652/2020

Helsingfors den 6 augusti 2020

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) 19, 22, 26, 29, 32, 34, 43, 72 och 83 a §, av dem 19 § sådan den lyder i sin finska språkdräkt i förordning 81/2009 och i sin svenska språkdräkt i förordning 436/2016, 22, 34 och 72 § sådana de lyder i förordning 1321/2015, 26 § sådan den lyder i förordning 513/2014, 29 och 83 a § sådana de lyder i förordning 530/2018 och 32 § sådan den lyder i förordning 436/2016, som följer:

19 §
Politiska avdelningens organisation

Vid politiska avdelningen finns följande enheter:

1) säkerhetspolitik och krishantering,

2) vapenkontroll,

3) EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,

4) människorättspolitik,

5) FN och allmänna globala ärenden, och

6) fredsmedlingscenter.

22 §
Europaavdelningens organisation

Vid Europaavdelningen finns följande enheter:

1) Nordeuropa,

2) allmänna EU-frågor och samordning,

3) Central-, Väst- och Sydeuropa, samt

4) sydöstra Europa och EU:s utvidgning.

Som en del av enheten för Nordeuropa finns ett sekretariat för nordiskt samarbete, vars chef föredrar ärendena som hör till sekretariatets ansvarsområde direkt för ministern för nordiskt samarbete.

26 §
Kommunikationsavdelningens organisation

Vid kommunikationsavdelningen finns följande enheter:

1) enheten för aktualitetskommunikation,

2) enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel,

3) enheten för global kommunikation,

4) enheten för offentlig diplomati.

29 §
Organisationen för konsulära tjänster

Till de konsulära tjänsterna hör följande enheter:

1) enheten för konsulära ärenden,

2) enheten för inreseärenden,

3) servicecentret för inresetillstånd, och

4) enheten för passtjänster och notariella tjänster.

32 §
Uppgifter vid avdelningen för externa ekonomiska relationer

Till uppgifterna vid avdelningen för externa ekonomiska relationer hör

1) Europeiska unionens gemensamma handelspolitik,

2) frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning,

3) ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO),

4) ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet,

5) ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter dessa frågor,

6) beredning, utvärdering och samordning av den allmänna politiken för främjande av Finlands export och företagens internationalisering,

7) exportkontroll av produkter med dubbel användning, exporttillståndsärenden och samordning av exportkontrollfrågor samt internationellt exportkontrollsamarbete,

8) främjande och skydd av finländska investeringar,

9) internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och lagberedning i ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter,

10) övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet, och

11) frågor som hänför sig till digital ekonomi.

34 §
Europaavdelningens region och uppgifter

Till Europaavdelningens geografiska region hör Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Heliga Stolen, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Till Europaavdelningens uppgifter hör

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor vad avser länderna i regionen i samband med bilaterala förbindelser, EU-förbindelser och multilaterala organ,

2) ministeriets inre samordning av centrala EU-frågor,

3) EU:s utvidgning,

4) EU:s stabiliserings- och associationsprocess i västra Balkan samt regionala samarbetsarrangemang i sydöstra Europa,

5) uppgifter som hör till sekretariatet för nordiskt samarbete, vilka är ärenden som hör till medlemmarna i Nordiska samarbetskommittén samt bistående vid samordningen av de förpliktelser som hänför sig till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet,

6) samordning av Finlands Östersjöpolitik, genomförande och samordning av Östersjösamarbetet och EU:s Östersjöpolitik, Östersjöstaternas råd (CBSS), allmänna havspolitiska frågor (exkl. sjörätt) samt beredning och genomförande av Östersjöstrategier, och

7) samordning av Finlands arktiska politik, genomförande och samordning av det arktiska samarbetet (inkl. Arktiska rådet) och Antarktispolitiken (inkl. Antarktiskonventionen), beredning och genomförande av EU:s arktiska och antarktiska politik samt arktiska strategier.

43 §
Protokolltjänsternas uppgifter

Till protokolltjänsternas uppgifter hör

1) agremang som beviljats av republikens president samt kreditivbrevsceremonier för främmande staters ambassadörer,

2) besök på statsöverhuvuds-, statsminister- och utrikesministernivå,

3) diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet som grundar sig på internationella överenskommelser och sedvänja samt finsk lagstiftning,

4) beviljande av uppehållstillstånd för personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar i Finland och för deras familjemedlemmar,

5) beviljande av exekvatur för främmande staters konsulära representanter i Finland, och

6) statliga högtidligheter och ceremonier samt utmärkelsetecken till utländska medborgare.

72 §
Datadirektörens beslutanderätt

Utöver vad som föreskrivs i 64 § avgör datadirektören följande ärenden:

1) offentlighet och sekretess i fråga om utrikesförvaltningens handlingar och annat informationsmaterial samt arkiv,

2) beteckningar och benämningar i datasystem och register, till den del de inte är sådana som bestäms på statsrådsnivå, och

3) upphandling av apparatur, program, tillämpningar och tjänster inom data- och telekommunikationstekniken och inom datakommunikationen samt förvaltning och överlåtelse av sådan egendom, till den del de är sektorsbundna till verksamhetsområdet eller inte hör till tjänster och teknologi som upphandlas centraliserat till statsrådet eller statsförvaltningen.

83 a §
Beslutanderätt för chefen för enheten för passtjänster och notariella tjänster

Utöver vad som föreskrivs i 64 § avgör chefen för enheten för passtjänster och notariella tjänster följande ärenden:

1) utfärdande av bemyndiganden som avses i 33 § 2 mom. i lagen om konsulära tjänster (498/1999) för honorärkonsuler,

2) beviljande, indragning och omhändertagande av tjänstepass, och

3) beviljande av rätt för namngivna finska medborgare som tjänstgör vid ministeriet eller vid en beskickning och för finska medborgare som tjänstgör vid honorärkonsulat att utfärda pass.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 augusti 2020

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Jurist
Elina Järvenpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.