723/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) nya 23 b, 25 c och 26 a § som följer:

6 kap.

Finansiering

23 b §
Temporär tillämpning av lagen på stödkassan och på täckande av brist i en kassa

Trots vad som föreskrivs i 21 § 1 mom. är medlemsavgiften till stödkassan noll (0) euro 2021.

Vid täckande av en arbetslöshetskassas brist från 2020 tillämpas vid fördelningen av medel inte den begränsning av maximibeloppet av medel som kan användas och som avses i 22 § 2 mom. andra meningen.

Vid täckande av en arbetslöshetskassas brist från 2020 beviljas ingen tilläggsandel av statens medel för att täcka bristen. Om bristen i en kassa inte kan täckas så som anges i 2 mom., överförs bristen till det följande årets bokslut för att täckas med kassans medel.

25 c §
Temporär statlig tilläggsfinansieringsandel för finansiering av företagares inkomstrelaterade dagpenning

Utöver vad som föreskrivs i 25 § betalas som statsandel av de dagpenningar som en företagarkassa betalat med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa en andel som motsvarar 36 procent av dagpenningens förtjänstdel.

26 a §
Statlig tilläggsfinansiering för förvaltningskostnader

Utöver vad som föreskrivs i 26 § 1 och 2 mom. deltar staten i finansieringen av de på grund av covid-19-epidemin ökade förvaltningskostnaderna för 2020 med en tilläggsfinansieringsandel på 20 miljoner euro.

Sysselsättningsfonden svarar för fördelningen av tilläggsfinansieringsandelen till arbetslöshetskassorna. Sysselsättningsfonden har rätt att av Finansinspektionen utan dröjsmål få behövliga uppgifter om antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning och överklagbara beslut om inkomstrelaterad dagpenning som ska beaktas vid fördelningen av tilläggsfinansieringsandelen efter det att arbetslöshetskassorna har lämnat uppgifterna till Finansinspektionen. Sysselsättningsfonden fördelar tilläggsfinansieringsandelen till arbetslöshetskassorna inom 30 dagar från det att uppgifterna har erhållits.

Vid uträkningen av tilläggsfinansieringsandelen beräknas följande siffror för varje arbetslöshetskassa:

1) antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning som blivit anhängiga under tiden 1.4–30.9.2020 från vilka dragits av de fortsatta ansökningarna från de helt och hållet arbetslösa, minskat med medeltalet av motsvarande ansökningar 2018 och 2019, och

2) antalet överklagbara beslut om inkomstrelaterad dagpenning som meddelats under tiden 1.4–30.9.2020 minskat med medeltalet av motsvarande beslut 2018 och 2019.

Om skillnaden i 3 mom. 1 eller 2 punkten är negativ, används i punkten i fråga värdet noll för arbetslöshetskassan.

Den andel av statens tilläggsfinansiering som baserar sig på antalet ansökningar beräknas som arbetslöshetskassans andel enligt 3 mom. 1 punkten av summan av alla arbetslöshetskassors tal enligt 3 mom. 1 punkten.

Den andel av statens tilläggsfinansiering som baserar sig på antalet beslut beräknas som arbetslöshetskassans andel enligt 3 mom. 2 punkten av summan av alla arbetslöshetskassors tal enligt 3 mom. 2 punkten.

Arbetslöshetskassans tilläggsfinansieringsandel fås genom att räkna samman 40 procent av arbetslöshetskassans tal enligt 5 mom. och 60 procent av arbetslöshetskassans tal enligt 6 mom.

En arbetslöshetskassas andel av tilläggsfinansieringen kan vara högst 5 miljoner euro. Om en arbetslöshetskassas tilläggsfinansieringsandel enligt 7 mom. överstiger 5 miljoner euro, fördelas den överstigande delen mellan de övriga arbetslöshetskassorna i förhållande till deras tilläggsfinansieringsandelar enligt 7 mom.

I antalet beslut som avses i 3 mom. 2 punkten beaktas inte beslut om återkrav eller beslut som meddelats med stöd av den aktiveringsmodell som upphävts genom lagen om upphävande av 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1311/2019).


Denna lag träder i kraft den 30 oktober 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

Lagens 25 c § tillämpas på inkomstrelaterad dagpenning som betalas för tiden 1 april–31 december 2020. På redovisningen av statsandelen tillämpas vad som annars iakttas vid redovisningen av statsandelar. För retroaktiv tid redovisas statsandelen till arbetslöshetskassan så snart som möjligt efter det att lagen har antagits.

RP 138/2020
ShUB 25/2020
RSv 119/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.