513/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om ändring av lagen om Keva

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Keva (66/2016) 17 och 22 §,

ändras 3 § 2 och 3 mom., 4 §, 6 § 3 mom., 8 och 9 §, 13 § 1 mom. 1 punkten, 14, 19 och 21 §, 23 § 3 mom., 28 § 2 mom. 1 punkten, 32 §, 33 § 2 och 3 mom. och 35 §, samt

fogas till lagen nya 8 a–8 c och 9 a–9 c § som följer:

3 §
Kevas medlemssamfund

Till Keva kan som medlemssamfund ansluta sig

1) en sådan förening vars medlemmar enbart består av medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller föreningar som bildats av dem,

2) ett sådant aktiebolag vars samtliga aktier ägs av medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller av föreningar, stiftelser eller andelslag som anslutit sig som medlemssamfund till Keva eller av aktiebolag som nämns i denna punkt och som har anslutit sig som medlemssamfund,

3) ett sådant andelslag vars medlemmar endast är de medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller i 2 punkten i detta moment,

4) ett sådant aktiebolag, en sådan stiftelse eller ett sådant andelslag som ett eller flera i 1 mom. nämnda medlemssamfund har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och som bistår vid produktionen av de tjänster som förutsätts för skötseln av kommunernas lagstadgade uppgifter och funktioner som direkt betjänar dessa,

5) ett sådant aktiebolag, en sådan stiftelse eller ett sådant andelslag som ett eller flera i 1 mom. nämnda medlemssamfund har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen och där majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget bildades har varit anställda hos ett medlemssamfund i Keva.

En förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett andelslag som anslutit sig som medlemssamfund ska underrätta Keva om sådana förändringar av förhållandena som medför att föreningen, aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 2 mom.


4 §
Anslutning som medlemssamfund samt avslutande av medlemskap

En förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett andelslag antas på ansökan som medlemssamfund i Keva, om föreningen, aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget uppfyller de förutsättningar som anges i 3 § 2 mom.

Om det blir klarlagt att en förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett andelslag som anslutit sig som medlemssamfund inte längre uppfyller de förutsättningar för medlemskap som anges i 3 § 2 mom., konstaterar Keva efter att ha hört medlemssamfundet i fråga att medlemskapet upphört. Medlemssamfundet kan också anmäla att det vill utträda. Medlemssamfundet ska göra anmälan om sin önskan att utträda senast tre månader före den tidpunkt då det önskar att medlemskapet upphör.

6 §
Allmän tillsyn

Finansministeriet tillsätter för högst sex räkenskapsperioder i sänder en revisor som utifrån Kevas bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 24 § och som Keva har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensioner och om ersättningen för Kevas kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån Kevas bokföring och annat material granska att Keva har tagit ut statliga och kyrkliga arbetsgivares pensionsavgifter i enlighet med vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd och 3 § 2 mom. i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd samt arbetstagarens pensionsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i 168 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och Sysselsättningsfondens avgift har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp och att pensionsavgifterna och Sysselsättningsfondens avgift har betalats till evangelisk-lutherska kyrkan till rätt belopp. Revisorn ska vara antingen en av Revisionstillsynen godkänd CGR-revisor eller en OFGR-revisor. Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (1141/2015).

8 §
Allmänna krav på förvaltningen

Styrelsen och verkställande direktören ska leda Keva med yrkesskicklighet och med beaktande av verksamhetens syfte samt i enlighet med principerna för god förvaltning.

Keva ska genom lämpliga åtgärder säkerställa kontinuiteten i verksamheten och att verksamheten bedrivs på ett systematiskt sätt i alla lägen, och i detta syfte ska Keva ha en av styrelsen godkänd kontinuitetsplan. Dessutom ska Keva ha av styrelsen godkända skriftliga verksamhetsprinciper för intern kontroll, riskhanteringssystem och ordnande av intern revision.

Styrelsen ska regelbundet utvärdera förvaltnings- och ledningssystem, de skriftliga verksamhetsprinciperna och kontinuitetsplanen.

8 a §
Fullmäktige

Keva har 30 fullmäktigeledamöter som var och en har en personlig suppleant. Fullmäktigeledamöterna och suppleanterna ska vara väl ansedda. Finansministeriet förordnar fullmäktigeledamöterna för fyra år i sänder.

Sex fullmäktigeledamöter och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som anges i kommunernas huvudavtal. Fyra fullmäktigeledamöter och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av kommunala arbetsmarknadsverket. Av de övriga fullmäktigeledamöterna och suppleanterna förordnas tjugo bland personer som föreslagits av kommunernas centralorganisation så att kommunerna, samkommunerna och de olika landsdelarna är jämnt företrädda i fullmäktige. Vid förordnandet av kommunernas och samkommunernas fullmäktigeledamöter och suppleanter ska hänsyn tas till de olika gruppernas andel röster vid kommunalvalet i enlighet med den proportionalitetsprincip som följer av vallagen (714/1998).

Fullmäktige har till uppgift att

1) övervaka Kevas förvaltning och verksamhet,

2) välja ledamöter och suppleanter i styrelsen samt en revisor,

3) besluta om grunderna för arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda,

4) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga samt om andra motiverade åtgärder,

5) besluta om medlemssamfundens betalningsandelar med iakttagande av 19 §,

6) godkänna budgeten för det följande året som en allmän ekonomisk anvisning samt en verksamhets- och ekonomiplan för minst tre år.

8 b §
Beslutfattandet vid fullmäktigesammanträdena

Ett fullmäktigesammanträde är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande vid sammanträdet.

Om fullmäktige är eniga om en sak eller om ett motförslag inte har vunnit understöd, ska ordföranden konstatera att ett beslut har fattats. I annat fall gäller som beslut den mening som flertalet har omfattat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden har omfattat. Vid val blir den eller de personer valda som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid fullmäktigesammanträdena avgörs ärendena efter föredragning av styrelsen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid fullmäktigesammanträdena. Fullmäktige kan besluta att andra personer får närvara och yttra sig.

Vid fullmäktigesammanträdena ska det föras protokoll. I protokollet ska antecknas närvarande ledamöter och framlagda förslag samt beslut som fattats och omröstningar som förrättats. Protokollet ska kontrasigneras av sammanträdets sekreterare samt justeras och undertecknas av ordföranden och minst två ledamöter som sammanträdet valt för detta ändamål och som varit närvarande vid sammanträdet.

8 c §
Valutskottet

Valutskottet bereder för fullmäktige förslag till arvoden för de förtroendevalda samt tillsättningen av styrelseledamöter.

Valutskottets ledamöter ska ingå i Kevas fullmäktige. Valutskottet har en ordförande och en vice ordförande. I valutskottets arbetsordning, som godkänns av fullmäktige, bestäms närmare om valutskottets sammansättning och val av ledamöterna samt om valutskottets verksamhet.

9 §
Styrelsen

Kevas verksamhet leds och utvecklas av styrelsen, som också bevakar Kevas intressen. Kevas fullmäktige väljer styrelse för två år i sänder. Styrelsens mandatperiod fortsätter dock tills nästa styrelse är vald. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören.

Styrelsen består av elva ledamöter, var och en med en personlig suppleant. Tre av ledamöterna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som anges i kommunernas huvudavtal. Två av ledamöterna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av kommunala arbetsmarknadsverket. Sex av ledamöterna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av kommunernas centralorganisation. Fullmäktige utser en av de ordinarie ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande.

Styrelseledamöterna ska vara väl ansedda och ha god sakkunskap om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet.

Till styrelsens uppgifter hör att

1) godkänna en strategi för Kevas verksamhet,

2) besluta om Kevas tilläggspensionsstadga,

3) varje år upprätta Kevas verksamhetsberättelse och bokslut,

4) godkänna Kevas förvaltnings- och ledningssystem samt sörja för organiseringen och styrningen av Kevas verksamhet i övrigt,

5) för ett år i sänder godkänna en placeringsplan för pensionsmedlen,

6) sörja för ordnandet av Kevas interna kontroll och riskhantering,

7) godkänna fullmakter att underteckna Kevas avtal och förbindelser,

8) anställa verkställande direktören samt säga upp eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter om han eller hon har förlorat styrelsens förtroende,

9) besluta om behörighetsvillkoren för andra tjänsteinnehavare hos Keva än de som nämns i 14 §,

10) besluta om andra principiella eller annars viktiga ärenden än de som avses i 1–9 punkten.

Kevas fullmäktige kan avsätta styrelsen under mandatperioden, om en eller flera av ledamöterna inte har fullmäktiges förtroende. Fullmäktige väljer då en ny styrelse för återstoden av mandatperioden.

Ett ärende som gäller avsättning av styrelsen väcks om minst en tredjedel av fullmäktige gör en skriftlig framställning om saken till fullmäktiges ordförande. Ordföranden ska omedelbart sammankalla ett extra fullmäktigesammanträde där fullmäktige kan besluta om tillsättning av ett tillfälligt utskott för beredning av avsättningsärendet.

9 a §
Styrelsens beslutfattande

Beslut i ärenden som hör till styrelsen kan fattas vid ett ordinarie sammanträde eller

1) vid ett sammanträde i en elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde), eller

2) i ett elektronisk beslutsförfarande före sammanträdet (elektroniskt beslutsförfarande).

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande eller jäviga ska styrelsen utse en tillfällig ordförande för sammanträdet eller för behandlingen av ärendet.

Som styrelsens beslut gäller den mening som flertalet har omfattat. Vid lika röstetal avgör den mening som ordföranden har omfattat. Vid val blir den eller de personer valda som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid styrelsens sammanträden avgörs ärendena efter föredragning av verkställande direktören. Om ett ärende gäller verkställande direktören ska styrelseordföranden vara föredragande.

Fullmäktiges ordförande och vice ordförande samt verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträde. Styrelsen kan besluta om andra personers rätt att närvara och yttra sig.

Vid styrelsens sammanträde ska det föras protokoll. I protokollet ska antecknas närvarande styrelseledamöter och framlagda förslag samt beslut som fattats och omröstningar som förrättats. Protokollet ska kontrasigneras av sammanträdets sekreterare samt justeras och undertecknas av ordföranden och av minst två ledamöter som sammanträdet valt för detta ändamål och som varit närvarande vid sammanträdet.

9 b §
Elektroniskt sammanträde och elektroniskt beslutsförfarande

Vid ett elektroniskt sammanträde krävs det att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.

I ett elektroniskt beslutsförfarande ska de ärenden som ska behandlas specificeras i kallelsen till sammanträdet och det ska nämnas före vilken tidpunkt ärendet kan behandlas i elektroniskt beslutsförfarande. Ett ärende är behandlat när samtliga styrelseledamöter har uttryckt sin åsikt i ärendet och tidsfristen för behandlingen har löpt ut. Ett ärende ska överföras för behandling vid ett sammanträde om bara en ledamot kräver detta eller om bara en ledamot har avstått från att uttrycka sin åsikt.

Ett protokoll som gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras före sammanträdet.

Vid elektroniska sammanträden och i elektroniskt beslutsförfarande ska informationssäkerheten tillgodoses och det ska ses till att utomstående inte har tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

9 c §
Styrelsens revisions- och riskhanteringsutskott

Styrelsen tillsätter inom sig ett revisions- och riskhanteringsutskott med uppgift att bedöma den ekonomiska rapporteringen samt den interna kontrollens, interna revisionens och riskhanteringens tillräcklighet och lämplighet. Utskottet ska behandla planer och rapporter som gäller riskhanteringen, den interna revisionen och funktionen för regelefterlevnad. Dessutom ska utskottet för Kevas fullmäktige bereda förslag till revisorsval och revisorsarvoden samt övervaka upprättandet av bokslut och lagstadgad revision.

I revisions- och riskhanteringsutskottet ska det ingå minst tre styrelseledamöter. Närmare bestämmelser om utskottets verksamhet finns i en arbetsordning för revisions- och riskhanteringsutskottet som godkänns av styrelsen.

13 §
Transaktioner med personer som hör till ledningen eller till ledningens närmaste krets

Beslut om betydande transaktioner som gäller Keva ska fattas av Kevas styrelse, om den andra parten i transaktionen är

1) en ledamot av Kevas fullmäktige eller styrelse, Kevas verkställande direktör eller revisor, eller en sådan anställd hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av Keva,


14 §
Verkställande direktör

Keva har en verkställande direktör som utnämns av styrelsen. Verkställande direktören har en ställföreträdare. Vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören tillämpas också på ställföreträdaren. Behörighetsvillkor för tjänsten som verkställande direktör och tjänsten som vice verkställande direktör är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Verkställande direktören ska se till att Kevas uppgifter enligt 2 § utförs och sköta den övriga dagliga förvaltningen i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören svarar för att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Verkställande direktören ska ge styrelsen och dess ledamöter den information som behövs för skötseln av styrelsens uppgifter.

Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av Kevas verksamhet är exceptionella eller av stor betydelse endast om han eller hon har styrelsens bemyndigande eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för verksamheten. I det sistnämnda fallet ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Keva kan ingå ett direktörsavtal med verkställande direktören. Keva kan besluta att betala avgångsvederlag till verkställande direktören.

19 §
Medlemssamfundens betalningsandelar

Kevas utgifter för skötseln av pensionsskyddet för medlemssamfundens personal fördelas för varje finansår på medlemssamfunden. Den del av kostnaderna som fullmäktige beslutat fördelas i förhållande till de sammanlagda beloppen av de i 85 och 86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn avsedda arbetsinkomsterna för personer som är anställda hos Kevas medlemssamfund. Fullmäktige kan även besluta att fördela en del av kostnaderna i förhållande till de sammanlagda beloppen av pensioner eller pensionsdelar som betalats på basis av anställning hos medlemssamfunden och som tjänats in under anställning hos medlemssamfunden.

Medlemssamfunden är dessutom skyldiga att till Keva betala de självriskandelar för olika pensionsslag som bestämts enligt de grunder som fullmäktige fastställt.

Av medlemssamfunden kan under finansåret tas ut förskott på deras betalningsandelar.

Fullmäktige meddelar närmare föreskrifter om grunderna för betalningen av de avgifter som avses i 1 och 2 mom.

21 §
Pensionsansvarsfonden

Keva kan ha en pensionsansvarsfond för utjämning av Kevas medlemssamfunds pensionsutgifter. Överföringar till pensionsansvarsfonden ska göras i enlighet med Kevas fastställda bokslut och de ska räknas till den utgiftskategori som avses i 19 § 1 mom.

När pensionsansvarsfondens medel placeras ska placeringarnas säkerhet, avkastning och likviditet tryggas samt placeringarna diversifieras. Beslut om placering av medlen fattas av Kevas styrelse som kan överföra sin beslutanderätt till tjänsteinnehavare och arbetstagare vid Keva på det sätt som anges i Kevas förvaltnings- och ledningssystem.

23 §
Tillsynsavgift och vissa andra avgifter

Av lönesummorna för sådana anställda för vilka det ordnats tilläggspensionsskydd enligt 8 § i pensionslagen för den offentliga sektorn är medlemssamfunden skyldiga att erlägga betalningsandelar enligt de grunder som fullmäktige fastställer.

28 §
Skyldighet att göra insideranmälan

Med insider i Keva avses

1) ordföranden och vice ordföranden för Kevas fullmäktige, ledamöterna och suppleanterna i Kevas styrelse, Kevas verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt Kevas revisorer och sådana anställda hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av Keva,


32 §
Sökande av ändring

Parter och medlemssamfund får söka ändring i Kevas beslut i andra ärenden än pensionsrättsärenden. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

33 §
Delgivning av beslut

Protokoll från Kevas fullmäktigesammanträde och Kevas styrelses sammanträde, med tillhörande besvärsanvisning, ska efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast de personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avföras från datanätet när besvärstiden löper ut.

Ett medlemssamfund anses ha fått del av ett beslut av Kevas fullmäktige eller styrelse sju dagar efter det att protokollet har offentliggjorts på det sätt som föreskrivs i 2 mom.

35 §
Revision och bokslut

Bestämmelser om revision av Keva finns i denna lag och i revisionslagen. På revisionen av Keva tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen.

En revisors mandatperiod eller mandatperioder i följd får sammanlagt uppgå till högst sex år. Efter den maximala mandatperioden får revisorn på nytt delta i revision av Keva tidigast två år från det att revisionsuppdraget upphörde. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor ska detta moment endast tillämpas på den huvudansvariga revisorn.

En revisor vid Keva eller en huvudansvarig revisor som utför revisionen för en revisionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppdrag som styrelseledamot, fullmäktigeledamot eller verkställande direktör hos Keva eller hos en sammanslutning som hör till samma koncern som Keva förrän minst två år har förflutit från det att revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna Kevas revisor till kvalitetsgranskning minst vart tredje år.

Keva ska ha minst en revisor. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara en CGR- eller OFGR-revisor eller en revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor är en CGR- eller OFGR-revisor.

Mandatperioden för en revisor vid Keva upphör och den nya revisorns mandatperiod börjar vid utgången av det fullmäktigesammanträde som väljer ny revisor, om inte något annat beslutas när den nya revisorn väljs. Fullmäktigesammanträdet kan inte besluta att revisorns mandatperiod fortgår tills vidare.

Keva ska upprätta bokslut för varje kalenderår. Vid upprättandet av bokslutet iakttas bokföringslagen i tillämpliga delar.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

Lagens 3 och 4 § tillämpas dock redan från och med den 1 januari 2020.

Den första mandatperioden för de fullmäktigeledamöter som avses i 8 a § börjar den 1 augusti 2020. Mandatperioden för den styrelse som är behörig vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter till dess att de fullmäktigeledamöter som väljs 2020 har valt följande styrelse i enlighet med 9 §.

Mandatperioden för den revisor som delegationen valt för sin mandatperiod hösten 2017 fortgår till dess att mandatperioden för den revisor som valts av de fullmäktigeledamöter som inleder sin mandatperiod 2020 börjar.

Mandatperioden för av finansministeriet tillsatt revisor enligt de bestämmelser i 6 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag fortgår till dess att finansministeriet har tillsatt en ny revisor.

RP 102/2019
ShUB 10/2020
RSv 59/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.