748/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 40 § 3 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §

I bilagan till denna förordning finns bestämmelser om klassificering av biologiska agenser i grupper som avses i 3 § i statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017) samt om andra sådana egenskaper hos biologiska agenser som befunnits skadliga.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2020.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser (921/2010).

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1833 (32019L1833); EUT L 279, 31.10.2019, s. 54
Kommissionens direktiv (EU) 2020/739 (32020L0739); EUT L 175, 4.6.2020, s. 11

Helsingfors den 29 oktober 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Specialsakkunnig
Jenny Rintala

Bilaga: Förteckning över klassificeringen av biologiska agenser och deras skadliga egenskaper

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.