516/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 14 § i yrkeshögskolelagen (932/2014), sådan paragrafen lyder i lagarna 325/2015 och 1368/2018, nya 4 och 5 mom. och till 29 §, sådan den lyder i lagarna 257/2015 och 325/2015, ett nytt 4 mom., som följer:

14 §
Undervisningsplaner och målsatta tider för studierna

Yrkeshögskolan är inte skyldig att ordna studier som leder till examen och studiehandledning på det sätt som föreskrivs i 2 mom., om det inte är möjligt att ordna studier som hör till undervisningsplanen på grund av covid-19-epidemin.

Fördröjningar i studiernas framskridande som beror på sådana ändringar i undervisningsarrangemangen som avses i 4 mom. beaktas vid beslut om fortsatt studierätt enligt 30 a § 2 mom.

29 §
Läsår och terminer samt inskrivning

En studerande kan under det första läsåret anmäla sig som frånvarande också om han eller hon är förhindrad att inleda sina studier på grund av ett myndighetspåbud i anslutning till covid-19-epidemin eller av något annat vägande skäl i anslutning till epidemin.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 juli 2021. Lagens 14 § 5 mom. tillämpas vid förlängning av studierätter som gäller under lagens giltighetstid. Lagens 29 § 4 mom. tillämpas på anmälan som gäller läsåret 2020–2021.

RP 84/2020
KuUB 7/2020
RSv 78/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.