446/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det, på grund av de exceptionella omständigheter som orsakas av covid-19-epidemin, om temporära undantag i fråga om vissa av de villkor enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) som gäller inledande av betalning av avträdelsestöd, betalning av avträdelsestöd, avbrytande av betalning av avträdelsestöd och avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna uppgifter.

2 §
Inledande av betalning av avträdelsestöd

Trots vad som föreskrivs i 14 § 1 mom. och 38 § 1 mom. 3 punkten i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, kan betalningen av avträdelsestöd till avträdaren inledas även om avträdarens förvärvsinkomster av annat arbete än bedrivande av kommersiellt jordbruk eller leveransarbete i skogsbruket kan uppskattas vara minst 523,61 euro per månad justerat med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Inledande av betalning av avträdelsestöd förutsätter dessutom att avträdaren skriftligen underrättar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt senast den 31 december 2020 om att han eller hon ansöker om inledande av betalning av avträdelsestöd.

3 §
Betalning av avträdelsestöd och avbrytande av betalning

Trots vad som föreskrivs i 45 § 1 mom. i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och i 25 § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare betalas det avträdelsestöd även om den som får avträdelsestöd förvärvsarbetar och förtjänar minst 523,61 euro per månad justerat med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.

Betalningen av avträdelsestöd får inte avbrytas i de fall som avses i 45 § 2 mom. i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och i den första meningen i 25 § 2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

4 §
Avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna uppgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 49 § 2 mom. 2 punkten i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och i 30 a § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare är den som får avträdelsestöd inte skyldig att anmäla omständigheter som avses i de bestämmelserna.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Denna lag tillämpas på förvärvsinkomst som intjänats i arbete som utförts mellan den 16 mars och den 31 december 2020, nämnda dagar medräknade. Det belopp som anges i 2 och 3 § motsvarar värdet 1 (ett) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.

RP 76/2020
JsUB 5/2020
RSv 58/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.