458/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) 1 och 4 § samt 7 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 § i lag 83/2016, 4 § i lagarna 895/2004 och 83/2016 samt 7 § 1 mom. i lag 1190/2007, som följer:

1 §

I denna lag bestäms om en förmån som växer för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier. Förmånen betalas när pension beviljas med stöd av följande lagar:

1) lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

2) lagen om sjömanspensioner (1290/2006),

3) lagen om pension för företagare (1272/2006),

4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006),

5) pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016),

6) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),

7) landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007).

4 §

Förmånen tillväxer tidigast från ingången av månaden efter den då 18 års ålder uppnåddes till utgången av det år som föregår pensionsfallet. För att förmånen ska fås förutsätts att personens förvärvsinkomster enligt en i 1 § nämnd lag före utgången av det år som föregår pensionsfallet uppgår till sammanlagt minst 12 566,70 euro.

Förmånen tjänas dock inte in av en person som får invalid-, arbetslivs- eller ålderspension enligt en lag som nämns i 1 §.

7 §

På förmåner som pensionsanstalten betalar med stöd av denna lag tillämpas vad som i en lag som nämns i 1 § bestäms om behandling av ärenden, meddelande av beslut, betalning, fastställande och återkrav av pension, erhållande och utlämnande av uppgifter, om förfarandet för sökande av ändring samt om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 28/2020
ShUB 8/2020
RSv 48/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.