786/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 5 a § 1 mom. och 7 § 3 mom., sådana de lyder i lag 20/2018, och

fogas till 5 b §, sådan den lyder i lagarna 51/2017, 20/2018 och 344/2019, nya 5–8 mom. som följer:

5 a §
Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta beräknas på obetald skatt som hör till tillämpningsområdet för lagen om skatteuppbörd, på skatt som påförs i samband med rättelse av beskattningen enligt 57 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), på punktskatt som påförs i en situation som avses i 11 a § 1 mom. och 82 a § 1 mom. i punktskattelagen och på bilskatt som påförs i samband med verkställande eller rättelse av beskattningen enligt 89 § i bilskattelagen (777/2020). Dröjsmålsräntan är referensräntan enligt 12 § i räntelagen för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter.


5 b §
Beräkning av dröjsmålsränta

På punktskatt som påförts i en situation som avses i 11 a § 1 mom. och 82 a § 1 mom. i punktskattelagen beräknas dröjsmålsränta från dagen efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till den dag då skatten betalas.

Dröjsmålsränta enligt 89 § i bilskattelagen beräknas vid beskattning enligt period från dagen efter den lagstadgade förfallodagen till förfallodagen för den skatt som påförs.

Dröjsmålsräntan enligt 89 § i bilskattelagen beräknas vid fordonsspecifik beskattning från den 25 dagen i den tredje kalendermånaden efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till förfallodagen för den skatt som påförs. Om beskattningen av ett fordon verkställs vid fordonsspecifik beskattning på myndighetsinitiativ på den grunden att fordonet har tagits i bruk utan att en skattedeklaration har lämnats in, beräknas dock dröjsmålsräntan på bilskatten från dagen efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till förfallodagen för den skatt som påförs.

På i 89 § i bilskattelagen avsedd skatt som betalats tillbaka till ett för stort belopp beräknas med avvikelse från 6 och 7 mom. dröjsmålsränta från dagen efter den dag då det överskjutande beloppet har använts till betalning av skatt eller debiterats Skatteförvaltningens konto, till förfallodagen för den skatt som påförts till följd av rättelse av beskattningen.

7 §
Avstående från uppbörd av skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsräntor

Skatteförvaltningen kan lämna dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta helt eller delvis ouppburen, om betalningen har fördröjts av orsaker som inte berott på den skattskyldige eller av ett giltigt skäl, eller av andra särskilda skäl.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

Den ränta som ska betalas på bilskatt och punktskatt för tiden före denna lags ikraftträdande beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På ränta som beräknats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag på bilskatt och punktskatt som är obetald när lagen träder i kraft tillämpas dock inte skatteförhöjningens och förseningsräntans minimibelopp på tre euro.

RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.