635/2020

Nådendal den 21 augusti 2020

Lag om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturgasmarknadslagen (587/2017) 93 § 1, 3 och 6 mom. samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 327/2020, en ny 4 a-punkt som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4 a) sammanlänkning en överföringsledning som passerar eller sträcker sig över en gräns mellan Finland och en annan medlemsstat i Europeiska unionen i syfte att koppla samman deras nationella överföringssystem, samt en överföringsledning mellan Finland och ett tredjeland fram till Finlands territorium eller territorialvatten,


93 §
Undantag från vissa skyldigheter för ny infrastruktur

Energimyndigheten kan på ansökan för viss tid befria nätinnehavare, innehavare av behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas och innehavare av lagringsanläggningar från överföringsskyldigheten enligt 16 §, nyttjanderättsförfarandet enligt 51 eller 55 § samt från det förfarande för fastställande av villkor, metoder och tariffer som avses i 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden, om sökanden gör en investering som gäller

1) en sammanlänkning,

2) byggande av en anläggning för behandling av kondenserad naturgas eller byggande av en lagringsanläggning, eller

3) betydande kapacitetsutbyggnader i fråga om en sammanlänkning eller anläggning enligt 1 och 2 punkten samt sådana ändringar av dem som möjliggör utveckling av nya källor för naturgasförsörjning.


En förutsättning för att befrielse ska kunna beviljas är att

1) investeringen ökar konkurrensen i fråga om naturgasleveranserna och förbättrar leveranssäkerheten,

2) investeringen på grund av risker som är förknippade med den inte skulle genomföras utan befrielse,

3) den som söker befrielse och som ska genomföra en investering inte är innehavare av sådana naturgasnät, behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas eller lagringsanläggningar som är kopplade till föremålet för investeringen,

4) den som använder investeringen står för kostnaderna för den, och

5) befrielsen inte skadar konkurrensen på de relevanta marknader som sannolikt kommer att påverkas av investeringen, en effektivt fungerande inre marknad för naturgas, effektivt fungerande reglerade naturgasnät, behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas eller lagringsanläggningar eller försörjningstryggheten i fråga om naturgas i unionen.


När Energimyndigheten har tagit emot en ansökan om befrielse enligt denna paragraf eller meddelat sitt beslut i ett sådant ärende ska myndigheten iaktta förfarandet enligt artikel 36.3, 36.4, 36.8 och 36.9 i naturgasmarknadsdirektivet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 68/2020
EkUB 15/2020
RSv 82/2020
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692 (32019L0692); EUT L 117, 3.5.2019, s. 1.

Nådendal den 21 augusti 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.