473/2020

Helsingfors den 17 juni 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om odlingsgranskning och provtagning inom utsädesproduktionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 § 3 mom. i utsädeslagen (600/2019):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på odlingsgranskningar som utförs av inspektörer som har auktoriserats av Livsmedelsverket, på provtagning av utsädespartier som utförs av provtagare som har auktoriserats av Livsmedelsverket samt på myndighetsövervakningen av dem. Förordningen tillämpas på odlingsgranskningar och provtagningar samt övervakningen av dem som utförs inom utsädesproduktionen för följande växtarter:

1) stråsäd,

2) olje- och spånadsväxter,

3) vall- och foderväxter,

4) betor, och

5) köksväxter.

2 kap.

Bestämmelser om provtagning

2 §
Provtagare

Provtagarna ska vara:

1) fysiska personer som arbetar för egen räkning,

2) personer som är anställda av fysiska eller juridiska personer vars verksamhet inte omfattar produktion, odling eller bearbetning av utsäde eller utsläppande av utsäde på marknaden, eller

3) personer som är anställda av fysiska eller juridiska personer vars verksamhet omfattar produktion, odling eller bearbetning av utsäde eller utsläppande av utsäde på marknaden.

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten får provtagaren ta prover bara på utsädespartier som har förpackats för hans eller hennes arbetsgivares räkning, om inte något annat har överenskommits mellan provtagarens arbetsgivare, den som låter undersöka utsädet för certifiering och Livsmedelverket.

3 §
Provtagning

När provtagaren tar prover av ett färdigt iordningställt utsädesparti som ska certifieras ska det ske enligt Livsmedelsverkets anvisningar och med den Internationella frökontrollorganisationens (ISTA) metoder. Om prover tas med hjälp av en automatisk provtagare ska anordningarna och installationen vara godkända av Livsmedelsverket och vid provtagningen ska Livsmedelsverkets anvisningar iakttas.

Utsädespartierna ska märkas så att det går att identifiera de partier av vilka en provtagare har tagit prover. Provtagaren ska registrera uppgifterna om provet i det provtagningsprotokoll som fastställts av Livsmedelsverket.

4 §
Tillsyn över provtagningen

Livsmedelsverket ska per växtsort granska minst 5 procent av de prover som provtagarna har tagit för hand eller med borr enligt internationella metoder. Livsmedelsverket anger av vilka utsädespartier kontrollproverna ska tas. Livsmedelsverket ska jämföra resultaten av kontrollprovtagningen med de prover som tagits av provtagarna.

Ett utsädesparti kan förkastas om det inte uppfyller de krav som ställs på utsäde med stöd av utsädeslagen och lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002).

Den som låter undersöka ett parti betalar kostnaderna för kontrollen.

3 kap.

Utförande av odlingsgranskningar

5 §
Odlingsgranskningar som utförs av inspektörer

Livsmedelsverket fastställer inspektörens rätt att granska odlingar av olika växtarter och utsädeskategorier.

Om en inspektör är anställd av en fröaffär kan han eller hon under Livsmedelsverkets tillsyn granska odlingar där det framställs generationer som följer på basutsädeskategorier. Om en inspektör är anställd av en fröaffär kan han eller hon granska odlingar endast på uppdrag av sin arbetsgivare.

6 §
Tillsynen över odlingsgranskningar

Livsmedelsverket ska granska minst 5 procent av de odlingar som en inspektör som är anställd av en fröaffär har granskat. Livsmedelsverket anger de odlingar där kontrollgranskning ska utföras. En odling kan underkännas på basis av kontrollgranskningen, om den inte uppfyller de krav som ställs på odlingar av utsäde med stöd av utsädeslagen och lagen om bekämpning av flyghavre.

Livsmedelsverket tar prover för en officiell fältförsökskontroll i syfte att undersöka sortäktheten eller vid behov för en sortäkthetsundersökning i laboratorium på minst 5 procent av skörden från de granskade odlingar som har granskats av en inspektör som är anställd av en fröaffär.

Den som låter undersöka ett parti betalar kostnaderna för kontrollen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2020.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen (29/05).

Rådets direktiv 98/96/EG (31998L0096); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27
Rådets direktiv 2004/117/EG (32004L0117); EGT nr L 14, 18.1.2005, s. 18

Helsingfors den 17 juni 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.