795/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 48 §,

ändras 50 § 1 mom., 51 och 52 §, 100 § 1 mom., 102 §, 125 § 5 punkten samt 126 och 127 §,

av dem 50 § 1 mom., 51 och 52 § samt 125 § 5 punkten sådana de lyder i lag 505/2018 samt 100 § 1 mom. och 102 § sådana de lyder i lag 1030/2009, och

fogas till 5 §, sådan den lyder i lag 358/2015, ett nytt 9 mom. som följer:

5 §
Förhållandet till annan lagstiftning

Bestämmelser om överensstämmelse med kraven samt analyser och tester i fråga om aerosoler samt visande och märkning av överensstämmelse med kraven för aerosoler finns i lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020).

50 §
Visande av överensstämmelse med kraven

Den som på marknaden släpper ut en sådan produkt som avses i 49 § ska säkerställa och visa att produkten uppfyller de krav som gäller den. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska ett besiktningsorgan som avses i 100 § anlitas när produktens egenskaper och användningsändamål kräver detta.


51 §
Anvisningar och märkningar

Den som på marknaden släpper ut en produkt som avses i 49 § ska se till att med produkten följer de uppgifter och anvisningar som förutsätts för att produkten ska kunna installeras, tas i bruk, användas och underhållas på ett säkert sätt.

Den som på marknaden släpper ut en produkt som avses i 49 § ska se till att produkten har försetts med de märkningar som krävs för säker användning av produkten och för identifiering av den samt för utredning av vem som är tillverkaren av och vem som har släppt ut produkten på marknaden samt med märkningar som visar att produkten stämmer överens med kraven.

52 §
Bemyndigande att utfärda förordning om produkter som är förknippade med farliga kemikalier

Genom förordning av statsrådet utfärdas det i fråga om de produkter som avses i 49 § närmare bestämmelser om detaljerade säkerhetskrav, visande av överensstämmelse med kraven och anlitande av besiktningsorgan vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven, märkningar av produkter samt de anvisningar och uppgifter som ska följa med produkterna.

100 §
Godkännande av ett besiktningsorgan

Arbets- och näringsministeriet godkänner de besiktningsorgan som deltar i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 69 § samt sörjer för att organen anmäls till Europeiska kommissionen och till övriga medlemsstater.


102 §
Besiktningsorganets uppgifter

Ett besiktningsorgan ska utföra de besiktningar av rörsystem som avses i 38 § samt uppgifter som anknyter till visande av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 49 och 69 §, genom vilka det säkerställs att dessa uppfyller de krav som föreskrivits för produkterna i denna lag.

125 §
Brott mot bestämmelserna om explosiva varor

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den bryter mot


5) skyldigheten enligt 5 kap. som gäller tillverkning, import eller utsläppande på marknaden av en produkt som avses i 49 § eller motsvarande skyldighet enligt 67–69 § som gäller explosiva varor,


ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter.

126 §
Sökande av ändring i ett beslut av ett ministerium och en tillsynsmyndighet

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet kan dock verkställas även om besvär anförs.

127 §
Sökande av ändring i ett beslut av ett besiktningsorgan

I ett beslut av ett besiktningsorgan om ett överensstämmelseintyg eller besiktningsintyg får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den1 december 2020.

RP 121/2020
EkUB 24/2020
RSv 121/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.