455/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av lagen om Keva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Keva (66/2016) 2 § 1 mom. 1 punkten, 6 § 3 mom. och 24 §, av dem 2 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 541/2019, som följer:

2 §
Kevas uppgifter

Keva har till uppgift att sköta

1) verkställigheten av pensionsskyddet för kommunsektorns personal, de statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal liksom åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för personalen enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) samt övriga uppgifter som anges i den lagen,


6 §
Allmän tillsyn

Finansministeriet tillsätter för högst fyra år en revisor som utifrån Kevas bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 24 § och som Keva har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensioner och om ersättningen för Kevas kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån Kevas bokföring och annat material granska att Keva har tagit ut statliga och kyrkliga arbetsgivares pensionsavgifter i enlighet med vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd och 3 § 2 mom. i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd samt arbetstagarens pensionsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i 168 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp och att pensionsavgifterna och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till evangelisk-lutherska kyrkan till rätt belopp. Revisorn ska vara antingen en av Revisionstillsynen godkänd CGR-revisor eller en OFGR-revisor. Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (1141/2015).

24 §
Betalning av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensionsutgifter och ersättning av Kevas kostnader

Staten, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank betalar i förskott till Keva det belopp som behövs för att betala pensionsförmåner. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Statens pensionsfond betalar ersättning till Keva för skötseln av uppgifterna i anslutning till det pensionsskydd som tjänas in under anställning hos staten. Också Folkpensionsanstalten och Finlands Bank betalar ersättning till Keva för skötseln av pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal, och kyrkans pensionsfond betalar ersättning till Keva för skötseln av pensionsskyddet för evangelisk-lutherska kyrkans anställda. Finansministeriet fastställer det ersättningsbelopp som statens pensionsfond, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank ska betala i förskott till Keva. Keva lägger fram en beräkning av ersättningsbeloppet för finansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, lika stora poster enligt en förhandsberäkning av beloppet av kostnaderna för året i fråga. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Finansministeriet, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank bedömer med fem års mellanrum hur de mål som ställts för kostnadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av pensionerna har förverkligats. I detta syfte ska Keva lämna tillräckliga uppgifter till de ovannämnda parterna.

Närmare bestämmelser om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal, Folkpensionsanstaltens personal och Finlands Banks personal och om ersättning för kostnader till Keva utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Keva fortsätter från och med lagens ikraftträdande behandlingen av anhängiga pensionsansökningar som gäller Finlands Banks personal.

I pensionsbeslut som fattats av Finlands Bank före denna lags ikraftträdande söks ändring enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Från ikraftträdandet av denna lag sköter Keva de uppgifter som åligger en pensionsanstalt i samband med ändringssökande och som avses i 9 kap. i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Utöver ersättningen enligt 24 § 2 mom. betalar Finlands Bank år 2021 till Keva en ersättning för sådana kostnader som uppstått före denna lags ikraftträdande och som föranleds Keva av den överföring av verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd som föreskrivs genom denna lag. Ersättningen beräknas enligt 24 § 2 mom. till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet. Bestämmelser om grunderna för ersättningarna och tidpunkterna för betalning av ersättningarna utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 28/2020
ShUB 8/2020
RSv 48/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.