797/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) 105 och 106 § och

fogas till 3 § ett nytt 5 mom. som följer:

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om aerosoler finns i lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020).

105 §
Sökande av ändring i ministeriets eller tillsynsmyndighetens beslut

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet kan dock verkställas även om besvär anförs.

Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande tillämpas dock viteslagen.

106 §
Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse, godkänt organ och egenbesiktningsorgan

Omprövning av ett beslut av ett organ för bedömning av överensstämmelse, ett godkänt organ och ett egenbesiktningsorgan får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Beslutet kan dock verkställas även om besvär anförs.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 121/2020
EkUB 24/2020
RSv 121/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.