784/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 14 kap.,

ändras 72 j § 2 mom., 72 k § 1 mom., 73 § 2 mom., 133 c § 4 mom., 156 § 3 mom., 156 l § 3 mom., 161 § 3 mom. och 172 § 2 mom.,

sådana de lyder, 72 j § 2 mom. i lag 1392/2010, 72 k § 1 mom. i lag 529/2010, 73 § 2 mom. i lag 311/2018 samt 133 c § 4 mom., 156 § 3 mom., 156 l § 3 mom., 161 § 3 mom. och 172 § 2 mom. i lag 773/2016, samt

fogas till 72 k §, sådan den lyder i lagarna 1767/1995 och 529/2010, nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., till 133 c §, sådan den lyder i lagarna 1486/1994, 529/2010 och 773/2016, nya 5 och 6 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 7 mom., till 156 §, sådan den lyder i lag 773/2016, nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom. och till 156 l §, sådan den lyder i lag 773/2016, nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., samt till lagen en ny 172 a § och en ny 176 §, i stället för den 176 § som upphävts genom lag 773/2016, som följer:

72 j §

Punktskattepliktiga varor anses omfattas av skatteupplagringsförfarande när de finns i ett sådant skatteupplag som avses i 6 § 4 punkten i punktskattelagen (182/2010).


72 k §

Tillstånd till hållande av skattefritt lager beviljas av Skatteförvaltningen på ansökan. Ansökan ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att ansökan görs på något annat sätt än elektroniskt. I tillståndsbeslutet fastställs villkoren för hållande av lagret. Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ska ställas för betalning av skatt.


På delgivning av beslut som gäller tillstånd tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Vad som i 59 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som söker tillstånd till hållande av skattefritt lager. I ärenden som gäller tillstånd får ändring sökas även av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Ändring söks genom en skriftlig begäran om omprövning i enlighet med 10 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, med iakttagande av vad som i 62 § 5 mom. i den lagen föreskrivs om tidsfristen för begäran om omprövning.


73 §

Bilskatt på ett fordon som ett i 46 § i bilskattelagen (777/2020) avsett registrerat bilskatteombud enligt 7 § 1 mom. i den lagen betalat i stället för en i trafik- och transportregistret införd fordonsägare och debiterat av denne, utgör inte del av det vederlag som bilskatteombudet debiterat en återförsäljare för försäljning av fordonet och inte heller av det vederlag som en återförsäljare debiterat en i registret införd fordonsägare för försäljning av fordonet.


133 c §

Vad som i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40–42 och 45–50 §, 52 § 1 och 4 mom. samt 54–56, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73 och 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som ansöker om återbäring enligt 133 a och 133 b § i denna lag, och vad som i 8 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om fullgörande av deklarationsskyldigheten tillämpas också på ansökan om återbäring.

Vid tillämpningen av 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på den som ansöker om återbäring enligt 133 a och 133 b § i denna lag betraktas det kalenderår under vilket rätten till skatteåterbäring uppkom som skatteperiod.

Om det i ansökan om återbäring eller i samband med den lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning.


156 §

Vad som i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40–42, 45–48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom. samt 54–56, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73 och 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som ansöker om återbäring enligt 150 § i denna lag, och vad som i 8 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om fullgörande av deklarationsskyldigheten tillämpas också på ansökan om återbäring.

Vid tillämpningen av 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på den som ansöker om återbäring enligt 150 § i denna lag betraktas den period som avses i 150 § 3 mom. i denna lag som skatteperiod.

Om det i ansökan om återbäring eller i samband med den lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning.


156 l §

Vad som i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40–42, 45–48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom. samt 54–56, 59, 61, 66, 68, 70, 71 och 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som ansöker om återbäring enligt 156 a § i denna lag, och vad som i 8 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om fullgörande av deklarationsskyldigheten tillämpas också på ansökan om återbäring.

Vid tillämpningen av 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på den som ansöker om återbäring enligt 156 a § i denna lag betraktas den period som avses i 156 b § 1 mom. i denna lag som skatteperiod.

Om det i ansökan om återbäring eller i samband med den lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning.


161 §

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas inte på den som köper ett i 26 d § 1 mom. 1 punkten och 26 d § 2 mom. avsett nytt transportmedel och som med stöd av denna lag inte är skattskyldig för annan verksamhet och inte heller på den som köper i 26 e § avsedda punktskattepliktiga varor och vars övriga anskaffningar inte utgör gemenskapsinterna förvärv enligt 26 c § 2 mom.

18 kap.

Registrering

172 §

I registret över mervärdesskattskyldiga införs med avvikelse från 1 mom. inte den som köper ett i 26 d § 1 mom. 1 punkten och 26 d § 2 mom. avsett nytt transportmedel och som med stöd av denna lag inte är skattskyldig för annan verksamhet och inte heller den som köper i 26 e § avsedda punktskattepliktiga varor och vars övriga anskaffningar inte utgör gemenskapsinterna förvärv enligt 26 c § 2 mom.

172 a §

Syftet med registret över mervärdesskattskyldiga är att identifiera skattskyldiga med tanke på beskattningen och tillsynen över den samt för att förbättra rättssäkerheten för parterna i en transaktion.

176 §

Uppgifterna i registret över mervärdesskattskyldiga bevaras i 12 år från den tidpunkt då den skattskyldige avregistrerades, dock så länge det är möjligt att göra ändringar i den skattskyldiges beskattning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Bestämmelserna i denna lag om gemenskapsinterna förvärv av ett nytt transportmedel eller av punktskattepliktiga varor tillämpas, om skyldigheten att betala mervärdesskatt för gemenskapsinterna förvärv har uppkommit enligt 16 a § efter ikraftträdandet av denna lag. På gemenskapsinterna förvärv för vilka skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Med avvikelse från detta ska på sökande av ändring i beslut som fattas efter denna lags ikraftträdande inte 148 b § utan bestämmelserna i denna lag tillämpas.

På ett ärende som gäller tillstånd och som är anhängigt när denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag. När Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söker ändring i ett ärende som gäller tillstånd och som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådana ansökningar om återbäring som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På de försummelser som avses i 133 c § 6 mom., 156 § 5 mom. och 156 l § 5 mom. och som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.