799/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017) 3 §, 4 § 1 mom. och 10 § 1 mom.,

sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lag 762/2018 samt 4 § 1 mom. och 10 § 1 mom. i lag 762/2018, samt

fogas till 5 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 7 a §, till 10 §, sådan den lyder i lag 762/2018, nya 4 och 5 mom. och till lagen en ny 10 a § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) företag enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett deras rättsliga form och hur de finansieras,

2) företagstjänster understöd, finansiering samt utvecklings- och rådgivningstjänster som tillhandahålls, beviljas och betalas av staten, en kommun, statens specialfinansieringsbolag, Business Finland Ab, ett förmedlande organ enligt 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt eller av en stödmyndighet enligt 2 § 3 punkten i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (429/2016) samt sådan offentlig arbetskrafts- och företagsservice som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012),

3) kunduppgifter uppgifter som avses i 7 och 7 a §,

4) skyldighet att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet de skyldigheter i fråga om offentliggörande och öppenhet som anges i de gruppundantagsförordningar som antagits av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd och artikel 1 i rådets förordning (EU) 2015/1588 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd samt i de kommissionsbeslut som fattats genom ett anmälningsförfarande enligt artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4 §
Kundinformationssystemet

Kundinformationssystemet för företagstjänster är arbets- och näringsministeriets datasystem i vilket de myndigheter som tillhandahåller företagstjänster, statens specialfinansieringsbolag, Business Finland Ab, de förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och de stödmyndigheter som avses i 2 § 3 punkten i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet registrerar kunduppgifter för att utnyttjas gemensamt och för de ändamål som avses i 5 § i denna lag. Dessutom kan andra myndigheter registrera offentliga kunduppgifter i kundinformationssystemet och behandla dem.


5 §
Ändamålet med kundinformationssystemet

De i 7 a § avsedda uppgifter som fås ur kundinformationssystemet används för övervakning av kumuleringen av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och för fullgörande av skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet samt för upprättande av statistik.

7 a §
De uppgifter om statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som ska registreras i kundinformationssystemet

Utöver vad som föreskrivs i 7 § är den stödmyndighet som avses i 2 § 3 punkten i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet skyldig att i kundinformationssystemet registrera uppgifter om beviljande och betalning av sådant stöd som uppfyller de förutsättningar för statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Registreringsskyldigheten gäller dock inte uppgifter om sådana skattestöd som skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet inte gäller, och inte heller uppgifter om stöd för primärproduktion inom jord- och skogsbruket eller fiskerinäring.

Uppgifter om beviljandet av stöd ska registreras inom 14 dygn från det att stödet beviljades. Uppgifter om betalningen ska registreras före utgången av januari kalenderåret efter betalningsåret. Uppgifter om betalningen av skattestöd ska dock registreras inom ett år från det att skattedeklarationen lämnades in.

10 §
Utlämnande av uppgifter ur kundinformationssystemet

I 7 § 2 och 3 mom. avsedda uppgifter som är behövliga för tillhandahållande av företagstjänster, dock inte de uppgifter som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Business Finland Ab, statens specialfinansieringsbolag, Livsmedelsverket och i enlighet med 28 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt till sådana förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i den lagen.


Uppgifter som avses i 7 a § och som är behövliga med tanke på ett ändamål enligt 5 § 4 mom. får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter lämnas ut till de stödmyndigheter som avses i 2 § 3 punkten i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet. Utöver det som föreskrivs i 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004) får uppgifter som avses i 7 a § i denna lag och som är nödvändiga för upprättandet av statistik lämnas ut till Statistikcentralen oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får arbets- och näringsministeriet lämna ut de offentliga uppgifter som avses i 7 a § i denna lag via ett allmänt datanät. Personuppgifter får lämnas ut endast på basis av en avgränsad sökning som baserar sig på företagets namn eller det beviljade stödets egenskaper.

10 a §
Skyldighet att till Europeiska kommissionen meddela de uppgifter som omfattas av skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet

För att fullgöra skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet ska arbets- och näringsministeriet till Europeiska kommissionen meddela sådana uppgifter om beviljande av stöd som på grund av skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet har registrerats i kundinformationssystemet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

Uppgifter om sådana i 7 a § avsedda stöd som beviljats år 2020 eller därefter ska registreras i kundinformationssystemet för företagstjänster senast den 31 december 2021.

RP 69/2020
EkUB 23/2020
RSv 106/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.