525/2020

Helsingfors den 25 juni 2020

Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 112 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015), sådan den lyder i lag 1368/2019:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på upprättande av kommunens bokslut, kommunala affärsverks bokslut och koncernbokslut samt på rapportering av ekonomiska uppgifter under räkenskapsperioden. Resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen för balansenheter och resultaträkningen för ekonomisk verksamhet ska upprättas i enlighet med de scheman som anges i denna förordning.

2 §
Resultaträkning

Resultaträkningen ska upprättas enligt följande schema:

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter

Avgiftsintäkter

Understöd och bidrag

Övriga verksamhetsintäkter

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetskostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

Pensionskostnader

Övriga lönebikostnader

Köp av tjänster

Material, förnödenheter och varor

Understöd

Övriga verksamhetskostnader

Verksamhetsbidrag

Skatteinkomster

Statsandelar

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

Övriga finansiella intäkter

Räntekostnader

Övriga finansiella kostnader

Årsbidrag

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

Nedskrivningar

Extraordinära poster

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Räkenskapsperiodens resultat

Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver

Ökning (-) eller minskning (+) av fonder

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

3 §
Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen ska upprättas enligt följande schema:

Verksamhetens kassaflöde

Årsbidrag

Extraordinära poster

Rättelseposter till internt tillförda medel

Investeringarnas kassaflöde

Investeringsutgifter

Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Finansieringens kassaflöde

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen

Minskning av utlåningen

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristiga lån

Minskning av långfristiga lån

Förändring av kortfristiga lån

Förändringar i eget kapital

Övriga förändringar av likviditeten

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital

Förändring av omsättningstillgångar

Förändring av fordringar

Förändring av räntefria skulder

Finansieringens kassaflöde

Förändring av likvida medel

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12.

Likvida medel 1.1.

4 §
Balansräkning

Balansräkningen ska upprättas enligt följande schema:

AKTIVA

A BESTÅENDE AKTIVA
I Immateriella tillgångar
1. Immateriella rättigheter
2. Övriga utgifter med lång verkningstid
3. Förskottsbetalningar
II Materiella tillgångar
1. Mark- och vattenområden
2. Byggnader
3. Fasta konstruktioner och anordningar
4. Maskiner och inventarier
5. Övriga materiella tillgångar
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
III Placeringar
1. Aktier och andelar
2. Masskuldebrevsfordringar
3. Övriga lånefordringar
4. Övriga fordringar
B FÖRVALTADE MEDEL
1. Statliga uppdrag
2. Donationsfondernas medel
3. Övriga förvaltade medel
C RÖRLIGA AKTIVA
I Omsättningstillgångar
1. Material och förnödenheter
2. Varor under tillverkning
3. Färdiga produkter
4. Övriga omsättningstillgångar
5. Förskottsbetalningar
II Fordringar
Långfristiga fordringar
1. Kundfordringar
2. Lånefordringar
3. Övriga fordringar
4. Resultatregleringar
Kortfristiga fordringar
1. Kundfordringar
2. Lånefordringar
3. Övriga fordringar
4. Resultatregleringar
III Finansiella värdepapper
1. Aktier och andelar
2. Placeringar i penningmarknadsinstrument
3. Masskuldebrevsfordringar
4. Övriga värdepapper
IV Kassa och bank

PASSIVA

A EGET KAPITAL
I Grundkapital
II Uppskrivningsfond
III Övriga egna fonder
IV Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder
V Räkenskapsperiodens överskott (underskott)
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER
1. Avskrivningsdifferens
2. Reserver
C AVSÄTTNINGAR
1. Avsättningar för pensioner
2. Övriga avsättningar
D FÖRVALTAT KAPITAL
1. Statliga uppdrag
2. Donationsfondernas kapital
3. Övrigt förvaltat kapital
E FRÄMMANDE KAPITAL
I Långfristigt
1. Masskuldebrevslån
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
3. Lån från offentliga samfund
4. Lån från övriga kreditgivare
5. Erhållna förskott
6. Leverantörsskulder
7. Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder
8. Resultatregleringar
II Kortfristigt
1. Masskuldebrevslån
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
3. Lån från offentliga samfund
4. Lån från övriga kreditgivare
5. Erhållna förskott
6. Leverantörsskulder
7. Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder
8. Resultatregleringar
5 §
Noter om upprättande av bokslut

Noterna om upprättande av bokslut ska innehålla uppgifter om de värderingsprinciper och värderingsmetoder samt de periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder som har följts vid upprättandet av bokslutet.

6 §
Noter om presentation av bokslutet

Noterna om presentation av bokslutet ska innehålla

1) en motivering, om sättet att ställa upp resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats, samt effekterna av ändringen,

2) uppgift om rättelser som har gjorts i de uppgifter som ges om den föregående räkenskapsperioden,

3) en redogörelse, om uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut,

4) uppgift om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse.

7 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen ska innehålla

1) verksamhetsintäkter indelade på av kommunen fastställda uppgiftshelheter,

2) skatteinkomsterna specificerade,

3) statsandelarna specificerade,

4) köp av tjänster specificerade på köp av kundtjänster och köp av andra tjänster,

5) stöd för att främja fullmäktigegruppernas verksamhetsbetingelser, specificerade per fullmäktigegrupp,

6) en redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem,

7) en redogörelse för väsentliga ändringar i avsättningar som bokförts som intäkter och kostnader;

8) en redogörelse för poster redovisade som extraordinära intäkter och kostnader samt en redogörelse för väsentliga vinster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva som ingår i övriga verksamhetsintäkter och väsentliga förluster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva som ingår i övriga verksamhetskostnader,

9) de sammanlagda beloppen av väsentliga intäkter som ingår i övriga finansiella intäkter och som har erhållits av andelar i andra sammanslutningar,

10) specifikation av ändringar i avskrivningsdifferensen.

8 §
Noter till balansräkningens aktiva

Noterna till balansräkningens aktiva ska innehålla

1) kapitalrabatter och icke kostnadsförda utgifter vid emission av lån, om sådana utgifter har aktiverats,

2) principerna och värderingsmetoderna för uppskrivningar,

3) uppgifter om bestående aktiva per balansräkningspost,

4) följande noter om innehav i andra sammanslutningar:

a) i fråga om dottersammanslutningar, inklusive föreningar och stiftelser där kommunen har bestämmande inflytande, namn, företags- och organisationsnummer, kommunens och kommunkoncernens ägarandel i dottersammanslutningen och kommunkoncernens andel av dottersammanslutningens egna och främmande kapital samt av vinsten eller förlusten enligt det senast upprättade bokslutet,

b) i fråga om samkommuner där kommunen är medlem, samkommunens namn, företags- och organisationsnummer, kommunens ägarandel i samkommunen och kommunens andel av samkommunens egna och främmande kapital samt av över- eller underskottet enligt det senast upprättade bokslutet,

c) i fråga om intressesammanslutningar och övriga ägarintressesammanslutningar, namn, företags- och organisationsnummer, kommunens och kommunkoncernens ägarandel och kommunkoncernens andel av sammanslutningens egna och främmande kapital samt av vinsten eller förlusten enligt det senast upprättade bokslutet,

5) separata uppgifter om lång- och kortfristiga fordringar på dottersammanslutningar, på samkommuner där kommunen är medlem och på intresse- och ägarintressesammanslutningar,

6) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna.

9 §
Noter till balansräkningens passiva

Noterna till balansräkningens passiva ska innehålla

1) en specifikation per balansräkningspost om ökningar och minskningar av poster i eget kapital samt av överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden,

2) en specifikation av avskrivningsdifferensen,

3) en enligt balansräkningspost specificerad uppgift om sådana till långfristigt främmande kapital hörande skulder som förfaller senare än efter fem år,

4) en specifikation av emitterade masskuldebrevslån,

5) en specifikation av väsentliga poster som tagits upp bland avsättningarna, om det är behövligt för att göra balansräkningsposterna klarare,

6) separata uppgifter om lång- och kortfristiga skulder till dottersammanslutningar, till samkommuner där kommunen är medlem och till intressesammanslutningar och andra ägarintressesammanslutningar,

7) en checkräkningslimit som är av betydelse för likviditeten och den outnyttjade limiten,

8) en specifikation av uppdelningen av posten Övriga skulder i anslutningsavgifter och övriga skulder, om anslutningsavgifterna inte har tagits upp i balansräkningen som en separat post,

9) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna.

10 §
Noter om säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen

Noterna om säkerheter och ansvarsförbindelser ska innehålla

1) specificerade uppgifter om skulder för vilka kommunen ställt egendom som säkerhet för egen del eller för någon annan som ingår i samma koncern samt uppgifter om ställd säkerhet,

2) det sammanlagda värdet av säkerheter som kommunen ställt för egen del på något annat sätt än vad som avses i 1 punkten, specificerat per säkerhetsslag,

3) säkerheter och ansvarsförbindelser ställda av kommunen till förmån för sammanslutningar inom samma koncern,

4) hyresansvar,

5) andra än i 1–4 punkten avsedda säkerheter och ansvarsförbindelser som ställts av kommunen,

6) andra än i 1–5 punkten avsedda arrangemang utanför balansräkningen som berör kommunen.

11 §
Noter om personal, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Noterna om personal, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter ska innehålla

1) antalet anställda per uppgiftsområde eller enligt annan av kommunen fastställd gruppindelning,

2) i balansräkningen aktiverade personalkostnader,

3) avgifter som tagits ut på arvoden till förtroendevalda och redovisats till partierna eller partiföreningarna,

4) specifikation av arvoden som betalats till en revisionssammanslutning,

5) uppgifter om kommunens transaktioner med intressenter, om transaktionerna är väsentliga och inte har genomförts under normala marknadsvillkor.

12 §
Halvårsrapport

Halvårsrapporten ska innehålla kommunens och affärsverkens samt balansenheternas resultaträkning och balansräkning. Dessutom ska halvårsrapporten innehålla väsentliga händelser inom verksamheten och ekonomin, budgetutfallet och en prognos för hela årets intäkter och kostnader.

Vid upprättande av halvårsrapporten ska de allmänna bokslutsprinciper som anges i bokföringslagen (1336/1997) iakttas.

13 §
Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten ska innehålla kommunens och affärsverkens samt balansenheternas resultaträkning och balansräkning. Dessutom ska kvartalsrapporten innehålla väsentliga händelser inom verksamheten och ekonomin, budgetutfallet och viktiga faktorer som förväntas påverka räkenskapsperiodens intäkter och kostnader.

Vid upprättande av kvartalsrapporten ska de allmänna bokslutsprinciper som anges i bokföringslagen iakttas.

14 §
Koncernresultaträkning

Koncernresultaträkningen ska upprättas enligt följande schema:

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust)

Verksamhetsbidrag

Skatteinkomster

Statsandelar

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

Övriga finansiella intäkter

Räntekostnader

Övriga finansiella kostnader

Årsbidrag

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

Differens vid eliminering av innehav

Nedskrivningar

Extraordinära poster

Räkenskapsperiodens resultat

Bokslutsdispositioner

Räkenskapsperiodens skatter

Latenta skatter

Minoritetsandelar

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

15 §
Koncernens finansieringsanalys

Koncernens finansieringsanalys ska upprättas enligt följande schema:

Verksamhetens kassaflöde

Årsbidrag

Extraordinära poster

Räkenskapsperiodens skatter

Rättelseposter till internt tillförda medel

Investeringarnas kassaflöde

Investeringsutgifter

Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Finansieringens kassaflöde

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen

Minskning av utlåningen

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristiga lån

Minskning av långfristiga lån

Förändring av kortfristiga lån

Förändringar i eget kapital

Övriga förändringar i likviditeten

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital

Förändring av omsättningstillgångar

Förändring av fordringar

Förändring av räntefria skulder

Finansieringens kassaflöde

Förändring av likvida medel

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12.

Likvida medel 1.1.

16 §
Koncernbalansräkning

Koncernbalansräkningen ska upprättas enligt följande schema:

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter

Övriga utgifter med lång verkningstid

Förskottsbetalningar

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden

Byggnader

Fasta konstruktioner och anordningar

Maskiner och inventarier

Övriga materiella tillgångar

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Placeringar

Andelar i intressesammanslutningar

Övriga aktier och andelar

Masskuldebrevsfordringar

Övriga lånefordringar

Övriga fordringar

FÖRVALTADE MEDEL

Statliga uppdrag

Donationsfondernas medel

Övriga förvaltade medel

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter

Varor under tillverkning

Färdiga produkter

Övriga omsättningstillgångar

Förskottsbetalningar

Fordringar

Långfristiga fordringar

Kundfordringar

Lånefordringar

Latenta skattefordringar

Övriga fordringar

Resultatregleringar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Lånefordringar

Latenta skattefordringar

Övriga fordringar

Resultatregleringar

Finansiella värdepapper

Aktier och andelar

Placeringar i penningmarknadsinstrument

Masskuldebrevsfordringar

Övriga värdepapper

Kassa och bank

AKTIVA SAMMANLAGT

PASSIVA

EGET KAPITAL

Grundkapital

Grundkapital i stiftelser och föreningar

Uppskrivningsfond

Övriga egna fonder

Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

MINORITETSANDELAR

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner

Övriga avsättningar

FÖRVALTAT KAPITAL

Statliga uppdrag

Donationsfondernas kapital

Övrigt förvaltat kapital

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Masskuldebrevslån

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

Lån från offentliga samfund

Lån från övriga kreditgivare

Erhållna förskott

Leverantörsskulder

Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder

Resultatregleringar

Latenta skatteskulder

Kortfristigt

Masskuldebrevslån

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

Lån från offentliga samfund

Lån från övriga kreditgivare

Erhållna förskott

Leverantörsskulder

Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder

Resultatregleringar

Latenta skatteskulder

PASSIVA SAMMANLAGT

17 §
Förkortad koncernbalansräkning

Koncernbalansräkningen kan även redovisas i förkortad form. Då tas förvaltade medel, omsättningstillgångar, finansiella värdepapper och förvaltat kapital upp på en rad. Fordringarna delas in i kortfristiga och långfristiga fordringar. Främmande kapital delas in i långfristigt räntebärande och långfristigt räntefritt främmande kapital och i kortfristigt räntebärande och kortfristigt räntefritt främmande kapital.

18 §
Noter om upprättande av koncernbokslut

Noterna om upprättande av koncernbokslut ska innehålla

1) principerna för upprättande av koncernbokslut,

2) noter om bokslutets uppställningsform,

3) en redogörelse för de ändringar som skett i principerna och metoderna för upprättande av koncernbokslutet samt för ändringarnas inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning,

4) en motiverad redogörelse, om samma värderings- och periodiseringsprinciper inte har följts vid upprättandet av koncernbokslutet som vid upprättandet av kommunens bokslut,

5) en redogörelse för sådana förändringar i koncernstrukturen som på ett väsentligt sätt inverkar på koncernbalansräkningens jämförbarhet med det koncernbokslut som har upprättats för den föregående räkenskapsperioden,

6) väsentliga ändringar i koncernaktiva och koncernpassiva jämfört med föregående räkenskapsperiod och en redogörelse för behandlingen av dem.

19 §
Övriga noter till koncernbokslutet

Noterna till koncernbokslutets resultaträkning och till koncernbalansräkningens aktiva och passiva samt noterna om säkerheter och ansvarsförbindelser ska innehålla

1) verksamhetsintäkter indelade på av kommunen fastställda uppgiftshelheter,

2) en redogörelse för de ändringar i avsättningar som ingår i intäkterna och kostnaderna, om de inte är av ringa betydelse,

3) en redogörelse för poster redovisade som extraordinära intäkter och kostnader samt en redogörelse för väsentliga vinster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva som ingår i övriga verksamhetsintäkter och väsentliga förluster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva som ingår i övriga verksamhetskostnader,

4) principerna och värderingsmetoderna för uppskrivningar,

5) anslutningsavgifter till väsentliga belopp, om koncernsammanslutningarna under balansräkningsposten Mark- och vattenområden bland bestående aktiva har aktiverat sådana anslutningsavgifter för fastigheterna som inte betalas tillbaka och avgifterna inte har tagits upp som en egen post i balansräkningen,

6) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna,

7) en specifikation per balansräkningspost om ökningar och minskningar av poster i eget kapital samt av överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden,

8) en specifikation av väsentliga poster som tagits upp bland avsättningarna, om det är behövligt för att göra balansräkningsposterna klarare,

9) en specifikation av uppdelningen av posten Övriga skulder i anslutningsavgifter och övriga skulder, om anslutningsavgifterna inte har tagits upp i balansräkningen som separata poster,

10) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna,

11) skulder för vilka sammanslutningen eller stiftelsen som sammanställs med koncernbokslutet har pantsatt, intecknat eller på något annat sätt gett egendom som säkerhet, specificerade per säkerhetsslag för varje post av främmande kapital som redovisas bland balansräkningens passiva,

12) det sammanlagda värdet av säkerheter som en sammanslutning eller stiftelse som sammanställs med koncernbokslutet har ställt på något annat sätt än vad som avses i 11 punkten, specificerat per säkerhetsslag,

13) det sammanlagda värdet av andra säkerheter ställda av en sammanslutning eller stiftelse som sammanställs med koncernbokslutet än sådana som avses i 11 och 12 punkten, specificerat per slag,

14) hyresansvar,

15) andra än i 11–14 punkten avsedda ansvarsförbindelser av en sammanslutning eller stiftelse som sammanställs med koncernbokslutet,

16) andra än sådana i 11–15 punkten avsedda arrangemang utanför balansräkningen som berör en sammanslutning eller stiftelse som sammanställs med koncernbokslutet,

17) beloppet på latenta skatteskulder och skattefordringar, om en förkortad uppställningsform för balansräkningen har använts.

20 §
Resultaträkning för affärsverk

Resultaträkningen för affärsverk ska med avvikelse från 2 § upprättas enligt följande schema:

Omsättning

Ökning (+) eller minskning (-) i lager av färdiga varor och varor under tillverkning

Tillverkning för eget bruk

Övriga rörelseintäkter

Understöd och bidrag från kommunen/samkommunen

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Köp under räkenskapsperioden

Ökning (-) eller minskning (+) av lager

Köp av tjänster

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

Pensionskostnader

Övriga lönebikostnader

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

Nedskrivningar

Övriga rörelsekostnader

Rörelseöverskott (rörelseunderskott)

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

Övriga finansiella intäkter

Till kommunen/samkommunen betalda räntekostnader

Till övriga betalda räntekostnader

Ersättning för grundkapital

Övriga finansiella kostnader

Överskott (underskott) före extraordinära poster

Extraordinära intäkter och kostnader

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Överskott (underskott) före överföring till reserver

Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver

Ökning (-) eller minskning (+) av fonder

Inkomstskatter

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

21 §
Finansieringsanalys för affärsverk

Finansieringsanalysen för affärsverk ska med avvikelse från 3 § upprättas enligt följande schema:

Verksamhetens kassaflöde

Rörelseöverskott (rörelseunderskott)

Avskrivningar och nedskrivningar

Finansiella intäkter och kostnader

Extraordinära poster

Inkomstskatter

Rättelseposter till internt tillförda medel

Investeringarnas kassaflöde

Investeringsutgifter

Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Finansieringens kassaflöde

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen

Minskning av utlåningen

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristiga lån

Minskning av långfristiga lån

Förändring av kortfristiga lån

Förändringar i eget kapital

Övriga förändringar i likviditeten

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital

Förändring av omsättningstillgångar

Förändring av fordringar

Förändring av räntefria skulder

Finansieringens kassaflöde

Förändring av likvida medel

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12.

Likvida medel 1.1.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. Denna förordning tillämpas första gången på kommuners bokslut samt halvårs- och kvartalsrapporter för år 2021.

Helsingfors den 25 juni 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Pasi Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.