680/2020

Helsingfors den 1 oktober 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation (369/2020) 5 och 8 § samt

fogas till förordningen en ny 8 a § som följer:

5 §
Understödsberättigad verksamhet och godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas i form av allmänt understöd för utgifter som bedöms nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet och som uppkommit den 19 mars 2020 eller därefter.

Med avseende på understödet godtagbara kostnader som hänför sig till fiske och fiskodling är

1) utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

2) löne- och personalkostnader,

3) hyreskostnader och fastighetskostnader,

4) andra än i 1–3 punkten avsedda utgifter som bedöms nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet.

Understöd som beviljas med stöd av denna förordning får inte användas för de ändamål som förtecknas i artikel 1.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

8 §
Understödsbeloppet i fråga om fiske och fiskodling samt prövningen vid beviljandet av understödet

Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer för en tidsperiod på högst sex månader storleken på det understöd som den ekonomiska anpassningen i samband med covid-19-epidemin kräver när det gäller fisket och fiskodlingen. Vid bedömningen beaktas den utredning sökanden lagt fram om beloppet av det ekonomiska stöd som företaget behöver och stödets användningsändamål samt om företagets affärsverksamhet. Understödets belopp ska stå i rimlig proportion till företagets storlek och omsättning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan vid bedömningen av omfattningen av det ekonomiska anpassningsbehovet beakta de uppgifter om ekonomi och kostnadsstrukturer som Naturresursinstitutet producerar i fråga om fiskeriföretagen.

Understödsbeloppet uppgår till högst 70 procent av det nödvändiga ekonomiska anpassningsbehov som närings-, trafik- och miljöcentralen uppskattat.

Understödets minimibelopp är 2 000 euro och maximibelopp 120 000 euro.

Vid den prövning som gäller understödsbeloppet ska övriga eventuella understöd som företaget erhållit för hanteringen av covid-19-epidemin beaktas.

8 a §
Understödsbeloppet i fråga om fiskförädling och parti- och detaljhandel med fisk samt prövningen vid beviljandet av understödet

Närings-, trafik- och miljöcentralen beräknar understödet för fiskförädling och för parti- och detaljhandel med fisk enligt följande formel:

Sökandens omsättning under stödperioden är den månatliga genomsnittliga omsättningen under tidsperioden från och med den 1 april 2020 till och med den 31 maj 2020 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, företagets egen anmälan. Sökandens omsättning vid jämförelsetidpunkten är den månatliga genomsnittliga omsättningen under tidsperioden från och med den 1 mars 2019 till och med den 30 juni 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan.

Sökandens fasta kostnader under stödperioden är företagets fasta kostnader sammanlagt under tidsperioden från och med den 1 april 2020 till och med den 31 maj 2020. Fasta kostnader är hyreskostnader och företagets andra kostnader för fastighetsegendom som är i eget bruk, hyror för maskiner och anläggningar, dispositionsrättsersättningar och licensavgifter. Sökandens löner under stödperioden är företagets sammanlagda lönekostnader för anställda som betalats under tidsperioden från och med den 1 april 2020 till och med den 31 maj 2020 enligt uppgifterna i inkomstregistret.

En förutsättning för beviljande av understöd är att sökandens omsättning vid jämförelsetidpunkten har varit minst 20 000 euro.

Från understödets kalkylerade belopp avdras de stöd som företaget erhållit för lindrande av konsekvenserna av covid-19-epidemin.

Understödets minimibelopp är 2 000 euro och maximibelopp 120 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 2020.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 1 oktober 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Timo Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.