454/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 33 a, 58 a och 58 b §,

sådana de lyder, 33 a § i lag 891/2018, 58 a § i lagarna 1231/2004 och 915/2019 och 58 b § i lag 1169/2016, samt

ändras 33 § 1 mom., 33 c § 3 mom. och 58 §,

av dem 33 § 1 mom. sådant det lyder i lag 19/2020 och 33 c § 3 mom. sådant det lyder i lag 891/2018, som följer:

33 §

Ett beslut genom vilket Finlands Bank har gett en varning, permitterat eller sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller avgjort ett ärende som gäller en bisyssla och likaså ett sådant beslut som avses i 33 b § 3 mom. och ett beslut som fattats med anledning av en sådan omprövningsbegäran som avses i 33 d § 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


33 c §

I andra av Finlands Bank fattade beslut om tjänstemän än sådana beslut som avses i 1 mom. och 33 § får ändring inte sökas genom besvär.

58 §

Bestämmelser om pensionsskyddet för Finlands Banks tjänstemän finns i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). Skötseln och finansieringen av pensionsskyddet för Finlands Banks tjänstemän bekostas ur Finlands Banks medel.

Vid tillämpning av 87 § i pensionslagen för den offentliga sektorn jämställs förmåner enligt tjänstekollektivavtalet om Finlands Banks arbetslöshetsersättning med inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 28/2020
ShUB 8/2020
RSv 48/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.