785/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteuppbörd (11/2018) 1 § 1 mom., 25 § 2 mom., 38 § 1 och 7 mom., 50 § 2 mom., 51 § och 52 § 2 mom.,

fogas till 16 § nya 9–11 mom., till 38 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 343/2019, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 6 mom. och det ändrade 7 mom. blir 7 och 8 mom., och till 47 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4–8 mom. blir 5–9 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på förfarandet vid betalning, återbetalning och indrivning av skatter och avgifter enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). Lagen tillämpas på skatter enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), mervärdesskattelagen (1501/1993) och punktskattelagen (182/2010) även till den del som lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ inte tillämpas på dem, om inte något annat föreskrivs i den lag det är fråga om.


16 §
Riktande av inbetalningar

Betalaren får rikta en inbetalning till betalning av sådan säkerhet som avses i 53, 74, 78 eller 80 § i punktskattelagen eller som krävs med stöd av 2 b § i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994).

Om en inbetalning har riktats till betalning av säkerhet enligt 53, 74, 78 eller 80 § i punktskattelagen, används inbetalningen inte förrän den skattskyldige har lämnat in sin skattedeklaration för den skatteperiod under vilken de produkter tagits emot för vilka säkerheten har ställts i syfte att trygga den punktskatt som ska betalas på produkterna eller förrän punktskatt för skatteperioden har påförts enligt uppskattning med stöd av 43 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Säkerheten används i första hand till betalning av punktskatten för den skatteperiod till vilken den skattskyldige i skattedeklarationen riktar säkerheten eller den skatteperiod i fråga om vilken skatt har påförts enligt uppskattning. Därefter används inbetalningen till betalning av andra skatter med iakttagande av 6 § i denna lag.

Om en inbetalning har riktats till betalning av sådan säkerhet enligt 9 mom. som ska ställas för produkter för vilka det inte behöver lämnas in någon skattedeklaration, ska inbetalningen på ansökan betalas tillbaka till den skattskyldige. Om förutsättningarna för återbetalning av en inbetalning uppfylls, kan Skatteförvaltningen betala tillbaka inbetalningen även på eget initiativ.

25 §
Hinder för användning av återbäring

Till betalning av en fordran används inte

1) återbäring på skatt som har betalats av misstag,

2) återbäring när motsvarande medel har betalats som utdelning ur ett konkursbo,

3) skatteåterbäring som överförs till en främmande stat,

4) återbäring av försummelseavgifter enligt 22 a § i lagen om beskattningsförfarande, 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och 95 § i bilskattelagen (777/2020).


38 §
Beräkning av krediteringsränta

På skatt som ska betalas tillbaka beräknas krediteringsränta från dagen efter den dag då skatten betalades till den dag då det belopp som ska betalas tillbaka debiteras Skatteförvaltningens konto eller används till betalning av skatt. På sådan återbäring av i 7 § avsedd skatt som används till betalning av i den paragrafen avsedd skatt beräknas krediteringsränta till den dag då skatten senast ska betalas enligt lag eller förordning. På sådan skatt som ska betalas tillbaka och som Skatteförvaltningen håller kvar för betalning av senare skatter, och som det inte i enlighet med någon annan lag ska betalas ränta på, beräknas krediteringsränta dock från dagen efter den dag då det beslut som berättigar till återbäring har fattats.


Om en återbäring beror på ett beslut som gäller skatt som med stöd av bilskattelagen, punktskattelagen eller respektive lag om punktskatt eller accis ska betalas tillbaka på ansökan, beräknas krediteringsränta på återbäringen från dagen efter beslutsdagen till den dag som avses i 1 mom.


På en inbetalning som används till betalning av skatt senare än på betalningsdagen beräknas krediteringsränta från dagen efter betalningsdagen till den dag då inbetalningen används till betalning av skatten. På en sådan inbetalning av i 7 § avsedd skatt som används till betalning av i den paragrafen avsedd skatt beräknas krediteringsränta till den dag då skatten senast ska betalas enligt lag eller förordning. På en inbetalning som betalas tillbaka med stöd av 20 § eller används på det sätt som avses i 23 § 1 mom. beräknas krediteringsränta från dagen efter betalningsdagen till den dag då det belopp som ska betalas tillbaka debiteras Skatteförvaltningens konto.

47 §
Befrielse från skatt

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. kan befrielse från punktskatt beviljas, om det är fråga om sådana punktskattepliktiga produkter som under en begränsad tid används för forsknings- eller utvecklingsprojekt vilkas syfte är teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller av bränslen från förnybara källor.


50 §
Preskription av skatt

Om en skattedeklaration som gäller skatter som betalas på eget initiativ lämnas in för sent, preskriberas skatten för skatteperioden i fråga fem år från ingången av det kalenderår som följer på det år då deklarationen lämnades in, till den del skattebeloppet för skatteperioden ökar på basis av deklarationen.


51 §
Preskription av belopp som ska återkrävas

Belopp som ska återkrävas med stöd av 34 § preskriberas fem år från ingången av det kalenderår som följer på beslutsdagen.

52 §
Preskription av återbäring och inbetalning samt av ränta på dem

Om en obefogad inbetalning enligt 20 § eller en i 16 § 11 mom. avsedd inbetalning som riktats till betalning av säkerhet inte har kunnat betalas tillbaka till den skattskyldige på grund av bristfälliga betalningsuppgifter, preskriberas inbetalningen samt ränta på den fem år från utgången av det kalenderår då inbetalningen har gjorts.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021. Bestämmelserna i 16 § 9 mom. tillämpas dock redan från och med den 1 januari 2021.

På ränta som betalas på återbäring för tiden före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser om ränta som betalas på återbäring som gällde vid ikraftträdandet.

På preskription av skattebelopp som har ökat på basis av en före denna lags ikraftträdande för sent inlämnad skattedeklaration som gäller skatter som betalas på eget initiativ och på preskription av belopp som det före denna lags ikraftträdande bestämts att ska återkrävas tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.