657/2020

Helsingfors den 10 september 2020

Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2020–2026 för projekt om återvinning av näringsämnen och energieffektivitet vid rening av avloppsvatten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådant statsunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) som beviljas av statens medel till projekt om återvinning av näringsämnen som främjar vattenskyddet och till projekt som främjar energieffektivitet och tillvaratagande av energi vid behandling av avloppsvatten.

Bestämmelser om understöd som beviljas för ekonomisk verksamhet finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen, och i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

2 §
Statsbidragsmyndighet

Miljöministeriet fungerar som statsbidragsmyndighet i fråga om understöd som beviljas med stöd av denna förordning.

3 §
Projekt som understöds

Statsunderstöd kan beviljas för projekt

1) som minskar näringsämnens avrinning i vattendrag, avlägsnar näringsämnen från vattendrag eller återvinner näringsämnen,

2) där avfalls- eller biprodukternas, avloppsvattnets eller slammets kvalitet, eller behandlingsmetoderna för tillvaratagande eller återvinning av näringsämnen eller organiska ämnen förbättras,

3) där riskbedömningen eller riskhanteringen av användningen av olika avfalls- eller biprodukter eller slam utvecklas,

4) som på något annat sätt än vad som avses i 1–3 punkten främjar vattenskyddet genom återvinning av näringsämnen, eller

5) som främjar energieffektiviteten eller tillvaratagandet av energi vid behandling av avloppsvatten.

Understöd kan också beviljas för kombinationer av projekt som avses i 1 mom.

4 §
Ansökan om understöd

Understödet ska sökas innan det arbete som hänför sig till projektet eller verksamheten inleds.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på understödet, ska understödsansökan också uppfylla innehållskraven enligt artikel 6.2 i den förordningen.

5 §
Bedömning av och begränsningar för beviljande av understöd

Understöd beviljas utifrån en helhetsprövning och en bedömning av dels projektens förväntade effekt när det gäller målet att uppnå god vattenstatus, dels kostnadseffektiviteten, kvaliteten och genomförbarheten. I prövningen beaktas även projektets inverkan på den cirkulära ekonomin. Vid bedömningen av projekt om energieffektivitet och tillvaratagande av energi granskas utöver helheten även minskningen av energiförbrukningen och konsekvenserna för stävjandet av klimatförändringen.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på understödet, får miljöministeriet inte bevilja understöd till sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i den förordningen.

Understöd får inte beviljas och beviljat understöd får inte betalas ut, om sökanden inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

6 §
Understödssökande

Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner och deras bolag, andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar, med undantag för statens ämbetsverk och inrättningar.

7 §
Understödets maximibelopp

Understödet kan utgöra högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på understödet, bestäms understödets maximibelopp dock enligt artikel 25 eller 36 i den förordningen.

8 §
Godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för följande nödvändiga och skäliga kostnader som föranleds av ett projekt

1) personalkostnader,

2) resekostnader,

3) anskaffningskostnader som direkt hänför sig till genomförandet,

4) kostnader för uppföljning av effekterna,

5) andra kostnader för genomförandet av projektet än de som avses i 1–4 punkten.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på understödet, bestäms understödets godtagbara kostnader dock enligt artikel 25 eller 36 i den förordningen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2020 och gäller till och med den 31 december 2026.

Helsingfors den 10 september 2020

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Konsultativ tjänsteman
Ari Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.