde,


14) statens upphandlingsverksamhet samt frågor som anknyter till Aktiebolaget Hansels verksamhetsmiljö och verksamhetsområde,


10 §
Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT)

Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen bereder ärenden som gäller


9) beredningen av sådana utlåtanden enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), nedan informationshanteringslagen, som gäller ändringar i statsförvaltningens informationshantering, med undantag för ärenden där avdelningen är den som begär utlåtande eller där utlåtande begärs om en sådan av avdelningen styrd ändring av informationshanteringen för vilken det vid avdelningen tillsatts en separat styrningsstruktur,


11 §
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen bereder ärenden som gäller


7 a) sådana uppgifter enligt informationshanteringslagen som gäller styrningen av informationshanteringsenheten och verksamhetsområdet samt sådana utlåtanden enligt informationshanteringslagen som gäller ändringar i statsförvaltningens informationshantering där informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen enligt 2 § 7 punkten i denna förordning är den som begär utlåtande eller där utlåtande begärs om en sådan av den avdelningen styrd ändring av informationshanteringen för vilken det vid avdelningen tillsatts en separat styrningsstruktur,


39 §
Fastställande av semestrar

Statssekreterarens, statssekreterarens som kanslichef, understatssekreterarens och finanspolitiska samordnarens semestrar fastställs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Understatssekreterarna fastställer semestrarna för avdelningscheferna för sina underlydande avdelningar och förvaltnings- och utvecklingsdirektören fastställer semestrarna för övriga avdelningschefer. Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens semestrar fastställs av statssekreteraren som kanslichef.


50 §
Tjänstledigheter beroende på prövning om vilka beslut fattas i ministeriet

Understatssekreteraren beviljar på föredragning av förvaltnings- och utvecklingsdirektören tjänstledighet beroende på prövning för högst tre månader för avdelningschefer i fråga om de avdelningar som lyder under understatssekreteraren, och statssekreteraren som kanslichef i fråga om de övriga avdelningarna.


50 a §
Beslutanderätt i vissa personalärenden

Personalchefen avgör utan föredragning ärenden som gäller semesterrätt och semesterersättningar.

52 §
Ärenden som avgörs av understatssekreteraren eller förvaltnings- och utvecklingsdirektören

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör ärenden som gäller


9) utfärdande av skriftlig varning som avses i 24 § i statstjänstemannalagen åt tjänsteman som utnämnts av statsrådet,

10) förordnande av sekreterare för den informationshanteringsnämnd som avses i 10 § i informationshanteringslagen.

53 §
Ärenden som avgörs av avdelningscheferna

ICT-direktören avgör de ärenden som gäller i 14 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) avsedda finansministeriets föreskrifter till dem som tillhandahåller tjänster.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

Helsingfors den 19 november 2020

Finansminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Anu Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.