814/2020

Helsingfors den 18 november 2020

Miljöministeriets förordning om ändring 2 och 10 § av miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer (1047/2017) 2 och 10 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) specialvatteninstallation en installation för ledning av annat än hushållsvatten,

2) dagvatten regn- eller smältvatten som ska avledas från markytan, byggnaders tak eller andra motsvarande ytor,

3) luftgap fritt lodrätt avstånd mellan nedre kanten av vattenarmaturens utlopp (eller motsvarande) och den underliggande behållarens (eller motsvarande) högsta möjliga vattennivå,

4) fördelningsledning en vattenledning till vilken två eller flera vattenuttag är anslutna,

5) spillvatten vatten som i allmänhet leds bort via en avloppsinstallation och som är kemiskt, mikrobiologiskt, fysikaliskt eller på annat sätt förorenat,

6) upphängning ett upphängningsstöd för en vattenledning eller ett avlopp,

7) engångsreglerventil en anordning för justering av vattenflödet,

8) fästpunkt ett sådant fäste för en vattenledning eller ett avlopp som förhindrar all rörelse i förhållande till fästpunkten,

9) samlingsavlopp ett avlopp till vilket flera avloppsenheter är anslutna,

10) anslutningsledning en vattenledning med vilken en vattenarmatur ansluts till en fördelningsledning,

11) anslutningsavlopp ett avlopp med vilket en avloppsenhet ansluts till ett samlingsavlopp,

12) anslutningspunkt en plats där en fastighets vatten- och avloppsinstallationer ansluts till vattentjänstverkets vatten- eller avloppsnät,

13) varmt bruksvatten vatten som framställs genom uppvärmning av hushållsvatten,

14) dimensionerande regn maximalt regn under tio minuter,

15) dimensionerande flöde riktvärde för flöde som används vid dimensionering av vattenledningar eller avlopp,

16) normflöde riktvärde för flödet i ett vattenuttag eller en avloppsenhet,

17) uppdämningshöjd den godkända maximala nivå till vilken vattennivån i ett avlopp får stiga vid den anslutna fastigheten,

18) uppdämningsventil en ventil som endast tillåter flöde av avloppsvatten i en riktning,

19) tryckavlopp ett avloppssystem där spillvatten, dagvatten eller dräneringsvatten pumpas,

20) dräneringsvatten vatten som har infiltrerats i marken och leds till ett avlopp eller annan utsläppsplats för att torrlägga en byggnads grund och fundament,

21) vertikalt avlopp ett avlopp vars lutning i förhållande till vertikalplanet är mindre än 45 grader,

22) brandsläckningsinstallation en anordning som är avsedd för släckning av bränder,

23) avstängningsventil en anordning för att öppna eller stänga av vattenflödet,

24) hushållsvatten allt vatten som är avsett för dryck, för matlagning eller för andra hushållsändamål samt för tillverkning, bearbetning eller förvaring av livsmedel eller utsläppande av livsmedel på marknaden, med iakttagande av vad som föreskrivs om hushållsvatten i 16 § i hälsoskyddslagen (763/1994),

25) tomtledning en vattenledning som förenar en fastighets vatteninstallationer med en gemensam vattenledning för flera fastigheter,

26) tomtavlopp ett avlopp som förenar en fastighets avlopp med ett gemensamt avlopp för flera fastigheter,

27) luftningsledning en ledning för ventilation av avlopp och utjämning av tryckvariationer,

28) vakuumventil en anordning som, när ett visst undertryck uppstår i ett rör eller i en anordning, öppnar en koppling till den omgivande luften och sålunda förhindrar den häverteffekt som orsakar återsugning,

29) horisontellt avlopp ett avlopp vars lutning i förhållande till vertikalplanet är 45 grader eller större,

30) utbytbar vattenledning ett rör som utan större svårigheter eller utan att söndra konstruktioner kan bytas eller repareras,

31) placering av vattenledning eller avlopp i byggnad en vattenledning eller ett avlopp som installeras i eller ovanför en byggnads bottenplatta,

32) placering av vattenledning eller avlopp i mark en vattenledning eller ett avlopp som installeras i marken under en byggnads bottenplatta eller utanför grundmuren,

33) vattenarmatur en anordning som är avsedd för vattentagning, såsom kran, blandare eller motsvarande,

34) vatteninstallation en installation för ledning av hushållsvatten och varmt bruksvatten,

35) vattenlås en anordning som hindrar avloppsgaser från att tränga upp från avloppet,

36) vattenuttag en plats där vatten tas och som är utrustad med vattenarmatur,

37) avloppsarmatur en anordning som är avsedd för avlopp, såsom tvättställ, golvbrunn, toalettstol eller motsvarande,

38) avloppsinstallation en installation för avledning av spillvatten, dagvatten eller dräneringsvatten,

39) avloppsenhet en plats för avlopp som är utrustad med avloppsarmatur,

40) självfallsavlopp ett avloppssystem där spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten avleds med hjälp av tyngdkraften,

41) minimilutning den minsta tillåtna lutningen för att självfallsavlopp ska fungera självrensande,

42) backslagsventil en ventil som endast tillåter flöde av vattenledningsvatten i en riktning,

43) överströmningsrör ett rör som förhindrar överfyllning av en anordning.

44) fjärravläsbar vattenmätare en mätare som mäter vattenförbrukningen och som gör det möjligt att utanför en byggnad via ett kommunikationsnät avläsa de uppgifter som registrerats i mätaren.

10 §
Vattenmätare

Vattenmätaren i en fastighet ska placeras i ett utrymme där den enkelt kan installeras, avläsas och underhållas samt där den är skyddad mot frysning.

I en byggnad ska det finnas lägenhetsspecifika vattenmätare för mätning av det kall- och varmvatten som leds till en lägenhet så att det är möjligt att använda den vattenförbrukning som anges av mätarna som underlag för fakturering. De lägenhetsspecifika vattenmätarna ska vara fjärravläsbara. De lägenhetsspecifika vattenmätarna ska placeras i ett utrymme där de enkelt kan installeras, underhållas och avläsas


Denna förordning träder i kraft den 23 november 2020.

På projekt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2002/EU (32018L2002); EUOT L 328, 21.12.2018, s. 210

Helsingfors den 18 november 2020

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Överingenjör
Kaisa Kauko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.