453/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 1 §, 3 § 1 mom. 3 punkten, 117 § 2 mom. samt 166 och 167 §, av dem 3 § 1 mom 3 punkten sådan den lyder i lag 226/2020, samt

fogas till 117 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om pensionsskydd på basis av arbetsinkomst för dem som är anställda hos Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank.

3 §
Centrala definitioner

I denna lag avses med


3) offentlig arbetsgivare Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter, domkapitel, kyrkostyrelsen, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank,


117 §
Den sista pensionsanstaltens uppgifter

Om arbetstagarens arbetsinkomster under de två senaste kalenderåren varit försäkrade till det största beloppet med stöd av 1 § i fråga om Finlands Bank, lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006), Ålands landskapslagar eller en annan sådan pensionsförfattning vid vars verkställighet man inte iakttar arrangemanget med sista pensionsanstalt enligt 1 mom., avgör Keva pensionsärendet separat för denna lag.

Vid tillämpning av detta kapitel betraktas inte de arbetsinkomster som tjänats in genom en anställning vid Finlands Bank som arbetsinkomster som omfattas av denna lag.

166 §
Arbetsgivarens pensionsavgift

Bestämmelser om de offentliga arbetsgivarnas pensionsavgifter finns i fråga om Kevas medlemssamfund i lagen om Keva, i fråga om staten i lagen om finansiering av statens pensionsskydd, i fråga om evangelisk-lutherska kyrkan i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd (68/2016), i fråga om Folkpensionsanstalten i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) och i fråga om Finlands Bank i 58 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998).

167 §
Fördelning av kostnaderna för återstående tid

Kostnaderna för återstående tid i enlighet med 83 och 84 § fördelas mellan Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank så att varje aktör ansvarar för den del av kostnaderna som arbetstagarens inkomst från den anställningen utgör av det totala beloppet inkomster för återstående tid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2021 eller därefter och på arbete som utförs i en anställning vid Finlands Bank som hör till lagens tillämpningsområde från och med den 1 januari 2021.

På anställningar vid Finlands bank som har upphört före ikraftträdandet av denna lag och anställningar som fortsätter när lagen träder i kraft tillämpas för tiden före lagens ikraftträdande, i fråga om vem som omfattas av pensionsskyddet, den tid som berättigar till pension, pension, pensionstillväxt och pensionsberäkning, lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998), pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016) och Finlands Banks pensionsstadga som fastställts den 15 december 2006 med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i lagen om Finlands Bank (214/1998), sådana de lydde när denna lag trädde i kraft.

Den pensionsålder på 60 år som tillämpas i sådana anställningsförhållanden till Finlands Bank som inletts före den 1 januari 1992 höjs så att om pensionsåldern enligt Finlands Banks pensionsstadga uppnås

1) 2018, höjs pensionsåldern med tre månader,

2) 2019, höjs pensionsåldern med sex månader,

3) 2020, höjs pensionsåldern med nio månader,

4) 2021, höjs pensionsåldern med ett år,

5) 2022, höjs pensionsåldern med ett år och tre månader,

6) 2023, höjs pensionsåldern med ett år och sex månader,

7) 2024, höjs pensionsåldern med ett år och nio månader,

8) 2025 eller därefter, höjs pensionsåldern med två år.

Den pensionsålder på 60 år som avses i 4 mom. kan dock höjas högst till den lägsta ålder för ålderspension som föreskrivs för åldersklassen i fråga i 10 § 2 och 3 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn.

RP 28/2020
ShUB 8/2020
RSv 48/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.