772/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 14 §, sådan den lyder i lag 1125/2010,

ändras 8 och 9 § samt bilagan,

sådana de lyder, 8 § delvis ändrad i lagarna 1071/2016 och 838/2017, 9 § i lagarna 1125/2010 och 838/2017 och bilagan i lag 1118/2019, samt

fogas till 11 §, sådan den lyder i lagarna 1125/2010, 1185/2016 och 838/2017, ett nytt 4 mom. samt till 13 §, sådan den lyder i lagarna 1185/2016 och 838/2017, ett nytt 3 mom. som följer:

8 §

Tobaksaccis ska betalas enligt accistabellen i bilagan.

Tobaksaccis betalas på basis av produktens detaljhandelspris. För cigarretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter betalas accisen dessutom som en accis per enhet. För cigarretter, cigarrer och cigariller samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska det dock betalas ett accisbelopp som alltid är minst minimiaccisen enligt accistabellen.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. betalas accisen för vätska för elektroniska cigaretter endast som en accis per enhet.

9 §

Vid betalning av tobaksaccis avses med detaljhandelspris det detaljhandelspris som den skattskyldige har uppgett.

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter som i strid med gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet betraktas detaljhandelspriset för motsvarande produkter i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter, betraktas som tobaksprodukternas beskattningsvärde produktgruppens vägda genomsnittliga detaljhandelspris, vilket fastställs av Skatteförvaltningen. Produktgruppens vägda genomsnittliga detaljhandelspris beräknas på det sätt som föreskrivs i 13 § 2 mom. Som beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak betraktas dock produktgruppens genomsnittliga detaljhandelspris, vilket fastställs av Skatteförvaltningen.

11 §

Bestämmelser om påföljden för försummelse av den i denna paragraf föreskrivna skyldigheten i fråga om prisetiketter och tryckta detaljhandelspris finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

13 §

Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut som gäller skyldigheten att lämna uppgifter, om den skattskyldige vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat den skattskyldige att lämna. På delgivning av beslutet tillämpas vad som föreskrivs i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Bilaga

ACCISTABELL CTillämpas 1.1.–30.6.2021
Produkt Produkt-grupp Cent/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 7,625/st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 30,225/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 4,00/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 30,00/st.
-- Cigariller 2B. 4,00/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 30,00/st.
Pip- och cigarettobak 3. 7,20/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 5,05/g 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 18,75/g
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 30,00/ml
-- nikotinfri 7A. 30,00/ml
ACCISTABELL DTillämpas från och med 1.7.2021
Produkt Produkt-grupp Cent/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 7,95/st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 31,20/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 4,50/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 31,00/st.
-- Cigariller 2B. 4,50/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 31,00/st.
Pip- och cigarettobak 3. 7,55/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 5,25/g 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 19,45/g
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 30,00/ml
-- nikotinfri 7A. 30,00/ml

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.