747/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017) 1 och 6 § samt bilagorna II och III och

fogas till förordningen nya 7 a, 11 a och 13 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbete där arbetstagarna exponeras eller kan komma att exponeras för biologiska agenser eller för risker som orsakas av vassa instrument.

Bestämmelser om tillämpningen av de olika paragraferna i denna förordning finns i 7 a §.

Bestämmelser om uppföljning av arbetstagarnas hälsotillstånd finns i lagen om företagshälsovård (1383/2001). Bestämmelser om klassificering av genetiskt modifierade organismer finns i gentekniklagen (377/1995).

6 §
Utredning och bedömning av riskerna

Arbetsgivaren ska reda ut och identifiera de risker som de biologiska agenser som förekommer i arbetet medför samt bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

I ett arbete där arbetstagarna kan exponeras för flera biologiska agenser ska risken bedömas utifrån den sammantagna risk som alla dessa agenser utgör.

Den utredning och bedömning som avses i 1 mom. ska hållas uppdaterad och ses över i synnerhet när någon förändring i förhållandena inträffar som kan påverka arbetstagarnas exponering för biologiska agenser.

Arbetsgivaren ska bevara den utredning och bedömning som avses i 1 mom. samt de uppgifter som ligger till grund för den, och på begäran lämna dem till arbetarskyddsmyndigheten.

7 a §
Tillämpning av de olika paragraferna i förhållande till bedömningen av riskerna

Om resultaten av den bedömning som avses i 6 § visar att arbetstagarna i sitt arbete exponeras eller kan komma att exponeras endast för biologiska agenser som avses i 3 § 1 punkten och det inte finns någon identifierad risk för hälsan, tillämpas inte 5, 8–11, 11 a, 12, 13, 13 a och 14–17 §.

Om resultaten av den bedömning som avses i 6 § visar att arbetet inte omfattar avsiktligt arbete med biologiska agenser eller användning av sådana, men att arbetet kan innebära exponering för biologiska agenser, tillämpas 5, 8–11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14 och 15 §, om inte en sådan bedömning av riskerna som avses i 6 § visar att detta är onödigt.

I 2 mom. avsett arbete kan förekomma åtminstone inom följande branscher och uppgifter:

1) livsmedelsindustrin,

2) jordbruket,

3) skogsbruket,

4) verksamhet med kontakt med djur eller animaliska produkter,

5) arbete inom social- och hälsovårdssektorn,

6) arbete på andra kliniska och veterinärmedicinska laboratorier samt diagnoslaboratorier än diagnostiska mikrobiologiska laboratorier,

7) renhållnings- och städarbete,

8) avfallshantering,

9) arbete vid avloppsreningsverk,

10) forskningsarbete.

11 a §
Uppgifter som ska föras in i förteckningen över arbetstagare som exponerats

I den i 40 a § i arbetarskyddslagen avsedda förteckningen över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser ska det föras in

1) den exponerade arbetstagarens namn och yrke,

2) arbetsplatsens bransch och vilken typ av arbete som utförts,

3) uppgifter om den biologiska agens som orsakat exponeringen i den mån detta är känt,

4) en beskrivning av hur och när exponeringen skedde.

13 a §
Information som ska lämnas till arbetarskyddsmyndigheten och arbetstagarna på basis av riskbedömningen

Om resultaten av bedömningen enligt 6 § visar en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, ska arbetsgivaren på begäran tillhandahålla arbetarskyddsmyndigheten information om

1) resultaten av bedömningen,

2) den verksamhet i vilken arbetstagarna har exponerats eller kan ha blivit exponerade för biologiska agenser,

3) antalet exponerade arbetstagare,

4) namn på och kunskaper hos den person som är ansvarig för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen,

5) de skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder som vidtagits inklusive arbetsprocesser och arbetsmetoder, samt

6) planer för skydd av arbetstagare mot exponering för biologiska agenser i grupp 3 eller 4 i händelse av allvarliga tillbud och olyckor.

Arbetsgivaren ska på begäran förse arbetstagarna eller deras representanter med den information som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2020.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG (3200L0054); EGT L 262, 17.10.2000, s. 21
Kommissionens direktiv (EU) 2019/1833 (32019L1833); EUT L 279, 31.10.2019, s. 54

Helsingfors den 29 oktober 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Specialsakkunnig
Jenny Rintala

Bilaga II

SKYDDSÅTGÄRDER OCH SKYDDSNIVÅER

Inledning

Metoderna i denna bilaga ska tillämpas enligt verksamhetens art, bedömningen av riskerna för arbetstagarna och arten av den biologiska agensen i fråga.

I tabellen innebär ”rekommenderas” att åtgärderna i princip ska vidtas, om inte något annat framgår av resultaten av utredningen och bedömningen av riskerna.

A. Skyddsåtgärder   B. Skyddsnivåer  
    2 3 4
Arbetsplats       
1. Arbetsplatsen ska avskiljas från all annan verksamhet i samma byggnad Nej Rekommenderas Ja
2. Arbetsplatsen ska kunna förseglas för att möjliggöra gasdesinfektion Nej Rekommenderas Ja
Anläggningar       
3. Infekterat material inklusive djur ska hanteras i en säkerhetsbänk, isolator eller annan lämplig inneslutning Vid behov Ja, vid luftburen infektion Ja
Utrustning       
4. Tilluft och frånluft på arbetsplatsen ska filtreras med HEPA1-filter eller motsvarande Nej Ja, frånluft Ja, frånluft och tilluft
5. Arbetsplatsen ska ha undertryck Nej Rekommenderas Ja
6. Vattentäta ytor som är lätta att rengöra Ja, för bänkar och golv Ja, för bänkar, golv och andra ytor enligt riskbedömningen Ja, för bänkar, väggar, golv och tak
7. Ytor som tål syror, alkalier, lösningsmedel och desinfektionsmedel Rekommenderas Ja Ja
Arbetsrutiner 
8. Tillträde endast för behöriga arbetstagare Rekommenderas Ja Ja, via luftsluss 2
9. Effektiv kontroll av smittospridare, t.ex. gnagare och insekter Rekommenderas Ja Ja
10. Specificerade desinfektionsförfaranden Ja Ja Ja
11. Säker förvaring av en biologisk agens Ja Ja Ja, säkrad förvaring
12. Personalen ska duscha innan den lämnar det inneslutna utrymmet Nej Rekommenderas Rekommenderas
Avfall 
13. Validerad inaktiveringsprocess för ett säkert bortskaffande av djurkroppar Rekommenderas Ja, inom eller utanför anläggningen Ja, inom anläggningen
Andra åtgärder 
14. Ett laboratorium ska innehålla egen utrustning Nej Rekommenderas Ja
15. Ett observationsfönster eller liknande ska finnas så att man kan se dem som befinner sig i utrymmet Rekommenderas Rekommenderas Ja

1) HEPA: HEPA-filter (högeffektivt partikelluftfilter)

2) Luftsluss: Tillträdet måste ske genom en luftsluss, som är en kammare som är isolerad från laboratoriet. Den rena sidan av luftslussen måste vara skild från den begränsade sidan genom utrymmen för klädbyte och dusch, och helst ha dörrar som inte kan öppnas samtidigt.

Bilaga III

SKYDDSÅTGÄRDER VID INDUSTRIELLA PROCESSER

Inledning

I tabellen innebär ”rekommenderas” att åtgärderna i princip ska vidtas, om inte annat framgår av resultaten av en riskbedömning enligt 6 § i denna förordning.

Biologiska agenser i grupp 1

Vid arbete med biologiska agenser i grupp 1, inklusive levande eller attenuerade vacciner, ska principerna för gott arbetarskydd och god arbetshygien följas.

Biologiska agenser i grupperna 2, 3 och 4

Det kan vara lämpligt att välja ut och kombinera skyddskrav från olika kategorier nedan på grundval av en riskbedömning som görs i fråga om varje särskild process eller del av en process.

A. Skyddsåtgärder   B. Skyddsnivåer  
    2 3 4
Allmänt       
1. Levande organismer ska hanteras i ett system som fysiskt avskiljer processen från omgivningen Ja Ja Ja
2. Avgaser från slutna system ska hanteras så att utsläppen minimeras utsläppen förhindras utsläppen förhindras
3. Insamling av prover, tillförsel av material till ett slutet system och överföring av levande organismer till ett annat slutet system ska göras så att utsläppen minimeras utsläppen förhindras utsläppen förhindras
4. Kulturvätskor ska inte tas bort från det slutna systemet om inte de levande organismerna har inaktiverats genom validerade kemiska eller fysiska metoder inaktiverats genom validerade kemiska eller fysiska metoder inaktiverats genom validerade kemiska eller fysiska metoder
5. Tätningar ska vara utformade så att utsläppen minimeras utsläppen förhindras utsläppen förhindras
6. Det kontrollerade området ska utformas för att spill från hela det slutna systemet ska kunna inneslutas Nej Rekommenderas Ja
7. Det kontrollerade området ska kunna förseglas för att möjliggöra gasdesinfektion Nej Rekommenderas Ja
Anläggningar       
8. Dekontaminerings- och tvättmöjligheter ska finnas för personalen Ja Ja Ja
Utrustning       
9. Tilluft och frånluft i det kontrollerade området ska filtreras med HEPA1-filter Nej Rekommenderas Ja
10. Det kontrollerade utrymmet ska ha undertryck i förhållande till omgivningen Nej Rekommenderas Ja
11. Det kontrollerade utrymmet ska ha tillräcklig ventilation för att minimera luftkontamineringen Rekommenderas Rekommenderas Ja
Arbetsrutiner       
12. Slutna system2 ska vara belägna inom ett kontrollerat utrymme Rekommenderas Rekommenderas Ja, och konstruerade för ändamålet
13. Skyltar med symbolen för mikrobiologisk risk ska sättas upp Rekommenderas Ja Ja
14. Tillträde endast för behörig personal Rekommenderas Ja Ja, via luftsluss3
15. Personalen ska duscha innan den lämnar det kontrollerade området Nej Rekommenderas Ja
16. Personalen ska bära skyddskläder Ja, arbetskläder Ja Ja, fullständigt ombyte
Avfall       
17. Avloppsvatten från tvättställ och duschar ska samlas upp och inaktiveras innan det släpps ut Nej Rekommenderas Ja
18. Behandling av avloppsvatten innan det släpps ut Inaktiverat genom validerade kemiska eller fysiska metoder Inaktiverat genom validerade kemiska eller fysiska metoder Inaktiverat genom validerade kemiska eller fysiska metoder

1) HEPA: HEPA-filter (högeffektivt partikelluftfilter)

2) Slutet system: Ett system som fysiskt avskiljer processen från omgivningen (t.ex. inkubatortankar, cisterner etc.)

3) Luftsluss: Tillträdet sker endast genom luftsluss, som är en kammare isolerad från laboratoriet. Den rena sidan av luftslussen måste vara skild från den begränsade sidan genom utrymmen för klädbyte och dusch, och helst ha dörrar som inte kan öppnas samtidigt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.