773/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av avfallsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i avfallsskattelagen (1126/2010) 11 § och

ändras 7–10 och 13 §, av dem 9 och 10 § sådana de lyder i lag 1186/2016 och 13 § sådan den lyder i lag 1072/2014, som följer:

7 §
Mängder som ska beskattas

Skatt betalas för varje skatteperiod för det avfall som har förts till avstjälpningsplatsen under skatteperioden.

Om avfall förvaras tre år eller längre på ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten, betalas skatt för allt avfall på området. Allt avfall anses ha förts till avstjälpningsplatsen vid den tidpunkt då fristen på tre år löper ut. På avfallet tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om avfall som förts till en avstjälpningsplats.

8 §
Rätt till skatteåterbäring

Den skattskyldige har på ansökan rätt till återbäring för den skatt som betalats för avfall som förts bort från avstjälpningsplatsen. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för bortförandet av avfallet.

Återbäring söks för det avfall som förts bort från avstjälpningsplatsen under ett kalenderår eller separat för det avfall som förts bort under respektive skatteperiod. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

9 §
Registreringsskyldighet

Huvudmannen för en avstjälpningsplats ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.

10 §
Uppgiftsskyldighet

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod lämna en rapport till Skatteförvaltningen över sådant till avstjälpningsplatsen fört avfall som inte nämns i skattetabellen i bilagan. Rapporten ska följa samma indelning som avfallsförteckningen. I fråga om sista dag för lämnande av uppgifter och förfarandet för lämnande av uppgifter tillämpas vad som i 17 § 2 mom. och 18 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) föreskrivs om inlämnande av skattedeklaration.

Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut, om den skattskyldige vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat den skattskyldige att lämna. På delgivning av beslutet tillämpas vad som föreskrivs i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om påföljden för försummelse av uppgiftsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

13 §
Särskilda bestämmelser

På avfall som avses i denna lag tillämpas inte 2 och 3 §, 2–4 kap. eller 8–10 kap. i punktskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.