646/2020

Helsingfors den 27 augusti 2020

Statsrådets förordning om ändring av 29 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 29 §, sådan den lyder ändrat i förordning 1330/2019, som följer:

29 §
Kontroll av uppgifter som gäller utländska medborgare

Den kontroll av uppgifter i det i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (615/2020) avsedda ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden som gäller utländska medborgare och som anges i 10 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behöver inte göras om den utländska medborgaren för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata visat upp

1) ett giltigt resedokument som utfärdats av en myndighet i den stat där han eller hon är medborgare och med vilket en tillförlitlig identifiering kan göras,

2) ett giltigt uppehållstillstånd eller visum som utfärdats av en finsk myndighet, om den utländska medborgaren ska ha ett sådant enligt utlänningslagen (301/2004), och

3) handlingar vars tillförlitlighet har kontrollerats i enlighet med 19 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och vilka gäller uppgifter som den utländska medborgaren har lämnat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om civilstånd, äktenskap eller registrerat partnerskap samt make och barn.

Kontrollen av uppgifter i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden behöver inte heller göras, om uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv.

I andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden kontrollera åtminstone följande uppgifter som en utländsk medborgare lämnat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

1) namn,

2) födelsetid,

3) kön,

4) födelsestat och födelseort,

5) medborgarskap,

6) civilstånd, äktenskap eller registrerat partnerskap,

7) make och barn samt en minderårigs föräldrar.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

Helsingfors den 27 augusti 2020

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Specialsakkunnig
Tuuli Tuunanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.