494/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 4 c § 3 mom., sådant det lyder i lag 192/2020, och

fogas till 11 kap. 4 b §, sådan den lyder i lag 172/2020, ett nytt 3 mom. som följer:

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

4 b §
Temporär tillämpning av lagen på permitterade

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. har den arbetssökande inte rätt till arbetslöshetsförmåner, om han eller hon är sysselsatt på heltid i över två veckor.

4 c §
Temporär tillämpning av lagen på företagare

På en i 1 mom. avsedd arbetssökandes rätt att få arbetsmarknadsstöd tillämpas inte 2 kap. 1 eller 4 §, vad som i 5 och 5 a § föreskrivs om sysselsättning i eget arbete eller 9–16 §, 2 a kap. 4–7 §, bestämmelserna om vägran att ta emot arbete i 2 a kap. 8 § eller bestämmelserna i 2 a kap. 9–14 §. På den arbetssökandes rätt att få arbetsmarknadsstöd tillämpas dock vad som i 2 kap. 1 § föreskrivs om att vara arbetssökande och vad som i 2 a kap. föreskrivs om vägran att ta emot arbete, om den arbetssökande vägrar ta emot arbete som en arbetsgivare individuellt erbjuder honom eller henne. Den arbetssökande har inte rätt till arbetslöshetsförmåner, om han eller hon är sysselsatt på heltid i över två veckor.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

RP 93/2020
AjUB 11/2020
RSv 80/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.