533/2020

Helsingfors den 22 juni 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bestämning av det relationstal och om grunderna för den förhandskalkyl som avses i 49 § i patientförsäkringslagen samt om betalning av de andelar som gäller fördelningssystemet och som avses i 50 § i den lagen

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 och 50 § i patientförsäkringslagen (948/2019):

1 §
Beaktande av fördelningssaldot för de föregående åren

När relationstalet enligt 49 § 1 mom. i patientförsäkringslagen (948/2019) bestäms ska det fördelningssaldo som influtit för de år som föregår fördelningsåret beaktas så att det fördelningssaldo som inflyter visar ett så litet över- eller underskott som möjligt och så att den årliga variationen i fördelningsavgiften samtidigt är så liten som möjligt.

2 §
Förhandskalkyl

Den förhandskalkyl som avses i 49 § 3 mom. i patientförsäkringslagen baserar sig på en prognos om de försäkringsbolagsspecifika premieinkomsterna under fördelningsåret och om de ersättningar som Patientförsäkringscentralen ska betala ur fördelningssystemet. Patientförsäkringscentralen ska göra prognosen i maj under fördelningsåret utgående från de uppgifter som den har till sitt förfogande.

3 §
Förhandsutjämning enligt fördelningssystemet

Det belopp som försäkringsbolaget ska betala eller som ska redovisas till försäkringsbolaget enligt de förhandskalkyler som avses i 50 § 1 mom. i patientförsäkringslagen utgörs av de kalkylerade försäkringsbolagsspecifika fördelningsavgifterna minskade med de kalkylerade bolagsspecifika ersättningarna enligt fördelningssystemet och det kalkylerade bolagsspecifika fördelningssaldot samt ökade med det fastställda bolagsspecifika fördelningssaldot för det år som föregår fördelningsåret.

4 §
Slutlig utjämning enligt fördelningssystemet

Det belopp som försäkringsbolaget ska betala eller som ska redovisas till försäkringsbolaget enligt de slutligt fastställda poster som avses i 50 § 1 mom. i patientförsäkringslagen utgörs av skillnaden mellan de fastställda och de kalkylerade försäkringsbolagsspecifika fördelningsavgifterna minskad med skillnaden mellan de fastställda och de kalkylerade bolagsspecifika ersättningarna enligt fördelningssystemet samt med skillnaden mellan de fastställda och de kalkylerade bolagsspecifika fördelningssaldona.

5 §
Betalning av utjämning

Försäkringsbolaget ska senast den 15 juni under fördelningsåret till Patientförsäkringscentralen betala ett belopp som utgörs av summan av det belopp för fördelningsåret som följer av 3 § samt det belopp för året före fördelningsåret som följer av 4 § och den ränta på detta belopp som avses i 50 § 2 mom. i patientförsäkringslagen, om det belopp som fås på detta sätt är positivt. Centralen ska senast den 30 juni under fördelningsåret redovisa detta belopp till de försäkringsbolag för vars del beloppet är negativt.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 22 juni 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.