647/2020

Helsingfors den 27 augusti 2020

Statsrådets förordning om temporär kompensation som beviljas för sjukvårdsdistriktens kostnader och underskott till följd av covid-19-epidemin

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd enligt statsbudgeten som anvisas för kompensation för sjukvårdsdistriktens kostnader och underskott till följd av covid-19-epidemin.

2 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt enligt 7 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989).

3 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understödet beviljas inom ramen för det anslag som reserverats i statsbudgeten som allmänt understöd enligt 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) för att kompensera kostnader och underskott som uppstått för sjukvårdsdistrikten efter den 16 mars 2020 på grund av covid-19-epidemin.

Understödet får användas till beredskap, bekämpning och vård som avser covid-19-epidemin, till anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar i anslutning till detta samt till andra nödvändiga kostnader som covid-19-epidemin orsakat i sjukvårdsdistriktets verksamhet.

Understödet minskar finansieringsandelen för sjukvårdsdistriktets medlemskommuner till den del de kostnader som varje medlemskommun ska svara för kompenseras genom understödet.

4 §
Understödets belopp

Av det anslag i statsbudgeten som gäller understödet fördelas högst fyra femtedelar på basis av invånarantalet i sjukvårdsdistriktens medlemskommuner. Högst en femtedel fördelas i tre lika stora delar på basis av det antal intensivvårdsdygn och vårddygn på vårdavdelning som vården av patienter med covid-19-smitta föranlett inom sjukvårdsdistriktet samt det antal tester som inom sjukvårdsdistriktet genomförts för att påvisa coronavirussmitta. Som grund för beviljande av understöd beaktas dessutom sjukvårdsdistriktets kostnader för att sända hälso- och sjukvårdspersonal till landskapet Ålands förfogande i anslutning till vården på grund av covid-19-epidemin.

Antalet intensivvårdsdygn, vårddygn på vårdavdelning och genomförda tester för att påvisa coronavirussmitta ska beaktas i enlighet med det datum som anges separat i meddelandet om att understöd kan sökas.

5 §
Ansökan om och beviljande av understöd

Understöd söks hos finansministeriet på det sätt och vid den tidpunkt som ministeriet meddelar separat.

Finansministeriet beslutar om understödet efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet.

6 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas för varje kalenderår i en post på basis av understödsbeslutet.

7 §
Redogörelse för användningen av understödet

Till redogörelsen ska fogas sjukvårdsdistriktets bokslut samt annan utredning som behövs för att redovisa för användningen och verkningarna av understödet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020 och gäller till och med den 31 december 2021

Helsingfors den 27 augusti 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Regeringsråd
Minna-Marja Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.