781/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 26 § 3 mom. samt

fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1225/2006 och 516/2010, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 29 §, i stället för den 29 § som upphävts genom lag 516/2010, som följer:

2 kap.

Förskottsuppbördsförfarandet

25 §
Förskottsuppbördsregistret

Syftet med förskottsuppbördsregistret är att förbättra rättsskyddet för den som gör en betalning och effektivisera skatteinflödet.

26 §
Avförande ur förskottsuppbördsregistret

Ur förskottsuppbördsregistret kan också avföras eller registrering vägras

1) den som på grundval av sina tidigare försummelser eller försummelser av samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom.,

2) ett samfund eller en sammanslutning som på grundval av tidigare försummelser av den som leder samfundet eller sammanslutningen eller tidigare försummelser av andra samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom.,

3) den som meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud (1059/1985),

4) ett samfund eller en sammanslutning i vars ledning det ingår en person som har meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud.


29 §
Bevaringstid för uppgifter i förskottsuppbördsregistret

Uppgifterna i förskottsuppbördsregistret bevaras i 12 år efter det att den registrerade har avförts ur registret, dock så länge det är möjligt att göra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Bestämmelserna i 26 § 3 mom. 3 och 4 punkten tillämpas på avförande ur eller vägrad registrering i förskottsuppbördsregistret också när näringsförbudet har meddelats före denna lags ikraftträdande.

RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.