736/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion (370/2020) 1 §, 6 §, 7 § och 11 §, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 593/2020 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på temporära understöd till företag inom primär jordbruksproduktion i enlighet med statsbudgeten. Understöd som avses i denna förordning kan beviljas till ett belopp av högst 48 miljoner euro.

6 §
Understödberättigad verksamhet och godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för utgifter som bedöms nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet i form av allmänt understöd för en tidsperiod på högst sex månader som börjar tidigast den 16 mars 2020.

Understöd kan beviljas för följande utgifter för ett företag som bedömts som skäliga:

1) löneutgifter,

2) hyresutgifter och fastighetsutgifter,

3) utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

4) andra utgifter som motsvarar dem som avses i 1–3 punkten och som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet.

Stöd beviljas inte beviljas för investeringar och inte heller för anskaffning av andra produktionsinsatser än sådant foder som är nödvändigt för att trygga produktionsdjurens hälsa och fortsatt företagsverksamhet.

7 §
Understödets belopp

Understöd beviljas till ett belopp av minst 2 000 euro och kan beviljas till ett belopp av 80 000 euro.

Understödsbeloppet är högst 80 procent av de utgifter som avses i 6 §.

Från understödets kalkylerade belopp avdras de stöd som företaget fått för att lindra konsekvenserna av covid19-epidemin.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.


Denna förordning träder i kraft den 4 november 2020.

På ansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 oktober 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.