508/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om temporärt statligt stöd som beviljas i Finland verksamma företag för att underlätta allmänna svårigheter i affärsverksamheten till följd av covid-19-pandemin och som Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden (kostnadsstöd).

Lagen tillämpas inte på företagsverksamhet inom primär jordbruksproduktion, fiskerinäring och vattenbruk. Lagen tillämpas dock på stöd som beviljas företag som är verksamma inom förädling och saluföring av jordbruksprodukter, om stödet inte helt eller delvis överförs till primärproducenter och stödbeloppet inte fastställs på grundval av priset på eller kvantiteten av de produkter som köpts från primärproducenter eller de produkter som de berörda företagen släppt ut på marknaden.

På kostnadsstöd och Statskontorets verksamhet tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av kostnadsstöd

Statskontoret kan på ansökan bevilja företag kostnadsstöd för tiden mellan den 1 april och 31 maj 2020 (stödperiod), om

1) företagets huvudsakliga verksamhetsområde den 1 april 2020 omfattas av stödet,

2) företagets omsättning i april eller den månatliga omsättningen i genomsnitt under stödperioden är över 30 procent mindre än omsättningen i genomsnitt vid jämförelsetidpunkten,

3) företagets omsättning har varit minst 20 000 euro vid jämförelsetidpunkten,

4) det kostnadsstöd som enligt 5 § bestäms för företaget är minst 2 000 euro och

5) inget av de hinder för beviljande av kostnadsstöd som anges i 6 § gäller företaget.

Statskontoret kan avvika från 1 mom. 1 punkten av synnerligen vägande skäl som hänför sig till covid-19-pandemin och som företaget påvisat.

3 §
Verksamhetsområden som omfattas av kostnadsstöd

Kostnadsstödet omfattar de verksamsamhetsområden vars omsättning för april 2020 är minst 10 procent mindre än den månatliga omsättningen i genomsnitt vid jämförelsetidpunkten. Med jämförelsetidpunkten avses perioden från den 1 mars till den 30 juni 2019.

De verksamhetsområden som enligt 1 mom. omfattas av stödet anges genom förordning av statsrådet.

4 §
Grunderna för bestämmande av kostnadsstöd

Ett företag kan beviljas kostnadsstöd för stödperioden i enlighet med den formel som anges i 5 § utifrån följande faktorer:

1) företagets omsättning i april eller den månatliga omsättningen i genomsnitt under stödperioden enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, företagets egen anmälan (omsättning under stödperioden),

2) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från den 1 mars till den 30 juni 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan (omsättning vid jämförelsetidpunkten),

3) företagets lönekostnader för anställda som betalats under stödperioden enligt uppgifterna i inkomstregistret (lönekostnader under stödperioden),

4) fasta kostnader under stödperioden som företaget uppgett (fasta kostnader under stödperioden), till vilka räknas hyreskostnader och andra kostnader för fastighetsegendom som är i eget bruk, hyror för maskiner och anläggningar, dispositionsrättsersättningar och licensavgifter,

5) övriga stöd som beviljats företaget i enlighet med Europeiska kommissionens beslut (SA.56995 (2020/N) och försäkringsersättningar i anslutning till covid-19-pandemin.

Om ett företag har inlett sin verksamhet den 1 mars 2019 eller därefter, ska företagets omsättning vid jämförelsetidpunkten anses vara företagets månatliga omsättning i genomsnitt från den 1 januari till den 29 februari 2020 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer.

5 §
Beloppet av kostnadsstöd

Vid beviljande av kostnadsstöd beräknas stödbeloppet för stödperioden så att det från beloppet enligt den i 2 mom. avsedda kalkylen på det sätt som föreskrivs i 3 mom. dras av övriga stöd som företaget fått för att lindra konsekvenserna av covid-19-pandemin. Det kostnadsstöd som beviljas kan dock uppgå till högst 500 000 euro per företag. De fasta kostnader som berättigar till ersättning får inte på månadsnivå överstiga hälften av företagets omsättning i genomsnitt under jämförelsemånaderna.

Beloppet av kostnadsstödet före de avdrag som görs enligt 3 mom. beräknas enligt följande formel i vilken med omsättning avses medelvärdet av den månatliga omsättningen vid tidpunkten i fråga:

Vid beviljande av kostnadsstöd beaktas som avdrag från det belopp som bestäms enligt 2 mom.

1) stöd för ensamföretagare som kommunen beviljat efter den 1 april 2020 och annat stöd för att lindra konsekvenserna av covid-19-pandemin,

2) 70 procent av stöd för lägesbedömning och utvecklingsåtgärder vid marknads- och produktionsstörningar till följd av covid-19-pandemin som närings-, trafik - och miljöcentralen beviljat från den 7 april till den 31 december 2020,

3) 70 procent av stöd för lägesbedömning och utvecklingsåtgärder vid marknads- och produktionsstörningar till följd av covid-19-pandemin som Business Finland beviljat från den 19 mars till den 31 december 2020,

4) stöd som beviljats enligt lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020), och

5) annat än i 1–4 punkten avsett stöd som anvisats i statsbudgeten för att lindra konsekvenserna av covid-19-pandemin och försäkringsersättning i anslutning till covid-19-pandemin.

6 §
Hinder för beviljande av kostnadsstöd

Kostnadsstöd beviljas inte företag som den 31 december 2019 har varit sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Kostnadsstöd beviljas inte heller, om

1) företaget inte har förts in i det förskottsuppbördsregister som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

2) företaget har försummat sin deklarationsskyldighet i fråga om beskattningen,

3) det finns uppgifter om skatteskulder för företaget i det skatteskuldsregister som avses i 3 a kap. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999),

4) företaget har obetalda skatter som ska drivas in genom utsökning, eller

5) företaget har försatts i konkurs eller ett ärende som gäller försättande av företaget i konkurs är anhängigt vid domstol.

7 §
Ansökan om kostnadsstöd

Ansökan om stöd ska lämnas in till Statskontoret senast den 31 augusti 2020.

Företaget ska i sin ansökan för varje stödperiod lämna de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för beviljande och utbetalning av stödet. Företaget ska i sin ansökan lämna tillräckliga uppgifter för behandlingen av stödet i fråga om

1) de kostnader som förutsätts för beviljande av stöd,

2) redan beviljade statliga stöd,

3) eventuella ersättningar som grundar sig på privata försäkringar, och om det att företaget inte har sådana ekonomiska svårigheter som avses i 6 § 1 mom.

8 §
Behandling av ansökan och beslutsfattande

Statskontoret avgör ansökan i första hand utifrån de uppgifter som lämnats i ansökan och de uppgifter som Statskontoret fått av andra myndigheter. Statskontoret övervakar det företagsspecifika maximibeloppet av det stöd i enlighet med Europeiska kommissionens beslut som avses 1 §.

9 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut om kostnadsstöd får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet får verkställas trots begäran om omprövning.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

10 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheter

Statskontoret har trots sekretessbestämmelserna med stöd av 31 § i statunderstödslagen rätt att av andra myndigheter få uppgifter som är nödvändiga för behandlingen och granskningen av stödansökningar.

Trots sekretessbestämmelserna överlämnar Skatteförvaltningen till Statskontoret dessutom identifikationsuppgifter för de företag som är föremål för stödet och de kontonummer för företagen som Skatteförvaltningen känner till samt de uppgifter som behövs för beviljande, utbetalning och övervakning av stöd enligt följande:

1) de försäljningsuppgifter som företaget lämnat för mervärdesbeskattningen,

2) de löneuppgifter som företaget lämnat,

3) uppgifter om försummelse av deklarationsskyldigheten i fråga om beskattningen,

4) uppgifter om anteckningar i det förskottsuppbördsregister som förs av Skatteförvaltningen,

5) uppgifter i det skatteskuldsregister som förs av Skatteförvaltningen,

6) uppgifter om skatteskuld som har sänts för indrivning i utsökningsväg, och

7) andra än i 1–6 punkten avsedda uppgifter som är nödvändiga för beviljande, utbetalning och övervakning av stöd.

11 §
Begränsning av utbetalning av medel på basis av beloppet av kostnadsstödet

Beloppet av stöd som ett företag beviljats med stöd av denna lag minskar det fria egna kapital som kan användas för utbetalning av medel i det bokslut som upprättas för den räkenskapsperiod som löper ut, om inte företaget betalar tillbaka det stöd som företaget fått till staten innan bokslutet fastställs.

12 §
Myndighetsuppgifter

Statskontoret beviljar och betalar på ansökan kostnadsstöd och svarar för återkrav av kostnadsstöd.

Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet bedömer effekterna av kostnadsstödet och eventuella ändringsbehov omedelbart när ett tillräckligt informationsunderlag om effekterna av stödet finns att tillgå.

13 §
Subventionsbrott

Bestämmelser om subventionsbrott finns i 29 kap. 5–7, 7 a och 8 § i strafflagen (39/1889).

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

RP 91/2020
EkUB 14/2020
RSv 93/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.