443/2020

Helsingfors den 11 juni 2020

Statsrådets beslut om sammanslagning av Kankaanpää stad och Honkajoki kommun

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Honkajoki kommun upplöses och går samman med Kankaanpää stad.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den nya Kankaanpää stad hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Kankaanpää stad.

Verkningar på språklig indelning

Den nya Kankaanpää stad är en finskspråkig kommun.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Sammanslagningsunderstöd

Den nya Kankaanpää stad beviljas med stöd av 56 a § i kommunstrukturlagen sam-manslagningsunderstöd enligt prövning till ett belopp av sammanlagt 3,5 miljoner euro.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Ändringssökande

Enligt 55 § 1 mom. i kommunstrukturlagen får ändring inte sökas i ett beslut om sam-manslagning av kommuner som statsrådet fattat på kommunernas gemensamma fram-ställning.

Ändring i ett beslut av statsrådet om sammanslagningsunderstöd enligt prövning får sö-kas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). En besvärsanvisning finns som bilaga till beslutet.

Helsingfors den 11 juni 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.