697/2020

Helsingfors den 15 oktober 2020

Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (716/2014) 5, 11 och 12 § samt

fogas till förordningen en ny 8 a § och temporärt till förordningen en ny 8 b § som följer:

5 §
Understödets maximibelopp vid investeringar

Ett sådant understöd för utvecklande av företag som beviljas för en investering får uppgå till högst ett belopp som motsvarar följande procentandel av de utgifter som ligger till grund för understödet:

STÖDOMRÅDE I STÖDOMRÅDE II STÖDOMRÅDE III
Maximal procentandel Maximal procentandel Maximal procentandel
Små företag 35 30 20
Medelstora företag 25 20 10
Stora företag 15 10 -

Stödet beviljas i form av stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd eller i form av tillfälligt statligt stöd enligt kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19.

8 a §
Beviljande av stöd till företag i svårigheter

Bestämmelser om beviljande av stöd till företag i svårigheter finns i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.

8 b §
Beviljande av stöd till små företag i svårigheter

Med avvikelse från bestämmelserna i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, om stöd beviljas i form av tillfälligt statligt stöd enligt kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 och den som ansöker om stödet är ett litet företag, får stöd beviljas ett sådant företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd även när företaget blivit ett företag i svårigheter före den 1 januari 2020. Beviljande av stöd till små företag i svårigheter förutsätter dessutom att företaget vid tidpunkten för beviljande av stöd inte omfattas av ett konkursförfarande eller företagssaneringsförfarande och inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.

11 §
Understödets maximibelopp vid utvecklingsåtgärder

Det understöd för utvecklande av företag som beviljas för utvecklingsåtgärder kan uppgå till ett belopp som motsvarar högst 50 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet.

Understödet beviljas som de minimis-stöd eller som tillfälligt statligt stöd enligt kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 2 mom. kan understöd för utgifter enligt 10 § 1 mom. 1 punkten också beviljas enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.

12 §
Det totala maximibeloppet av understöd som beviljas för utvecklingsåtgärder och annat statligt stöd

I fråga om det totala maximibeloppet av understöd för utvecklande av företag som beviljas för utvecklingsåtgärder och annat stöd som betraktas som statligt stöd iakttas vad som föreskrivs om kumulering av stöd i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, i kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EU) nr 1407/2013 och i kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19.


Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2020. Förordningens 5, 8 b, 11 och 12 § gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 15 oktober 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Emmi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.