512/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om temporär ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 7 kap. 3 § i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan paragrafen lyder i lagarna 746/2010, 207/2013, 851/2016 och 596/2019 ett nytt 5 mom., till 8 §, sådan den lyder i lagarna 746/2010 och 851/2016, temporärt ett nytt 4 mom. och till kapitlet temporärt nya 13 b, 17 c och 24 a § som följer:

7 kap.

Konsumentkrediter

3 §
Begränsningar i fråga om tillämpningen i vissa andra fall

Bestämmelserna i 8 § 4 mom. samt i 17 c och 24 a § tillämpas inte på nyttighetsbundna krediter.

8 §
Information som ska lämnas i reklam för konsumentkrediter

Om den ränta för krediten som ska anges enligt 1 mom. är större än maximiräntan enligt 17 c § 1 mom., ska i reklam den ränta för krediten som ska anges enligt 1 mom. i denna paragraf anges minst lika synligt som räntan enligt 17 c § 1 mom. samt varnas för att räntan stiger efter det att 17 c § har upphört att gälla.

13 b §
Förbud mot direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring av konsumentkrediter är förbjuden.

Som i 1 mom. avsedd förbjuden direktmarknadsföring betraktas inte information om kreditmöjligheten i samband med köp av en vara eller någon annan konsumtionsnyttighet.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas på kreditförmedlare också när de marknadsför sina egna tjänster.

17 c §
Maximibelopp av den ränta som tas ut

På en kredit som konsumenten utnyttjar får inte tas ut en ränta som överstiger 10 procent, även om räntan på krediten har avtalats vara högre än detta.

Vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om kreditgivarens skyldighet att informera om en ändring i räntan innan ändringen träder i kraft gäller inte om sänkningen av räntan följer av 1 mom.

24 a §
Begränsning av ändringar av avgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 24 § 4 mom. får de avgifter som tas ut med anledning av ett kreditavtal inte höjas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Bestämmelserna i 7 kap. 8 § 4 mom. samt i 17 c och 24 a § i denna lag tillämpas inte på avtal om engångskredit som ingåtts före ikraftträdandet av denna lag. Bestämmelserna i 7 kap. 17 c § i denna lag tillämpas på avtal om fortlöpande kredit som ingåtts före ikraftträdandet av lagen bara till den del krediten används mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2020, inbegripet de nämnda dagarna.

RP 53/2020
EkUB 12/2020
RSv 69/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.