735/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2020, transportbidrag för mjölk för 2019 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan

1) bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas transportbidrag för kött för 2020,

2) mejerier beviljas transportbidrag för mjölk för 2019,

3) aktörer som bedriver seminverksamhet beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2020.

Transportbidrag för kött kan beviljas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till ett slakteri eller ett renslakteri.

2 §
Transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött kan för stödåret 2020 beviljas utifrån  den slaktvikt som de av Livsmedelsverket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara duglig som människoföda och köttet har producerats i en i bilaga 1 nämnd och i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015), nedan stödområdesförordningen, avsedd stödregion, och uppgår till högst de belopp som anges i den bilagan.

Om summan av det transportbidrag för kött som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och i transportbidrag som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

3 §
Transportbidrag för mjölk

För helmjölk som år 2019 insamlats hos producenterna inom områden som nämns i bilaga 2 kan stödåret 2020 beviljas transportbidrag för mjölk till högst de belopp i euro per tusen liter som anges i den bilagan.

Om summan av det transportbidrag för mjölk som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och transportbidrag som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

4 §
Stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel

För att trygga de tjänster som är nödvändiga för husdjursskötseln kan de aktörer inom seminverksamheten som har behörighet eller som har anställda med behörighet som föreskrivs i 29 § i djurskyddslagen (247/1996) och sådana tillståndshavare enligt 6 § i lagen om husdjursavel (794/1993) som får som får utföra insemination även annorstädes än på hemgården beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för sådana arbetsresor som år 2020 görs inom i bilaga 3 nämnda områden för nordligt stöd utanför den egentliga arbetsplatsen till husdjursgårdar för att utföra insemination och nödvändiga uppgifter som hänför sig till den. Om den som gör sådana besök inte har någon egentlig arbetsplats på grund av arbetets karaktär, kan stöd beviljas för resor som denne gör från sin bostad till husdjursgårdar för att utföra insemination. Stödet uppgår till högst 20,00 euro per besök.

Om summan av det stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och transportbidrag eller annat stöd som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 november 2020.

Helsingfors den 29 oktober 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT

Stödområden euro/ ton
C3–P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå 43,35
C3–P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och Övertorneå 43,35
C3–P4
Posio 75,98
C4–P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av de delar som hör till det i bilaga 1 till stödområdesförordningen avsedda stödområdet P5 75,98
C4–P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner i den utsträckning som avses i bilaga 1 till stödområdesförordningen 173,62

Bilaga 2

TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK

Kommun euro/1000 liter
Kajana 6,26
Paltamo 8,16
Ristijärvi 8,44
Sotkamo 7,89
Vaala 4,83
Hyrynsalmi 10,07
Keminmaa 6,53
Kuhmo 10,34
Simo 5,17
Tervola 9,08
Torneå 8,39
Kemijärvi 8,67
Pello 15,16
Pudasjärvi 7,66
Puolanka 10,30
Ranua 8,11
Rovaniemi 11,43
Suomussalmi 13,06
Taivalkoski 9,52
Övertorneå 11,57
Kuusamo 1,74
Posio 4,68
Kittilä 20,14
Kolari 17,01
Pelkosenniemi 19,76
Salla 16,58
Savukoski 23,13
Sodankylä 19,05
Enontekis 25,85
Enare 30,75
Muonio 21,77
Utsjoki 36,46

Bilaga 3

STÖD FÖR VISSA TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL

Kommun

Enontekis

Hyrynsalmi

Enare

Kemijärvi

Kittilä

Kolari

Kuhmo

Kuusamo

Muonio

Pelkosenniemi

Pello

Posio

Pudasjärvi

Puolanka

Ranua

Rovaniemi

Salla

Savukoski

Sodankylä

Suomussalmi

Taivalkoski

Utsjoki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.