767/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 3 § 2 mom., 6 a §, 9 a § 4–6 mom. samt 11 och 12 §,

av dem 3 § 2 mom. och 9 a § 4 mom. sådana de lyder i lag 1399/2010, 6 a § sådan den lyder i lagarna 1159/1998 och 1399/2010, 9 a § 5 mom. sådant det lyder i lag 1179/2016, 9 a § 6 mom. sådant det lyder i lag 378/2015, den svenska språkdräkten i 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1399/2010 samt 12 § sådan den lyder i lag 1179/2016,

ändras 2 a, 6, 8 och 11 a §,

sådana de lyder, 2 a § i lag 1305/2007, 6 § delvis ändrad i lag 901/1995, 8 § delvis ändrad i lag 918/2001 och 11 a § i lagarna 1399/2010 och 1179/2016, samt

fogas till lagen nya 9 b–9 d § som följer:

2 a §

För de flytande bränslen som inte har någon skattenivå i den skattetabell som finns i bilagan ska skatt betalas på grundval av sitt användningsändamål enligt skattenivån för motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle i skattetabellen.

För produkter som används, är avsedda att användas eller säljs som motorbränslen eller som hjälpprodukt eller tillsatsämne för motorbränsle eller som ämnen som utökar motorbränslets volym betalas skatt enligt skattenivån för motsvarande motorbränsle i skattetabellen.

För sådana kolväten utom torv som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning betalas skatt enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen.

Denna paragraf tillämpas inte på sådana gasformiga eller fasta bränslen för vilka det föreskrivs om punktskatteplikt i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

6 §

Punktskatten och försörjningsberedskapsavgiften betalas

1) på basis av de mängder som en godkänd upplagshavare under skatteperioden enligt sin bokföring har överlåtit till konsumtion som är belagd med skatt och försörjningsberedskapsavgift,

2) för bränslen som den skattskyldige under skatteperioden tagit för egen konsumtion på basis av de mängder som tagits i bruk,

3) i det fall som avses i 3 § 2 punkten på basis av de mängder som tillsatts det bränsle som beskattas,

4) i det fall som avses i 3 § 3 punkten på basis av de överlåtna mängderna.

8 §

Bränsle som inte har gjorts identifierbart enligt vad som föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. kan dock anses som lätt brännolja under förutsättning att det har överlåtits till skattepliktig konsumtion och använts som lätt brännolja.

Om bränslen inte gjorts identifierbara, kan det påföras en försummelseavgift på minst 10 procent av det punktskattebelopp som lämnas ouppburet, dock högst 80 000 euro. På försummelseavgift tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om den försummelseavgift som påförs skattskyldiga och som avses i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

9 b §

En godkänd upplagshavare har rätt att på ansökan få återbäring av den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som på basis av överlåtelse till med skatt och försörjningsberedskapsavgift belagd konsumtion betalats för kolväten som uppsamlats från motorbensin och produkter som ersätter den. En förutsättning för återbäring är att de uppsamlade kolvätena kondenseras till bensin i ett skatteupplag.

De kolväten som berättigar till återbäring utgör följande mängd av den enligt 6 § 1 punkten beräknade mängd motorbensin som överlåtits till konsumtion:

1) 0,14 volymprocent, om de kolväten som frigörs från bensinen uppsamlas både i skatteupplaget och på distributionsstationen,

2) 0,07 volymprocent, om de kolväten som frigörs från bensinen uppsamlas i skatteupplaget.

Ansökan om återbäring kan göras av den godkända upplagshavare från vars skatteupplag bensinen har överlåtits till konsumtion.

9 c §

Ansökan om återbäring enligt 9 a § kan avse det bränsle som använts under ett kalenderår eller separat det bränsle som använts under januari–juni respektive juli–december. Ansökan om återbäring enligt 9 b § kan avse de kolväten som uppsamlats under ett kalenderår eller separat de kolväten som uppsamlats under en kalendermånad. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna eller för de uppsamlade kolvätena.

Är det belopp som ska återbetalas mindre än 330 euro betalas återbäring inte ut, om det inte är fråga om skatt som ska återbetalas enligt 9 a § 2 mom. i fråga om fiskefartyg eller enligt 9 b §.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

9 d §

Skatteförvaltningen fastställer för januari–juni och för juli–december det belopp av punktskatt på motorbensin och produkter som ersätter den, dieselolja och produkter som ersätter den, flytgas och produkter som ersätter den samt lätt brännolja och produkter som ersätter den som ska återbetalas och som tillämpas på skatteåterbäring som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden. Som återbäringsbelopp fastställs medelvärdet per liter eller kilogram med två decimalers noggrannhet för de betalda skatterna på det bränsle och de produkter som ersätter den som under den aktuella perioden frisläppts för skattepliktig konsumtion. För att få återbäring när det gäller bränsle som inte till sin sammansättning motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (527/2014) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja, ska sökanden dock lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.

Om återbäringsbeloppet inte kan fastställas eller utredas i enlighet med 1 mom., är skatteåterbäringens belopp för

1) motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 22 i skattetabellen i bilagan,

2) dieselolja, biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 49 i skattetabellen i bilagan,

3) lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 64 i skattetabellen i bilagan,

4) flytgas, bioflytgas, blandning av flytgas och bioflytgas, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 113 i skattetabellen i bilagan.

11 a §

På tillverkare av biobrännolja tillämpas inte 21–29 § i punktskattelagen, om volymen av den framställda biobrännoljan är högst 100 000 liter per kalenderår och biobränslet inte flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat eller mellan Finland och ett land utanför Europeiska unionen.

En tillverkare av biobrännolja ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.