496/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 2 kap. 1 § 4 mom. och 4 § samt 8 kap 1 § 1 mom., sådana de lyder i lag 295/2020, och

fogas till 6 kap. 5 §, sådan den lyder i lag 1456/2016, temporärt ett nytt 5 mom. och till 6 kap. 6 § temporärt ett nytt 3 mom., som följer:

2 kap.

Arbetssökande

1 §
Inledande av jobbsökning och jobbsökningens giltighet

Vad som föreskrivs i 2 mom. 2 punkten tillämpas inte på sådant lämnande av behövliga uppgifter för bedömning av servicebehovet eller utarbetande av utkast till sysselsättningsplan som krävs i nättjänsten i samband med åtgärder för att inleda jobbsökning eller den arbetssökandes meddelanden om ändringar.

4 §
Ordnande av intervju med arbetssökande

Arbets- och näringsbyrån ska ordna en första intervju med en arbetssökande inom två veckor från jobbsökningens början, om det enligt arbets- och näringsbyråns bedömning är ändamålsenligt att ordna en intervju med beaktande av den arbetssökandes servicebehov, arbetsmarknadssituationen i regionen och arbets- och näringsbyråns förutsättningar att sköta sina uppgifter.

Arbets- och näringsbyrån ska ge arbetssökanden möjlighet till senare regelbundet återkommande intervjuer enligt arbetssökandens servicebehov. Arbets- och näringsbyrån ska dock sträva efter att ordna en intervju med en arbetslös arbetssökande när arbetslösheten oavbrutet fortgått i tre månader, och därefter alltid när den arbetssökande varit arbetslös i tre månader utan avbrott.

6 kap.

Arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån

5 §
Stödtid

Om den arbetssökandes framsteg i frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån har fördröjts på grund av en pandemi, kan den maximitid som avses i 1 och 2 mom. förlängas högst till och med den 31 december 2020.

6 §
Den arbetssökandes skyldigheter

Avvikelser kan göras från de krav på framsteg som avses i 2 mom. om studierna fördröjts på grund av en pandemi.

8 kap.

Service för inledning och utveckling av företagsverksamhet

1 §
Startpeng

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja enskilda kunder som inleder i 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd företagsverksamhet på heltid startpeng för att trygga försörjningen. Startpeng beviljas för högst 12 månader. Arbets- och näringsbyrån kan förlänga perioden för startpeng med högst sex månader av en grundad anledning som har samband med en pandemi.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020. Bestämmelserna i 6 kap. 5 § 5 mom. och 6 § 3 mom. gäller till och med den 31 december 2020.

Bestämmelserna i 2 kap. 1 § 4 mom. i denna lag tillämpas på begäran av en person på giltigheten av personens jobbsökning från och med den 16 mars 2020.

RP 93/2020
AjUB 11/2020
RSv 80/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.