783/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 48 § 1 mom., sådant det lyder i lag 16/2018,

ändras 1 § 1 mom., 2 §, 11 § 1 mom., 17 §, 22 § 2 mom., 23 § 1 mom., 25 § 2 mom., 32 § 1–3 mom., 37 § 2 mom., 39 § 1 och 2 mom., 52 § 4 mom., 62 § 1 och 2 mom. och 64 § 2 mom. samt

fogas till 11 § nya 5 och 6 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 7 mom., till 24 § ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., till 32 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 39 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 och 4 mom. blir 3–5 mom., och till 52 § ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet beträffande de skatter och avgifter som hör till Skatteförvaltningens uppgiftsområde och som det föreskrivs om i

1) mervärdesskattelagen (1501/1993),

2) lotteriskattelagen (552/1992),

3) apoteksskattelagen (770/2016),

4) lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966),

5) lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

6) lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016),

7) lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990),

8) lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995),

9) lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976),

10 lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978),

11) punktskattelagen (182/2010),

12) lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994),

13) lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996),

14) lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010),

15) lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

16) lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004),

17) lagen om tobaksaccis (1470/1994),

18) avfallsskattelagen (1126/2010),

19) lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).


2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) skatteperiod den tidsperiod för vilken skatt som påförs enligt de relevanta skattelagarna ska deklareras och betalas,

2) skattedeklaration en anmälan i vilken uppgifter om skatten för skatteperioden ska lämnas,

3) allmän förfallodag den 12 dagen i varje kalendermånad eller, om den inte är en bankdag, den därpå följande första bankdagen,

4) skattskyldig förutom de som är skattskyldiga vid beskattning enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1–4 och 11–19 punkten, avgiftsskyldiga, de som är skyldiga att ta ut källskatt och förskottsinnehållningsskyldiga som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 5–10 punkten,

5) betalare den som gör en betalning som omfattas av förskottsinnehållning, källskatt, källskatt på löneinkomst, slutlig löneskatt, källskatt på ränteinkomst eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, och den som betalar eller ger någon annan prestation eller förmån,

6) regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen en i punktskattelagen avsedd godkänd upplagshavare, registrerad mottagare eller skatterepresentant, samt en sådan skattskyldig som enligt respektive lag om punktskatt eller accis är skyldig eller har rätt att registrera sig som skattskyldig,

7) sporadiskt skattskyldig vid punktbeskattningen en annan skattskyldig enligt punktskattelagen eller respektive lag om punktskatt eller accis än den som är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen.

11 §
Skatteperiod

Skatteperioden är en kalendermånad, om inte något annat föreskrivs i 2–6 mom.


Den skatteperiod som ska tillämpas vid avfallsbeskattningen för den huvudman för avstjälpningsplatsen som avses i 4 § i avfallsskattelagen är ett kalenderårskvartal.

Den skatteperiod som ska tillämpas vid beskattningen av elström för småskaliga producenter som avses i 2 § 1 mom. 5 b-punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen är ett kalenderår.


17 §
Sista inlämningsdag för skattedeklarationen

Skattedeklarationen för en skatteperiod ska lämnas in senast på den allmänna förfallodagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden, om inte något annat föreskrivs i 2–4 mom.

En mervärdesskattskyldig, en betalare som tillämpar den skatteperiod som avses i 12 § 1 mom., en lotteriskattskyldig och en regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen ska lämna skattedeklarationen för en skatteperiod senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter skatteperioden.

Om den skattskyldiges skatteperiod vid annan beskattning än punktbeskattningen är kalenderåret, ska skattedeklarationen för skatteperioden lämnas senast den sista dagen i februari som följer på skatteperioden.

Den som är sporadiskt skattskyldig vid punktbeskattningen ska lämna in alla skattedeklarationer som gäller samma punktskatt eller accis senast inom den tidsfrist som anges i 2 mom., om den skattskyldige också är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen för samma punktskatt eller accis.

22 §
Inlämnande av skattedeklaration när skatteperioden ändras

Om en skattskyldig som tillämpar en skatteperiod enligt 11 § 2, 4 eller 6 mom. eller 12 § 2 mom. upphör med sin verksamhet under kalenderåret, anses skatteperioden gå ut den dag då verksamheten upphör. Skattedeklarationen för skatteperioden ska lämnas in senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter den månad då verksamheten upphörde.

23 §
Avbrott i verksamheten

Skattedeklaration som gäller mervärdesskatt, skatt på försäkringspremie och apoteksskatt samt skattedeklaration för den som är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen ska lämnas in även för den tid då verksamheten är avbruten.


24 §
Skattegranskning

Företrädare för andra myndigheter kan bistå som sakkunniga vid skattegranskningen.


25 §
Rättelse av fel i skattedeklarationen

Den skattskyldige kan utan ogrundat dröjsmål rätta ett annat fel av ringa ekonomisk betydelse än ett sådant som gäller punktskatt eller accis genom att på motsvarande sätt ändra det skattebelopp eller en annan uppgift som ska deklareras för följande skatteperioder. Skatteförvaltningen kan hänföra rättelsen av felet till rätt skatteperiod, om detta är motiverat av särskilda skäl med hänsyn till skattekontrollens behov.


32 §
Betalning av skatt för skatteperioden

Den skattskyldige ska betala skatt för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden, om inte något annat föreskrivs i 2–4 mom.

En mervärdesskattskyldig, en betalare som tillämpar den skatteperiod som avses i 12 § 1 mom., en lotteriskattskyldig och den som är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen ska betala skatt för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånad som följer på skatteperioden.

Om den skattskyldiges skatteperiod vid annan beskattning än punktbeskattningen är kalenderåret, ska skatt för skatteperioden betalas senast den sista dagen i februari som följer på skatteperioden.

Den som är sporadiskt skattskyldig vid punktbeskattningen ska betala alla skatter som gäller samma punktskatt eller accis senast inom den tidsfrist som anges i 2 mom., om den skattskyldige också är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen för samma punktskatt eller accis.


37 §
Skatteförhöjning

Skatteförhöjning påförs inte om försummelsen är ringa eller om det finns en giltig orsak till försummelsen eller om påförande av skatteförhöjning i de fall som avses i 38 § 4 mom. skulle vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna.


39 §
Försummelseavgift

Skatteförvaltningen ålägger den skattskyldige, eller i en situation som avses i 7 eller 8 punkten, den uppgifts- eller anmälningsskyldige att betala högst 5 000 euro i försummelseavgift, om denne trots Skatteförvaltningens uppmaning underlåter att fullgöra

1) den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 130 § 4 mom. eller 130 a § 5 mom. i mervärdesskattelagen,

2) den anmälningsskyldighet rörande registrering som föreskrivs i 133 f, 133 m eller 134 a § eller i 161 § 1 eller 2 mom. i mervärdesskattelagen eller i 31 § i lagen om förskottsuppbörd eller i 31 § i punktskattelagen,

3) den skyldighet att ge en verifikation som föreskrivs i 209 b § i mervärdesskattelagen eller i 35 § i lagen om förskottsuppbörd,

4) den bokföringsskyldighet rörande beskattningen som föreskrivs i 134 e § i mervärdesskattelagen eller i 26 § i denna lag eller den anteckningsskyldighet rörande beskattningen som föreskrivs i 27 §,

5) den skyldighet att anteckna uppgifter i fakturor som föreskrivs i 209 e eller 209 f § i mervärdesskattelagen eller i 20 a § i punktskattelagen,

6) den skyldighet i anslutning till punktskattetillstånd som föreskrivs i 22 eller 27 § i punktskattelagen eller ett sådant i tillståndsbeslutet fastställt villkor som avses 27 § i punktskattelagen,

7) den skyldighet att lämna uppgifter om proviantering och produktprover som föreskrivs i 98 § i punktskattelagen,

8) den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 98 a § i punktskattelagen, om det är fråga om stöd som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten i den paragrafen,

9) den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 26 b § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen,

10) den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i 10 § 1 mom. i avfallsskattelagen,

11) den skyldighet att lämna uppgifter om kvantiteter, prisklasser och statistiska uppgifter om tobaksprodukter som föreskrivs i 13 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis eller i en föreskrift som meddelats med stöd av det momentet.

Skatteförvaltningen ålägger den skattskyldige, eller i en situation som avses i 1 punkten, avsändaren eller mottagaren av punktskattepliktiga produkter att betala högst 2  000 euro i försummelseavgift, om denne underlåter att fullgöra

1) den skyldighet i fråga om flyttningsförfarande som föreskrivs i 54, 58, 59, 62–64, 66–68, 71, 72, 74, 78 eller 80 § i punktskattelagen,

2) den skyldighet i fråga om prisetiketter eller tryckta detaljhandelspriser som föreskrivs i 11 § i lagen om tobaksaccis eller i en förordning som utfärdats med stöd av den.

Försummelseavgift påförs inte, om försummelsen är ringa eller om det finns en giltig orsak eller någon annan särskild orsak till försummelsen.


52 §
Meddelande av beslut

Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut i ett ärende enligt 45 § som avser fortsatt tidsfrist för påförande av skatt eller rättelse av beslut.

Ett beslut som avses i 1 mom. meddelas separat för varje skatteperiod.

62 §
Ändringssökande som gäller vissa beslut av Skatteförvaltningen

Den som får ett beslut om registrering, andra som har rätt att söka ändring och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett sådant beslut av Skatteförvaltningen som gäller registrering enligt den berörda skattelagen.

Den som är skyldig att lämna uppgifter får söka ändring i Skatteförvaltningens beslut som gäller skyldighet att lämna uppgifter enligt 5 kap., 98 § i punktskattelagen, 26 b § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 13 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis eller 10 § 1 mom. i avfallsskattelagen. Den som är skyldig att lämna uppgifter och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift som påförts med stöd av 31 §.


64 §
Besvär till förvaltningsdomstolen

Beslut som gäller mervärdesskatt, skatt på försäkringspremie och punktskatt eller accis överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Denna lag tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar efter det att lagen har trätt i kraft.

3. På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som löpt ut före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

4. Om en skattskyldig som avses i 2 § 7 punkten har tagit emot produkterna eller dennes skyldighet att betala skatt annars har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag i fråga om andra skattskyldiga än i 6 § 18 punkten i punktskattelagen avsedda skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod, om inte något annat föreskrivs nedan.

5. Om Skatteförvaltningen med stöd av de bestämmelser i 32 § i punktskattelagen som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har godkänt att skattedeklarationen för en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod lämnas in på en pappersblankett, är den sista skatteperioden för vilken deklarationen får lämnas in på en pappersblankett den sista skatteperioden kalenderåret 2020.

6. På delgivning av ett beslut om punktbeskattning som Skatteförvaltningen fattar i fråga om en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beskattningsbeslut tillämpas bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas den 1 februari 2021 eller därefter.

7. På delgivning av ett beslut som Skatteförvaltningen meddelar med anledning av en sådan ansökan om återbäring av punktskatt eller accis som är anhängig när denna lag träder i kraft och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas den 1 februari 2021 eller därefter.

8. På delgivning av ett beslut av Skatteförvaltningen om punktbeskattning och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas i sådana fall som avses i 4 mom. bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas den 1 februari 2021 eller därefter. Den tidsfrist som avses i 61 § räknas från utgången av det kalenderår under vilket produkterna togs emot eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom.

9. På försummelser som avses i 39 § och som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På försummelser av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag dock endast, om uppgifterna har begärts före ikraftträdandet.

RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.